Audzēkņu uzņemšana

Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, par pārcelšanu nākamajā grupā, par pāriešanu uz cita sporta veida programmu, par atskaitīšanu no sporta skolas.

 

Izdots saskaņā ar IZM 04.08.2010. rīkojumu nr.394 1.3 punktu  un Rojas novada  Sporta skolas nolikuma 4.punktu, kas apstiprināts ar Rojas novada Domes  21.02.2012. sēdes lēmumu Nr.7.2.

 

1.Audzēkņu uzņemšana Sporta skolā

1.1. Audzēkņu uzņemšana skolā notiek atbilstoši akreditētajām un licencētajām mācību programmām.

1.2. Audzēknim un viņa vecākiem vai aizbildnņiem ir tiesības iepazīties ar izglītības iestādes dokumentiem.

1.3. Sporta skolas audzēkņu apmācība notiek no 7 līdz 25 gadu vecumam. Skola uzņem audzēkņus neatkarīgi no viņu dzīves vietas.

1.4. Mācību gads sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada 31.augustā.

1.5. Jaunu treniņu grupu komplektēšana notiek no 1.-30 septembrim, audzēkņus uzņemam visu mācību gadu.

1.6. Nepieciešamie dokumenti stājoties Sporta skolā:

  1. audzēkņa un vecāku vai aizbilņu iesniegums (pēc noteiktas formas),
  2. dzimšanas apliecības vai pases kopija,
  3. ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

1.7. Bērnus un jauniešus, kuri sasnieguši augstus sporta rezultātus un izpilda savai apmācību grupai atbilstošus kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt mācību-treniņu grupās ārpus kārtas, neveicot iepriekšējo apmācības etapu.

1.8. Dokumentus uzņemšanai Sporta skolā pieņem direktore vai attiecīgā sporta veida treneris.

1.9. Pamatojoties uz audzēkņa iesniegtajiem dokumentiem, direktors izdod rīkojumu par audzēkņa uzņemšanu Sporta skolā.

2. Audzēkņu pārcelšana mācību- treniņu nākamā apmācību gada grupā

2.1. Audzēkņus pārceļ mācību- treniņu nākamā apmācību gada grupā, pamatojoties uz IZM rīkojumā noteiktajiem mācību treniņu grupas komplektēšanas pamatnosacījumiem:

2.1.1. pārcelšanas vai uzņemšanas normatīvu izpilde,

2.1.2. piedalīšanās sacensībās,

2.1.3. sasniegtie rezultāti sportā  /izcīnītās vietas/,

2.1.4. izpildītā sporta klase / individuālie sporta veidi/.

2.2. Jautājumu par audzēkņa pārcelšanu mācību- treniņu nākamajā apmācību gadā izskata sporta skolas pedagoģiskā padome. Lēmumu par audzēkņa pārcelšanu noformē ar skolas direktora rīkojumu.

3. Audzēkņu pāriešana uz cita sporta veida programmu

3.1. Uz vecāku un audzēkņa iesnieguma pamata atļauts pāriet uz cita sporta veida apmācības programmu, ja audzēknim nav pietiekami labi sasniegumi izvēlētā sporta veidā vai arī audzēknis vēlas nodarboties ar citu sporta veidu.

3.2. Lai varētu mainīt sporta veidu, ir jāizpilda izvēlētā sporta veida uzņemšanas normatīvu prasības.

3.3. Audzēkņa pāreja uz attiecīgo sporta programmu tiek izskatīta Sporta skolas pedagoģiskajā padomē un noformēta ar direktora rīkojumu.

4. Audzēkņu atskaitīšana no sporta skolas

4.1. audzēkni atskaita no sporta skolas, pamatojoties uz audzēkņa iesniegumu, /audzēknim, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu/ vai trenera iesniegumu šādu apstākļu dēļ:

4.1.1. nevēlēšanās nodarboties ar sportu,

4.1.2. ja audzēknis nepamatoti kavējis vairāk kā 50% no treniņu nodarbību apmeklējuma,

4.1.2. veselības stāvokļa dēļ, pamatojoties uz ārsta slēdzienu,

4.1.3. pārcelšanas normatīvu prasību atkārtota neizpildīšana,

4.1.4. audzēkņa dzīves vietas maiņa,

4.1.5. audzēkņa mācību iestādes maiņa uz citu novadu,

4.1.6. pāriet uz citu sporta skolu, sporta klubu, sporta organizāciju,

4.1.7. ja audzēknis atkārtoti pārkāpis  iekšējās kārtības noteikumus un nepilda savus pienākumus,

4.1.8. citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.

4.2. Lēmumu par audzēkņa atskaitīšanu no Sporta skolas pieņem pedagoģiskā padome un Sporta skolas direktors to noformē ar  rīkojumu.