Dokumenti

Rojas novada Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2015
Rojas novada Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2014

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Rojas novada Sporta skolā

(pamatojoties uz Prof.izgl.lik.7.panta 9.p.)

1. Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);

2. Dzimšanas apliecības vai pases kopija;

3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.


                                        

Rojas novada Sporta skolas  iekšējās kārtības noteikumi

 

1.Vispārējie noteikumi

 

 1. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Rojas novada Rojas vidusskolas noteikumiem, jo ir saistoši tāpēc,   ka esam vidusskolas telpās, Rojas novada Domes lēmumu 21.02.2012  (prot.Nr.2) „Par Rojas novada Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu”.
 2. Noteikumi nosaka audzēkņu uzņemšanu sporta skolā, izglītības procesa organizāciju, audzēkņu drošību un veselības saglabāšanu, audzēkņu tiesības, pienākumus, vispārējos aizliegumus, atbildību par noteikumu neievērošanu, izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos.
 3. Iestājoties Sporta skolā, ar iekšējās kārtības noteikumiem audzēkņus iepazīstina treneris, izsniedzot iekšējās kārtības noteikumu eksemplāru. Iesniegumā audzēkņi un vecāki ar parakstu apliecina iepazīšanos ar noteikumiem.
 4.  Grupu treneri katra mācību gada sākumā iepazīstina audzēkņus ar iekšējās kārtības noteikumiem, par ko audzēkņi parakstās mācību- treniņu darba uzskaites žurnāla attiecīgajā ailē.
 5. Par iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām  un pārkāpumiem ir tiesīga  lemt sporta skolas administrācija.
 6. Audzēkņu  iekšējās kārtības noteikumus  apstiprina sporta   skolas direktors.

2.Izglītības procesa organizācija

 

 1. Izglītības formas Sporta skolā ir grupu, individuālās, patstāvīgās nodarbības, sacensības, treniņnometnes un atjaunošanās pasākumi.
 2. Nodarbības notiek saskaņā ar Sporta skolas direktora apstiprinātiem nodarbību grafikiem, kuros ir noteikti nodarbību laiks un vieta. Atkarībā no grupas kvalifikācijas vienas nodarbības ilgums ir no 40 – 160 minūtēm.
 3. Nodarbību grafikā paredzētajā laikā audzēknim sporta tērpā jāatrodas noteiktajā nodarbību vietā. Neparedzētos gadījumos trenerim ir tiesības mainīt nodarbības laiku un vietu.
 4. Slodžu un atpūtas režīms nodarbībā ir trenera kompetencē, nodarbības var notikt bez starpbrīžiem.
 5. Ja 15 minūtes pēc paredzētā nodarbības sākuma treneris nav ieradies, audzēkņiem jāapģērbjas un jādodas uz mājām. Vecāki par nenotikušo nodarbību ziņo Sporta skolas direktorei.
 6. Pēc nodarbības sākuma audzēkņa iziešana vai ienākšana nodarbību vietā ir jāsaskaņo ar treneri.

3.Audzēkņu drošības un veselības nodrošināšana

 

 1. Katra mācību gada septembrī treneris iepazīstina audzēkņus ar drošības instrukcijām „Par ugunsdrošību”, „Par elektrodrošību”, „Par pirmās palīdzības sniegšanu”, „Par drošību sporta nodarbībās”, par ko audzēkņi attiecīgās instruktāžas veidlapas ailēs ieraksta instruktāžas datumu un parakstās.
 2. Pirms katra izbraukuma uz sacensībām un treniņnometnēm audzēkņi  tiek instruēti par drošības un kārtības noteikumiem izbraukuma laikā, par ko audzēkņi instruktāžas veidlapā parakstās.
 3. Katra gada sākumā treneris iepazīstina audzēkņus ar sporta bāzes evakuācijas plānu un parāda vietu, kur izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu.
 4. Nodarbību laikā sporta zālēs un ģērbtuvēs nedrīkst atrasties nepiederošas personas, par to ierašanos nekavējoties jāziņo sporta skolas dežurantam vai trenerim.

4.Audzēkņu tiesības

           

 1. Uz valsts vai pašvaldību daļēju apmaksātu profesionālās ievirzes izglītības ieguvi.
 2. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt  savas domas un uzskatus. Sniegt priekšlikumus par mācību-treniņu darba, nodarbību apstākļu, sabiedriskās dzīves uzlabošanu Sporta skolas administrācijai.
 3. Izglītošanas procesā izmantot Rojas vidusskolas telpas, bibliotēkas un citus mācību līdzekļus, lasītavu.
 4. Saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un  neatliekamo  medicīnisko  palīdzību skolā.
 5. Ierosināt  izveidot izglītojamo pašpārvaldi un piedalīties  tās darbībā atbilstoši  šīs mācību iestādes nolikumam  vai pašpārvaldes nolikumam.
 6. Piedalīties sabiedriskajā darbībā.
 7. Saņemt informāciju  par plānotajām sacensībām, atteikties tajās piedalīties traumu un saslimšanas gadījumos.
 8. Uz personiskās mantas aizsardzību nodarbību laikā. Ja sacensību vai treniņu laikā netiek nodrošināta atsevišķa ģērbtuve grupai, vērtīgās lietas jānodod glabāšanā pie trenera.
 9. Pieprasīt no trenera tolerantu attieksmi pret sevi un grupas biedriem.
 10. Pēc profesionālās ievirzes programmas apguves saņemt apliecību „Par profesionālās ievirzes izglītību”.

