Zināmi deputātu kandidāti pašvaldību vēlēšanām Rojas novadā

altVakar noslēdzās deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Rojas novada pašvaldību vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā. Kopā tika iesniegti trīs saraksti (saraksti publicēti to iesniegšanas kārtībā):


“Latvijas Zaļā partija”

Kandidāti: Eva Kārkliņa, Mareks Štāls, Jānis Megnis, Haralds Valdemārs, Uldis Feldbergs, Jānis Kalniņš, Ligita Šnore, Erna Grīnvalde, Inga Kalniņa, Inga Lēmane, Ilona Zvaigzne, Inga Otmane

Priekšvēlēšanu programma

Turpināsim strādāt saskaņā ar Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Attīstības programmu, Investīciju plānu un pašvaldības saistošiem noteikumiem. Kā prioritāri veicamos uzdevumus esam izvirzījuši:

- Pašvaldības ceļu uzturēšanas un saglabāšanas plāna izstrādāšana, lai secīgi atjaunotu vai saremontētu seguma virskārtu un asfaltēto ceļu segumu.

- Darba turpināšana pie ūdenssaimniecības projekta Rojā III kārtas.

- Darba turpināšana pie daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem un to realizēšanas.

- Darba turpināšana pie finansējuma piesaistīšanas Rojas stadionam un hokeja laukumam, kā arī pārējās stadiona teritorijas aprīkošana ar jaunu inventāru un iespējām aktīvai atpūtai un sportam.

- Ielu apgaismojuma izbūves turpināšana Rojā un Rudē.

- Kaltenes kluba renovācija un apkārtnes labiekārtošana.

- Jaunatnes politikas dokumentu izstrādāšana un īstenošana.

- Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana, kas atbilstu katra izglītojamā individuālajām vajadzībām.

- Sadarbībā ar privātiem partneriem priekšostu izbūve, izveidojot kuģu defragmentēšanas slipu un kravas terminālu. Krasta nostiprinājuma izbūve un peldošo piestātņu uzstādīšana līdz 60 viesu jahtu uzņemšanai. Vidi degradējošo objektu likvidēšana Rojas ostas teritorijā.

- Sadarbības turpināšana ar uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, Zviedrijas vēstniecību Latvijā, Rojas novada pensionāru apvienību, senioru klubiņiem "Rūķi" un "Liedags", Rojas novada Invalīdu biedrību.

- Senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošana un integrēšana sabiedrībā. - Esošo tūrisma apskates objektu saglabāšana un uzturēšana, un jaunu objektu izveidošana Rojas novada teritorijā.

- Rojas vārda popularizēšana, iedibinot jaunas kultūras, mākslas, mūzikas un aktīva dzīves veida tradīcijas Rojas novadā, kā arī jau esošo tradīciju saglabāšana.


“Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””

 Kandidāti: Liāna Bērziņa, Ivars Jaunozols, Dace Praulīte, Eduards Kleinbergs, Sandra Veckāgane, Maruta Pirvica, Edgars Grīnītis, Krista Leitendorfa, Andželika Dubure, Ivars Mežavilks, Līva Lakšmane, Ingars Lembergs

Priekšvēlēšanu programma

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" uzmanības centrā ir Rojas novada iedzīvotāji, viņu ģimenes, darba un izglītības iespējas, kvalitatīvi un plaši pakalpojumi par samērīgu cenu, daudzveidīgi atpūtas un kultūras piedāvājumi. Mēs pamatoti lepojamies ar savu novadu, jo tas ir skaists, sakopts. Turpināsim labiekārtot un veidot pievilcīgu novadu, kas priecēs vietējos un piesaistīs arvien lielāku tūristu skaita uzmanību.

Dzīvokļu un komunālajā saimniecībā:

* Uzlabosim komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Pilnveidosim sniegto komunālo pakalpojumu piedāvājumu.

* Komunālo pakalpojumu infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju attīstībai turpināsim piesaistīt valsts un ES fondu līdzekļus.

* Pilnveidosim sadzīves atkritumu savākšanu un šķirošanu, ar mērķi - samazināt pakalpojuma sniegšanas izmaksas.

* Rosināsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas, kapitālo remontu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus.

Infrastruktūrā un būvniecībā:

* Turpināsim ielu un ceļu seguma uzturēšanu un to stāvokļa uzlabošanu. Veiksim grāvju un lietus ūdens sistēmas uzlabošanu.

* Būvēsim jaunas automašīnu stāvvietas.

* Nodrošināsim ielu, laukumu un iekšpagalmu apgaismošanu, ieviešot energoekonomiskas tehnoloģijas.

* Sekosim, lai teritorijas plānojumā paredzētās zemes platības tiktu izmantotas tām paredzēto funkciju veikšanai.

Ekonomikā un nodarbinātībā:

* Iesaistīsim bezdarbniekus sabiedriskajos darbos, pašvaldības vides labiekārtošanā.

