SIA "Rojas DZKU"

SIA „Rojas DzKU”

Adrese – Selgas iela 8, Roja
Telef. 63232237, 63232236
e-pasts: dzku@roja.lv

Banka: AS„Swedbank”, Bankas kods:HABALV22

Konts:LV79HABA0551033712885

Banka: AS „SEB BANKA”, Bankas kods:UNLALV2X

Konts:LV28UNLA0050019195095

Valdes loceklis - Ivars Jaunozols, t.63232237, mob.t.29451531;

Galvenais grāmatvedis – Dace Praulīte, t.63232346, mob.t.28624434;

Grāmatvede-lietvede – Ilvija Vērpēja, t.63232347, mob.t.29405228;

Ražošanas un transporta daļas vadītājs – Ivars Jaunozols, t.63269858, mob.t.29451531;

Ūdenssaimniecības vadītājs – Haralds Valdemārs, t.63269140, mob.t.29136442;

Namu apsaimniekotājs un siltumtehniķis – Māris Daubars, t.63269637, mob.t.26539095;

Īres grāmatvede – Aija Segliņa, t.63232236.


SIA „Rojas DzKU” kases darba laiks

Pirmdiena – 800-1700  (no 1200-1300 pusdienas pārtraukums)

Otrdiena – Ceturdiena  800-1600  (no 1200-1300 pusdienas pārtraukums)  

Piektdiena - 800-1400    bez pusdienas pārtraukuma


Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam

Ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam 2018. kalendāra gadam elektroniskā veidā var iepazīties šeit: Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam. un pie SIA „ Rojas DzKU” namu apsaimniekotāja. 30 darbdienu laikā pēc paziņojuma publiskošanas, dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē  pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam. Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku saziņai ar pārvaldnieku. Ja dzīvokļu īpašnieki 30 darbdienu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa, nākamajam kalendāra gadam, stājas spēkā ar 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.

Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam

Ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam 2017. kalendāra gadam elektroniskā veidā var iepazīties šeit: Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2017.gadam. un pie SIA „ Rojas DzKU” namu apsaimniekotāja. 30 darbdienu laikā pēc paziņojuma publiskošanas, dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē  pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam. Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku saziņai ar pārvaldnieku. Ja dzīvokļu īpašnieki 30 darbdienu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa, nākamajam kalendāra gadam, stājas spēkā ar 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.


Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam

Ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam elektroniskā veidā var iepazīties šeit: Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2015.gadam. un pie SIA „ Rojas DzKU” namu apsaimniekotāja. 30 darbdienu laikā pēc paziņojuma publiskošanas, dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē  pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam. Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku saziņai ar pārvaldnieku. Ja dzīvokļu īpašnieki 30 darbdienu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa, nākamajam kalendāra gadam, stājas spēkā ar 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.

SIA „Rojas DzKU”


Informācija daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem

 Apsaimniekotājs SIA „Rojas DzKU” informē "Par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas plānu"Read More

Dzīvojamās mājas pārvaldnieks sagatavo pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu tāmi nākamajam laika periodam un iesniedz dzīvokļu īpašnieku kopībai izskatīšanai un apstiprināšanai. Internetā, Rojas novada mājas lapā www.roja.lvRojas DzKU un māju kāpņu telpās pie informācijas stenda ir informācija par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas plānu 2014. gadā.  / Plānotās izmaksas mājām 2014.gadam /           

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība, saskaņā  ar MK noteikumu Nr.1014 14.punktu, 30 darbdienu laikā, neizmanto savas, Dzīvokļa īpašuma likuma 16.pantā, noteiktās tiesības lemt par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanu un maksāšanas kārtību, spēkā stājas dzīvojamās mājas pārvaldnieka sagatavotā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa – apsaimniekošana (0,24 Ls/m2 - 0,34 EUR) + iespēja veidot uzkrājumu (0,04 Ls/m2- 0,06 EUR). Par uzkrājuma maksas apmēru lemj dzīvokļu īpašnieku kopība (kopsapulce). Tā var būt lielāka,vai mazāka. 0,04 Ls/m2 - 0,06 EUR ir apsaimniekotāja piedāvātais uzkrājuma apmērs. Uzkrājumi ir vajadzīgi mājas kapitālremontam, renovācijai, restaurācijai. Ja uzkrājumu mājai nav, tad plānotiem remontiem nauda jāaizņemas bankā.

Dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendāra gadam stājas spēkā ar 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.


DAUDZDZĪVOKĻU  MĀJU  IEDZĪVOTĀJU UZMANĪBAI!
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” SIA „Rojas DzKU”
ar 2013.gada 15.martu nosaka  mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksu - Ls 0,24/ m2

Aprēķins

Nr.p.k.

Pozīcijas

Ls/ m2

EUR/  m2

1.

Dzīvojamās mājas un piesaistīto zemes gabalu kopšana (pēc 2012.gada faktiskajiem izdevumiem):

 

 

 

1.1.Ielas un ietves, iebrauktuves, atkritumu konteineru laukumu un zālāju kopšana

0,042

0.06

 

1.2.Zāles pļaušana, krūmāju kopšana

0,010

0.014

 

1.3.Lapu un zaru izvešana

0,005

0.007

 

1.4.Valsts karoga pacelšana

0,003

0.004

 

Kopā:

0,06

0.085

2.

Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti (pēc 2009. – 2012.gada faktiskajiem izdevumiem):

 

 

 

2.1.Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas uzturēšana (apsekošana, iekārtu tīrīšana/ regulēšana, skaitītāju rādījumu nolasīšana, bojāto posmu/ ventiļu nomaiņa, ūdensvada skalošana)

0,01

0.014

 

2.2.Siltumapgādes sistēmas uzturēšana (sistēmas noregulēšana, apkures sistēmas atgaisošana, sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude/ regulēšana, kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība, siltumskaitītāja darbības uzraudzība, sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām, bojāto noslēgventiļu nomaiņa, skaitītāju rādījumu nolasīšana)

0,01

0.014

 

2.3.Elektroapgādes sistēmas uzturēšana (nepārtrauktas darbības nodrošināšana, koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu un slēdžu pārbaude, bojāto detaļu nomaiņa)

0,01

0.014

 

2.4.Konstruktīvo elementu uzturēšana (koplietošanas telpu logu un durvju apsekošana, drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana, inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana, lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana, jumta un kāpņu telpu apsekošana, dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana, transporta izdevumi un materiāli

0,07

0.10

 

Kopā:

0,1

0.14

3.

Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi:

 

 

 

3.1.Maksājumu aprēķini, norēķinu uzskaite, maksājumu pieņemšana, norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem, nodokļu pārskata sastādīšana, gada pārskatu sagatavošana/ uzturēšana, plānoto un faktisko izdevumu pārskatu sagatavošana, remonta darbu tāmēšana

 

 

0,03

 

 

 

0.043

 

 

3.2.Juridiskie pakalpojumi, līgumu slēgšana, juridisko dokumentu sagatavošana, parādu piedziņa, pārstāvniecība tiesā

0,002

 

0.003

 

 

3.3.Lietvedība, izziņu sagatavošana/ izsniegšana, māju kopsapulču un dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana, iegūto datu apkopošana

0,03

0.043

 

 

3.4.Pārvaldnieka administratīvie izdevumi (administratīvo ēku uzturēšana, pasta un sakaru pakalpojumi, informācijas tehnoloģiju uzturēšana/ datorprogrammas)

0,008

0.011

 

Kopā:

0,07

0.10

4.

Neparedzētie izdevumi

0,01

0.014

 

Pavisam kopā:

0,24

0.34

 

 

 

 


  

SIA "Rojas DzKU" pakalpojumu piedāvājums un izcenojumi ar 2015.gada 1.janvāri  EUR

N.p.k. Pakalpojuma  veids Mērvienība Cena EUR PVN Kopā
1 Traktors MTZ- 80 Stunda 26,78 5,62 32,40
2 Traktors Pronar-5110 Stunda 29,54 6,20 35,74
3 Traktors Belarus-1025 Stunda 28,67 6,02 34,69
4 Greiders Stunda 40,56 8,52 49,08
5 Traktors ANS-1500 Stunda 15,35 3,22 18,57
6 Pacēlājs ZIL-130 Stunda 34,89 7,33 42,22
7 Pacēlājs ZIL-130 Km 1,27 0,27 1,54
8 KO-503 asenizācijas muca Rojā Reize 22,58 4,74 27,32
9 KO-503 asenizācijas muca Stunda 22,58 4,74 27,32
10 KO-503 asenizācijas muca pārbrauciens Km 1,08 0,23 1,31
11 Fekālijas ūdeņi m3 1,69 0,35 2,04
12 VW Transporter Stunda 25,50 5,36 30,86
13 VW Transporter Km 0,75 0,16 0,91
14 Motobloks MTZ-05 Stunda 14,46 3,04 17,50
15 Avārijas brigādes izsaukums/Rojā/ gab. 4,96 1,04 6,00
16 Avārijas brigādes izsaukums/ārpus Rojas/ gab. 7,05 1,48 8,53
17 Trimmeris- zāles pļaušana stunda 11,38 2,39 13,77
18 Krūmgriezis RH-252 Stunda 11,38 2,39 13,77
19 Motorzāģis HR-346 Stunda 15,18 3,19 18,37
20 Bliete (ar strādnieku) Stunda 12,82 2,69 15,51
21 Bliete (bez strādnieka) Stunda 7,58 1,59 9,17
22 Piekabes izmantošana Stunda 1,24 0,26 1,50
23 Santehniķa pakalpojumi Stunda 5,93 1,25 7,18
24 Elektriķa pakalpojumi Stunda 6,47 1,36 7,83
25 Ūdensskaitītājs (lietots) gab. 7,06 1,48 8,54
26 Ūdensskaitītājs (jauns) gab. 14,70 3,09 17,79
27 Ūdensskaitītāja plombēšana gab. 2,35 0,49 2,84
28 Palīgstrādnieka pakalpojumi Stunda 3,88 0,81 4,69
29 Kopēšana A4 lapa gab. 0,11 0,02 0,13
30 Izziņas izsniegšana gab. 1,18 0,25 1,43
31 Lentītes šaurās (10cmx7) kompl. 0,85 0,18 1,03
32 Lentītes eglītēm(40cmx4) kompl. 1,41 0,30 1,71
33 Sveces parastās gab. 0,28 0,06 0,34
34 Līķauts gab. 4,71 0,99 5,70
35 Koka krusts gab. 17,07 3,58 20,65
36 Zārks (standarta) gab. 146,99 30,87 177,86
37 Zārks (nestandarta) gab. 164,63 34,57 199,20
38 Sega gab. 29,40 6,17 35,57
39 Vainaga lente gab. 2,35 0,49 2,84