Rojas pirmskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa"

Adrese:
Talsu iela 16, Roja, Rojas novads, LV-3264
Darba laiks:
darba dienās no plkst. 7:30 līdz 18:00
Tālrunis: 63260291, 25618139
e – pasts: rojaszeltazivtina@inbox.lv
Vadītāja – Iveta Pastore

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem
(Z. Mauriņa).

Rojas PII „Zelta zivtiņa" atvērta 1963. gadā. Tā atrodas gleznainā piejūras kāpā, meža ielokā, kā ļaudis saka – aizvēja pusē.

Iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111.

Mērķis: īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības programmas apguvei.

Vīzija: mūsdienīga, profesionāla, radoša un konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestāde.

Misija: Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pirmsskolā bērni rotaļājas, dzied, sporto, eksperimentē, līmē, krāso, mācās mācīties, draudzējas un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgu iemaņu. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas attīstošā vidē, pastaigas laikā, bērnu grupai, frontāli, apakšgrupās, individuāli, pašnodarbībā, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un vecumposmu īpatnības.

2016./2017. mācību gadā iestādē darbojas 4 grupas: 1. grupa - „Asarēni", 2. grupa - „Stagarēni", 3. grupa - „Burbulēni", 4. grupa - „Karūsiņa", kuras apmeklē 68 bērni.

Par bērnu izglītošanu un audzināšanu rūpējas pirmsskolas izglītības speciālisti: izglītības metodiķe, pirmsskolas skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, skolotāju palīdzes, medmāsa, saimniecības pārzine un citi saimnieciskie darbinieki.

Iestādes tradīcijas:

• Zinību diena

• Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana

• Tematiskie pasākumi

• Latvijas dzimšanas dienas koncerts

• Ģimenes diena

• Izlaidums

• Sporta svētki, izpriecas

• Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības

• Bērnu radošo darbu izstādes

• Leļļu teātri un koncerti

• Ekskursijas, pārgājieni

• Pieredzes apmaiņas braucieni

„Zelta zivtiņa" trīs vēlēšanās:

• Lai vienmēr valda saticība, sapratne, draudzība un mīlestība!

• Lai netrūkst radošu ideju un iespēju tās realizēt!

• Lai abpusēju gandarījumu un prieku sniedz sadarbība ar ģimenēm!


Pasākumi Rojas PII „Zelta zivtiņa” 2016./2017. māc. g. 2. pusgadā

 

  • Janvāris

 05.01.plkst.13.30 – Pedagoģiskā sēde

11.01.plkst.9.00 - Leļļu teātris "Skursteņslauķi"

19.- 20.01. -  Atvērto durvju dienas

25.01., 26.01. plkst.10.30 - Orientēšanās "Vai Tu pazīsti mūsu apkārtni?"

  • Februāris

01.02.plkst.9.00 - Mārītes foto

02.02. – Izstāde “Svece svečturī”

06.02.plkst. 10.00 – Sveču liešanas māksla Mūzikas un mākslas skolā

 14.02.plkst.10.00 – Draudzības svētki “Hei, draudziņ, pulkā nāc!”

22.-23.02. plkst.10.00 – “Tautas dziesma skani, skani” – dziedi vai deklamē


  • Marts

07.03. – 10.03. plkst.9.15 – Pasaku nedēļa “Mazā, sirmā kumeliņā, jāj pa ceļu pasaciņa…”

20.03. – 24.03. plkst.9.00 – Skolotāju savstarpējā pieredzes apmaiņa – atklātās rotaļnodarbības


  • Aprīlis

03.04. plkst.11.20 – Iluzionistu šovs “Brīnuma kalēji”

13.04.plkst. 10.00 – Lieldienu lustes kopā ar Lieldienu Zaķi

21.04.plkst.10.30 –  Sakopšanas talka

 

  • Maijs

02.05. – Foto izstāde “Mana ģimene”

10.05. – 12.05. – Svētki māmiņām “Māmiņas smaids”

24.05. – Ballīte ”Burbulēnu” grupas bērniem

26.05.plkst. 15.00 - Izlaidums „Paliec sveiks, bērnudārz!”

27.05. – Rojas diena

30.05. – Informatīvā sapulce un Pedagoģiskā sēde


  • Jūnijs

01.06. – Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums

22.06. – Līgo visi – gan liels, gan mazs