* Pašvaldībai nepieciešamo sabiedrisko objektu un infrastruktūras izveidei un uzturēšanai piesaistīsim uzņēmējus, tādējādi samazinot izmaksas.

* Mērķtiecīga pašvaldības sadarbība ar novada uzņēmējiem. Sakārtota uzņēmējdarbībai nepieciešamā un atbilstošā infrastruktūra. Ielu un ceļu segumu uzturēšana un to stāvokļa uzlabošana.

* Uzlabosim pašvaldībā strādājošo darbinieku sniegtās informācijas kvalitāti, pilnveidojot Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra sniegto valsts pakalpojumu piedāvājumu.

* Sabiedriskās kārtības garantēšana arī turpmāk būs pašvaldības policijas galvenais uzdevums.

Sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē:

* Turpināsim sniegt daudzpusīgu atbalstu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem.

* Palielināsim finansējumu pabalstiem daudzbērnu ģimenēm un jaunajām ģimenēm.

* Sniegsim atbalstu ģimenēm ar bērniem, organizējot vasaras, jaunrades, izglītojošās, atpūtas nometnes un treniņnometnes.

* Veicināsim skolēnu nodarbinātību skolas brīvlaikos.

Pensionāriem:

* Nodrošināsim vientuļo pensionāru aprūpi dzīves vietā, kā arī pilnveidosim sociālo pakalpojumu klāstu.

Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām:

* Uzlabosim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pašvaldības iestādēs.

Veselības aprūpē:

* Nodrošināsim esošo ģimenes ārstu prakšu vietu uzturēšanu un motivēsim jauno medicīnas speciālistu piesaisti mūsu novadam.

Kultūrā:

* Atbalstīsim Rojas Kultūras centra rīkotos pasākumus. Veicināsim Rojas Kultūras centra sadarbību ar Rojas vidusskolu, Mūzikas un mākslas skolu un abām pirmsskolas izglītības iestādēm.

* Kultūras pasākumi tiks saglabāti plaši un daudzveidīgi dažādām skatītāju gaumēm. Atbalstīsim pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu utt. finansiālu atbalstu.

Izglītībā:

* Turpināsim nodrošināt transportu skolēnu nokļūšanai tuvākajās pašvaldības izglītības iestādēs un atpakaļ mājās.

* Ieviesīsim stipendijas Rojas novada talantīgajiem, radošajiem un īpaši sekmīgajiem vidusskolēniem.

* Finansiāli atbalstīsim Rojas vidusskolas, Mūzikas un mākslas skolas un abu pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitātes.

* Nodrošināsim novada izglītības iestādes ar kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi.

Sportā:

* Sakārtosim un modernizēsim pašvaldības sporta infrastruktūru, turpinot Rojas stadiona labiekārtošanu, piesaistot ES līdzekļus.

* Atbalstīsim bērnu, jauniešu sportiskās izaugsmes iespējas.

* Nodrošināsim brīvā laika izmantošanas iespēju paplašināšanu visiem novada iedzīvotājiem - veselīgs, aktīvs dzīvesveids, atkarības risku mazināšana.

* Nodrošināsim Rojas novada Sporta skolas piedāvāto pakalpojumu pilnveidošanu un sniegsim atbalstu audzēkņu profesionālās izaugsmes pilnveidošanai, piedaloties dažādos starptautiskos čempionātos un sacensībās.

* Īstenosim novada iedzīvotāju un ģimeņu atbalstošu, ilgtspējīgu novada attīstību un pašvaldības darbību, veidojot profesionālu izpildvaru, kura grib un spēj iedziļināties iedzīvotāju interesēs un vajadzībās.


"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

 Kandidāti: Ingus Veckāgans, Guntra Stocka, Jānis Žoluds, Evita Vaviļina, Alvis Žoluds, Edgars Petrovičs, Valdis Kvālbergs, Agnis Dravnieks, Osvalds Dainis Bergans-Berģis

Priekšvēlēšanu programma

"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"

Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA ir latviska partija, kura tic, ka „Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet” (Rainis). Ikviena iedzīvotāja viedoklis novada attīstībā ir svarīgs, jo novada iedzīvotāji veido pašu galveno - novada kodolu.

Mūsu galvenā prioritāte ir Rojas novada attīstība, kas ietver profesionālu, atbildīgu, caurspīdīgu un pret iedzīvotājiem lojālu pārvaldi, dzīves līmeņa kvalitātes celšanu, jaunu uzņēmumu un darbavietu radīšanu, esošo uzņēmumu atbalstīšanu, izglītības kvalitātes uzlabošanu, daudzveidīgu kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanu.

