Sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce
Tālr.:63269787, mob.:27234285

Valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi:

Rojas novada Sociālā dienesta sniegtie sociālie pakalpojumi:

Sociālo palīdzību sniedz ģimenēm(personām), kuras atzītas par maznodrošinātām vai trūcīgām. Rojas novada Sociālā dienesta sniegtā sociālā palīdzība:

Materiālie pabalsti Rojas novadā:

  • Dzīves jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90; 95 un 105 gadu dzimšanas dienās
  • Vienreizējs pabalsts 100.gadu jubilejā
  • Ikgadējais vienreizējais pabalsts politiski represētām personām
  • Vienreizējais pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu
  • Vienreizējais materiālais pabalsts Zelta kāzu jubilejā

 

Atbalstot ģimenes ar bērniem, kuri ir aizbildniecībā vai dzīvo audžuģimenē, vai ir adoptēti bērni  (izņemot gadījumus, kad viens laulātais adoptējis otra laulātā bērnu), un daudzbērnu ģimenes – ģimenes, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus (par nepilngadīgu bērnu šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīts arī izglītojamais, kurš sasniedzis  18 gadu vecumu, bet turpina apgūt vidējo izglītību), tiek piešķirts: 

  • Ēdināšanas pabalsts PII bērniem, kuri apmeklē Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādes
  • Brīvpusdienas (ēdināšanas pabalsts) izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo izglītību Rojas novada pašvaldības izglītības iestādē