Rojas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

alt

ESF projekta īstenošana Rojas novada Domē

„100 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

Līguma Nr.

1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/020/44

Projekta apstiprināšanas datums

22.07.2011.

Finansējuma saņēmējs

Rojas novada Dome

Juridiskā adrese

Zvejnieku iela 3, Rojas novads, LV-3264

Sadarbības partneri

N/A

Projekta nosaukums

„Rojas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Projekta īstenošanas vieta

Kurzeme

Projekta īstenošanas laiks

9 mēneši (01.10.2011-30.06.2012)

Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas

17 327,00 LVL

t.sk. ESF finansējums

17 327,00 LVL

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir, papildinot pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieku kompetences un izpratnes līmeni, paaugstināt pašvaldības aktivitāti un sekmēt projektu kvalitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projekta mērķa grupa ir Rojas novada Dome, tiešā mērķa grupa ir pašvaldības darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. Projekta norises vieta ir Roja. Projekta īstenošanas laiks ir 9 mēneši.

Galvenās projektā paredzētās aktivitātes ir projekta vadība, Rojas novada Domes vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana, apmācības, pieredzes apmaiņas komandējumi, projekta rezultātu prezentēšana un publicitātes pasākumi.

Līdz šim veiktās projekta priekšizpētes rezultātā ir noskaidrots, ka pašvaldības darbiniekiem un iestāžu vadītājiem trūkst zināšanu un informācijas par ES struktūrfondu projektu ieviešanu.

Sagaidāmie projekta rezultāti ir: apmācīti darbinieki, veikta Rojas novada Domes vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana, pieredzes apmaiņa sadarbībā ar citām pašvaldībām, veikta projektu rezultātu prezentācija, publikācijas masu mēdijos.

Projekta īstenotāja interneta mājas
lapa

www.roja.lv

Publicitāte

ESF projekta īstenošana Rojas novada Domē

Projektu aktivitātes

Iepirkumi

Apmācību nodrošināšana Rojas pašvaldības darbiniekiem

Mācību materiāli

1.lekcija

1.1. lekcija_projektu_vadiba_16.12.2011.

1.2. lekcija_prezentacijas.

2.lekcija

2.1. lekcija.

2.2. lekcija_komandas_logframe.

3.lekcija

3.1. lekcija.

3.2.lekcija_prezentacija.

4.lekcija

4.1. lekcija.

4.2. lekcija_vertesana.

5.lekcija

5.1. lekcija

5.2.lekcija_projektu_kludas

6.lekcija

6.1. lekcija

6.2.lekcija_projektu prezentacijas

7.lekcija

7.1. lekcija

7.2.lekcija_projektu prezentacijas

8.lekcija

8.1.lekcija_projektu_vadiba_22.03

8.2. lekcija_prezentacija

9.lekcija

9.1. lekcija_projektu vadiba 23.03

9.2. lekcija_Programmu_apskats

10._11.lekcija

10_11 lekcija budzets

10_11 lekcijas 2.dala

10_lekcija_projektu_vadiba12.04.

11_lekcija_ projektu vadiba 13.04. 

12.lekcija

Apmacibu programma 25.05.12

Komunikaciju prasmes 25 05 2012-1

13.lekcija

13 lekcija apmaciba 29.05.

13_lekcija_prezentacija

14.lekcija

30.05. programma

30.05  (prezentācija)

15.lekcija

0606-programma

Ekoinovacijas Saules en un granulas_Siguldas projekts

16.lekcija

0706-programma

AER

17.lekcija

14.06. programma

Energomarkejums

Energoparvaldiba

Z. iepirkums

18.lekcija

15.06_programma

Apgaisme-pamati, ielu apgaismojums

Elektroen paterins, Elektroaudits

19.lekcija

20 06-programma

EnEf  projekti un pasakumi