Dažādi


 • Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

 Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst no viena gada vecuma līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. Bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta.

 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Bērna reģistrācija un uzņemšana Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Pakalpojuma īss apraksts

Lai bērns uzsāktu gaitas pirmsskolas izglītības iestādē, tas jāreģistrē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā.

Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst no viena gada vecuma līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Vispārējā izglītības likuma, citus likumus un pašvaldības saistošos noteikumus. Bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta.

Bērna reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs notiek saskaņā ar Rojas novada pašvaldības 21.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Nav

Brīdinājums saņēmējam

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

„Vispārējās izglītības likums”

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Statuss: Spēkā esošs

Pieņemšanas datums: 10.06.1999.

Stājas spēkā: 14.07.1999.

Hipersaite: http://likumi.lv/doc.php?id=20243

 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”

Izdevējs: Rojas dome

Veids: saistošie noteikumi

Statuss: Spēkā esošs

Dokumenta numurs: 19/2010

Pieņemšanas datums: 21.09.2010.

Stājas spēkā:

Hipersaite: http://roja.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=86&Itemid=107

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Uzņemšanai Rojas un Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē vecāki bērnus reģistrē pie Rojas novada Domes sekretāres Zvejnieku ielā 3, Rojā, no bērna dzimšanas brīža visu kalendāro gadu, uzrādot:

 • Bērna dzimšanas apliecība;
 • Vecāku personu apliecinošus dokumentus;
 • Ja bērns ir ar speciālām vajadzībām, tad vecākiem, reģistrējot pieteikumu jāiesniedz ģimenes ārsta atzinums par nepieciešamību nodrošināt bērnam atbilstošas programmas apguvi.

Uzņemšanai Rojas un Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē vecāki bērnus reģistrē pie Rojas novada Domes sekretāres Zvejnieku ielā 3, Rojā, no bērna dzimšanas brīža visu kalendāro gadu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku personu apliecinošus dokumentus. Reģistrācijas pieteikumu darbinieks vecāku klātbūtnē aizpilda pēc vecāku sniegtās informācijas.

Pirmsskolas iestādes vadītājs, pamatojoties uz darbinieka nosūtīto un iestādē reģistrēto bērnu reģistra sarakstu, no 1. maija līdz 31. maijam paziņo vecākiem par iespēju bērnam apmeklēt pirmsskolas iestādi no attiecīgā gada 1. septembra.

Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • bērna dzimšanas apliecības kopija;
 • medicīniskā karte;
 • izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par iepriekš izdarītajām profilaktiskajām vakcinācijām;
 • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja bērns ir ar speciālām vajadzībām.

Īpašos gadījumos (pašvaldībā nepieciešamo speciālistu bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem) bērnu reģistrēšanu reģistrā un uzņemšanu pirmsskolas iestādē ārpus kārtas izskata Rojas novada Dome. Bērnus, kuriem jāapgūst obligāto programmu. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai skolai, gadījumos, kad PII grupās nav vietu, PII uzņem tikai apmācībai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pirmsskolas iestādes vadītājs, pamatojoties uz darbinieka nosūtīto un iestādē reģistrēto bērnu reģistra sarakstu, no 1. maija līdz 31. maijam paziņo vecākiem par iespēju bērnam apmeklēt pirmsskolas iestādi no attiecīgā gada 1. septembra. Grupu komplektācija iestādēs notiek katru gadu no 1. maija līdz 31. augustam. Katru gadu no 1. septembra līdz 1.oktobrim vecākiem ir jāpārreģistrē bērni rindā, piezvanot vai personīgi par reģistrāciju atbildīgajai Domes sekretārei.

Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt pirmsskolas iestādē līdz 1. septembrim, un kuri ir atkārtoti piereģistrējušies līdz 1. oktobrim darbinieks pārreģistrē uz nākamo gadu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas secībā.

Pakalpojuma termiņas apraksts

Nav

Administratīvais process

Nav

Administratīvā procesa apraksts

Nav

Pakalpojuma kanāli

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pirmdienas – ceturtdiena 8.00 – 17.15

/pusdienu pārtraukums 13.00 – 14.00/

Piektdiena – 8.00 – 15.00

(bez pusdienu pārtraukuma)

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV-3264; 2. stāvs – 11. kabinets.

Tālrunis, e-pasts

Domes sekretāre,

Tālr.:63220834.


 • Koku ciršana ārpus meža Rojas novada administratīvajā teritorijā

Rojas novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža pieņem Rojas novada Domes izpilddirektors vai Izpilddirektora norīkota persona.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Koku ciršana ārpus meža teritorijām

Pakalpojuma īss apraksts

Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Rojas novada ciemu teritorijās. Koeficienti, kas sastāda zaudējuma atlīdzības formulu ir noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumu un formula ietverta Rojas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 11/2013. Zaudējumu atlīdzību iemaksā Rojas novada pašvaldības budžetā, saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Personām, kuras veikušas patvaļīgu koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu. Rojas novada Domes grāmatvedībai par saņemto maksājumu jāinformē Lēmuma pieņēmējs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Nav

Brīdinājums saņēmējam

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

„Meža likums”
Izdevējs: Saeima
Veids: likums
Statuss: Spēkā esošs
Pieņemšanas datums: 24.02.2000.
Stājas spēkā: 17.03.2000.
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
Izdevējs: Ministru kabinets
Veids: noteikumi
Statuss: Spēkā esošs
Dokumenta numurs: Nr. 309
Pieņemšanas datums: 02.05.2012.
Stājas spēkā: 09.05.2012.
„Par koku ciršanu ārpus meža Rojas novada administratīvajā teritorijā”
Izdevējs: Rojas novada dome
Veids: saistošie noteikumi
Statuss: Spēkā esošs
Dokumenta numurs: Nr. 11/2013
Pieņemšanas datums: 25.06.2013.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama vietējās pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt:

 1. pilsētas un ciema teritorijā;
 2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot aizsargājamo ainavu apvidus, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās, kā arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju neitrālo zonu;
 3. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;
 4. parkā;
 5. kapsētā;
 6. alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā);
 7. gar valsts un pašvaldību ceļiem;
 8. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslu, ja kokus cērt ne tālāk kā 50 metru joslā gar virszemes ūdensobjektu vai visā palienes platumā gar ūdensobjektu ar izteiktu periodiski applūstošu palieni;
 9. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;
 10. vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā;
 11. kad tie 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 1.pielikumam.

Pirms minētā lēmuma pieņemšanas vietējā pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos, kā arī šo noteikumu 22.punktāminētajos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Vietējā pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju:

20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;

10 darba dienu laikā – pārējos gadījumos.

Pakalpojuma termiņas apraksts

Nav

Administratīvais process

Nav

Administratīvā procesa apraksts

Nav

Pakalpojuma kanāli

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Nepieciešamās veidlapas

Pievienota pakalpojuma aprakstam

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pirmdienas – ceturtdiena 8.00 – 17.15
/pusdienu pārtraukums 13.00 – 14.00/
Piektdiena – 8.00 – 15.00(bez pusdienu pārtraukuma)

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV-3264; 2. stāvs – 9. kabinets.

Tālrunis, e-pasts

Izpilddirektors,

Jānis Pūce

janis.puce@roja.lv

Mob.: Tālr.:27052492