Mūsu mērķis ir sekot mūsu prioritātēm sekojošos darbības virzienos:

1.  Pārvalde:

1.1. nodrošināt caurspīdību pašvaldības darbā;

1.2. nodrošināt, ka novada pašvaldības pārvaldes struktūrā novada domes lēmumu pieņemšana notiek atbilstoši pastāvošai likumdošanai un noteikumiem, un lēmumi tiek pieņemti iedzīvotāju interesēs;

1.3. nodrošināt, ka pašvaldības un pašvaldībai pakļauto institūciju darbā strādā cilvēki, kuri ir atbilstoši izglītoti, uz pašvaldības attīstību orientēti un ar dziļāku izpratni par notiekošo pašvaldībā;

1.4. ierosināt veikt izmaiņas likumā, kas nosaka, ka novada pārvaldē strādājošie nedrīkst kandidēt un ieņemt deputāta amata vietas novada domē;

1.5. iesaistīt Rojas novada iedzīvotājus lēmuma pieņemšanā par valsts un Eiropas investīciju piesaistīšanu un apgūšanu novada attīstībai;

1.6. izvērtēt pašvaldības pārvaldes sastāvu un atbilstību esošajai ekonomiskajai un demogrāfiskajai situācijai pašvaldībā.

2.  Tautsaimniecība:

2.1. ieinteresēt un atbalstīt jaunus un jau esošus uzņēmējus veikt uzņēmējdarbību novada teritorijā, piedāvājot pašvaldības atbalstu;

2.2. informēt sabiedrību par biznesa ideju attīstības iespējām, piemēram, biznesa inkubators;

2.3. veicināt ostas saimniecisko darbību, piesaistot finansējumu un atbalstot uzņēmējus zvejniecības un transporta pakalpojumu attīstīšanai;

2.4. sniegt atbalstu lauksaimnieciskai un zivsaimniecības ražošanai, informējot par finansiālā atbalsta iespējām valsts un pašvaldības mērogā;

2.5. veicināt infrastruktūras attīstību, sakārtojot novada ceļus, ietves un apgaismojumu;

2.6. veicināt tūrisma attīstību, liekot uzsvaru uz dabas doto ģeogrāfisko izvietojumu;

2.7. sadarbībā ar uzņēmējiem risināt jautājumu par skolēnu nodarbinātību vasarā.

3.  Izglītība, kultūra un sports:

3.1. nodrošināt Rojas un Rojupes pirmsskolas izglītības iestāžu darbību ilgtermiņā;

3.2. nodrošināt atbalstu tiem skolēniem, kuriem ir nepieciešama pašvaldības palīdzība gan sociālo garantiju jomā, gan talantīgiem bērniem;

3.3. sakārtot bērnu atpūtas vietas un uzturēt tās kārtībā;

3.4. atbalstīt to iedzīvotāju iniciatīvas, kuri organizē sporta un kultūras pasākumus, lai iedzīvotajiem un novada viesiem būtu iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku;

3.5. nodrošināt veiksmīgu stadiona infrastruktūras materiāli tehniskās bāzes rekonstrukciju, kā arī meklēt iespējas uzcelt jaunu vai paplašināt esošo sporta zāli;

3.6. atbalstīt sadarbību ar visām kristīgajām konfesijām, lai veicinātu Rojas novada garīgo uzplaukumu;

3.7. attīstīt novada tēlu un veicināt atpazīstamību, meklējot jaunas sadarbības iespējas valsts un pasaules mērogā, kā arī turpināt attīstīt jau esošās sadarbības.

4.  Dzīvokļu un komunālā saimniecība:

4.1. veikt padziļinātu SIA Rojas DZKU saimnieciskās darbības auditu par pēdējiem 3 gadiem;

4.2. pārskatīt ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes tarifus ar mērķi tos samazināt;

4.3. atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas un siltināšanas projektus, ja tie ir ekonomiski pamatoti, piesaistot valsts un Eiropas līdzekļus;

4.4. nodrošināt dzīvokļu īpašniekus ar regulāru un pārskatāmu informāciju par veiktajiem darbiem un to izmaksām daudzdzīvokļu mājās

5.  Sociālā drošība:

5.1. veidot tādu sociālo politiku, lai pabalsti būtu īslaicīgs atbalsts kritiskā situācijā nonākošiem iedzīvotājiem – lai tie spētu izdzīvot un būtu ieinteresēti atgriezties darba tirgū;

5.2. sniegt atbalstu maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, politiski represētam personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

5.3. attīstīt iedzīvotāju veselības aprūpi tuvu viņu dzīvesvietas teritorijām visās medicīnas pamata specialitātēs, saglabājot neatliekamo medicīnisko palīdzību;

5.4. iesaistīt bezdarbniekus sabiedriskajos darbos pašvaldībā un nodrošināt bērnus un jauniešus ar iespēju strādāt vasaras brīvlaikā.

Lai mūsu nelielais novads ir mūsu priekšrocība, mūsu iespēja būt kā vienam veselam, kā vienai saimei, kura kopīgiem spēkiem sasniedz savu mērķi!


Plašāka informācija par pieteiktiem kandidātiem: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/Territory/111.


Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste