„Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un piekrastes pašvaldībās Latvijā”

alt

Igaunijas –Latvijas programma 2007-2013 projekta īstenošana Rojas novada Domē

Līguma Nr.

EU43084

Projekta apstiprināšanas datums

05.11.2012.

Finansējuma saņēmējs

Rojas novada Dome

Juridiskā adrese

Zvejnieku iela 3, Rojas novads, LV-3264

Partneri

Igaunijas iekšlietu ministrija

Pērnavas pašvaldība

Kurzemes plānošanas reģions administrācija

Rojas pašvaldība

Pāvilostas pašvaldība

Engures pašvaldība

Projekta nosaukums (Latviešu valodā)

„Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un piekrastes pašvaldībās Latvijā”

Projekta nosaukums (Angļu valodā)

„Coastal and maritime spatial planning in Pärnu Bay area in Estonia and coastal municipalities of Latvia”

projekta nosaukuma saīsinājums (Latviešu valodā)

„Piekrastes un jūras plānošana”

projekta nosaukuma saīsinājums (Angļu valodā)

“Coastal and maritime spatial planning”

Projekta īstenošanas vieta

Roja

Projekta īstenošanas laiks

36.mēneši

30.06.2015.

Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas (EUR)

29 388,00

t.sk.ERAF finansējums (EUR)

24 392,04

Projekta kopsavilkums

Galvenās aktivitātes:

1) jūras teritorijas plānojuma izstrāde un stratēģisko vides novērtējums Pērnavas līcī Igaunijā.
2) sagatavot jūras telpiskās plānošanas metodiku.
3) Metodika par funkcionālo saikni starp jūras un piekrastes teritorijām.
4) Vadlīnijas samazināšanu piekrastes erozijas ietekmi Latvijā.
5) pārvaldības plāni Natura 2000 teritorijas, aizsargājamās dabas teritorijas "Ovīšiem" un "Užavas"
6) piloti Pāvilostas, Rojas un Engures pašvaldībā.

Projekta mērķis:

Veikt pilotprojektus, kas palīdzēs risināt konfliktus starp dažādu nozaru darbībām un plānot turpmāko jūras telpas izmantošanu Pērnavas līcī un Latvijas piekrastē, lai tiktu ilgtspējīgi izmantoti jūras resursi un mazinātas klimata pārmaiņu sekas.

Projekta apraksts:

Rojas pašvaldība projekta ietvaros plāno veikt pilotprojektu – manevrēšanas laukuma izveidošanu operatīvajam transportam pie jūras un piekļuvi uz ūdens līmeņa. Piekļuve atrodas ceļa „Liedaga dambis”, Rojā. Manevrēšanas laukums ļaus operatīvajam dienestam nodrošināt glābšanas darbus jūrā (kā, piemēram, kuģu katastrofas, eļļu un citu ķīmisko vielu noplūde ūdenī). Piekļuvi izmantos arī ugunsdzēsēšamās automašīnas ūdens savākšanai. Pašreiz šāds pievadceļs pie piekrastes nav.

Paredzēts izbūvēt manevrēšanas laukumu (10m x 20m).

Piegādāta un uzstādīta videonovērošanas sistēma.

Projekta mērķis

Attīstīt piekļuvi Latvijas piekrastes teritorijām un veicināt ilgtspējīgu piekrastes resursu izlietojumu

Projekta īstenotāja interneta mājas
lapa

www.roja.lv

Publicitāte

http://roja.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1031%3Aprojekta-ietvaros-izveidota-nobrauktuve-operatvajiem-transporta-ldzekiem&Itemid=106

http://roja.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=113