Nekustamā īpašuma izsole

altRojas novada dome rīko izsoli nekustamajam īpašumam Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 8882 008 0561, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā esošās dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba.

Sākumcena - 32 700,00 EUR, solis -200,00 EUR, drošības nauda - 3 270,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Samaksa veicama divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pretendenti izsolei var pieteikties līdz 2017. gada 29. maija plkst. 11.00 darba dienās: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 14:30 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:00. Izsole notiks 2017. gada 29. maijā, plkst. 12ºº, domes zālē. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes  kontā LV95HABA0551022109166, a/s „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 29.05.2017. līdz plkst.11.00. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, reģistrēties izsolei var Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, līdz 2017. gada 29. maijam.  Objekta apskate piesakāma pa tālruni 27052492.