5.Audzēkņa pienākumi

 

 1. Pārstāvēt Sporta skolu dažāda mēroga sacensībās.
 2. Regulāri apmeklēt treniņu nodarbības, celt savu sporta meistarību, pielikt maksimālas pūles, lai sasniegtu labākos rezultātus sacensībās.
 3. Precīzi laikā ierasties uz nodarbībām un sacensībām, bet, ja kādu iemeslu dēļ nevar ierasties, tad par to jāinformē treneris.
 4. Uz treniņiem  ierasties tīrā, kārtīgā sporta tērpā, treniņiem paredzētos apavos. Ievērot personīgās higiēnas prasības.
 5. Nedrīkst nokavēt mācību treniņu sākumu bez attaisnojoša  iemesla, savlaicīgi jāpaziņo par nodarbības kavējuma iemeslu.
 6. Par mācību - treniņu kavējumiem trenerim  jāiesniedz vecāku ( līdz 3 dienam)  vai ārsta izziņa ( vairāk par 3 dienām).
 7. Audzēkņi nedrīkst aiziet no nodarbībām bez trenera atļaujas.
 8. Mācību treniņos jābūt disciplinētam un uzmanīgam, nedrīkst traucēt trenera un  treniņu biedru darbu.
 9. Būt pieklājīgam saskarsmē ar grupas biedriem, nodarbību vietas apkalpojošo personālu, tiesnešiem un pretiniekiem sacensībās.
 10. Par jebkuru konfliktsituāciju nodarbību vai sacensību laikā ir jāinformē grupas treneris.
 11. Jāievēro tīrība un kārtība, nav atļauts nomest papīrus, košļājamās gumijas un citus atkritumus tiem neparedzētās vietās.
 12.  Jābūt pieklājīgam pret līdzcilvēkiem, jāsveicina pieaugušie sporta skolā un tās teritorijā.
 13. Saskarsmē  jālieto pareiza valoda, atturoties no žargona un lamu vārdiem.
 14.  Jāsaudzē Sporta skolas  mācību līdzekļi, telpas un inventārs, nodarītie materiālie zaudējumi ir jāatlīdzina.
 15. Jāsaudzē apkārtējā vide, vajadzības gadījumā jāpiedalās skolas apkārtnes un pilsētas uzkopšanā.
 16. Jāzina un jāievēro CSN ceļā uz skolu, transporta līdzekļos un drošības noteikumi pārgājienos, ekskursijās un  izbraukumos uz sacensībām.
 17. Uz Sporta skolas un Rojas novada pasākumiem  aizliegts ierasties reibumā un lietot to laikā apreibinošās vielas.
 18. Audzēknim vai vecākiem ir pienākums informēt Sporta skolas treneri, ja ārsts audzēknim ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās.
 19. Beidzot apmācību Sporta skolā ir jānodod sporta forma un izsniegtais sporta inventārs.

6. Vispārējie  aizliegumi

 

 1. Fiziski un  morāli  aizskart citus cilvēkus, tos pazemot.
 2. Aiztikt, bojāt vai piesavināties  citu personīgās mantas.
 3. Smēķēt un lietot  alkoholu, narkotiskās vielas sporta skolā un tās teritorijā.
 4. Bojāt skolas telpas un inventāru.
 5. Ienest un darboties ar sprāgstvielām un citām kaitīgām ķīmiskām vielām.
 6. Spēlēt azartspēles skolas koplietojamās telpās.
 7. Veikt jebkādas šajos noteikumos neminētās darbības, kas ir pretrunā ar sabiedrībā vispārpieņemtajām ētikas un morāles normām.

7. Atbildība par noteikumu neievērošanu

 

 1. Par augstāk minēto noteikumu neievērošanu jebkurš Sporta skolas pedagoģiskais darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, ir tiesīgs pieprasīt no audzēkņa rakstisku paskaidrojumu.
 2. Audzēkņu pārkāpumus un paskaidrojumus izskata skolas administrācija kopā ar treneri un pieņem piemērojamo soda mēru.
 3. Atkārtota pārkāpuma gadījumā var uzaicināt vecākus uz skolas vadības sēdi.
 4. Ja pārkāpuma rezultātā ir radīti materiālie zaudējumi, tiek sastādīts akts, kurā konstatē kaitējuma apmēru, kurš vainīgajam vai vainīgā vecākiem (aizbildņiem) jāatlīdzina.
 5. Par atkārtotiem rupjiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem audzēknis tiek atskaitīts no Sporta skolas.

 

8.Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

 

 1. Izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos var ieteikt audzēkņi, Sporta skolas padome, pedagoģiskā padome, dibinātājs un audzēkņa vecāki.
 2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina Sporta skolas direktors.