Pakalpojumi

Rojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rojas VPVKAC)

>>> Noderīgi - Vispārpieejamās informācijas sniegšanai par VSAA pakalpojumiem <<<

 Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264

Darba laiks:

Pirmdien: 08:00 - 17:15 (pārtraukums 13:00-14:00);
Otrdien: 08:00 - 17:15 (pārtraukums 13:00-14:00);
Trešdien: 08:00 - 17:15 (pārtraukums 13:00-14:00);
Ceturtdien: 08:00 - 17:15 (pārtraukums 13:00-14:00);
Piektdien: 08:00 - 15:00 (bez pārtraukuma).

Tālrunis: 63232050

E-pasts: roja@pakalpojumucentri.lv

Klientu apkalpošanas centra vadītāja

Gunta Dambiņa

e-pasts: gunta.dambina@roja.lv

Tālr.:

63220834

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ina Bramane

e-pasts: ina.bramane@roja.lv

Tālr.:

63232050

Klientu apkalpošanas speciāliste

Liāna Bērziņa

e-pasts: dzimtsaraksti@roja.lv

Tālr.:

63232056

Pakalpojumu saraksts

Lauksaimniecības datu centrs

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums no 2017. gada)

Lauku atbalsta dienests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā
 

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

 

1. CV un vakanču reģistrēšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

3. Informatīvās dienas e-versija

Konsultācijas

4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

5. Profilēšana

Konsultācijas

6. Karjeras pakalpojumi

Konsultācijas

7. Apmācību monitorings

Konsultācijas

8. Darba tirgus prognozes

Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

5. Manā īpašumā deklarētās personas

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

12. Šengenas vīzas pieteikums

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

14.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 

Uzņēmumu reģistrs                                                                        

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 

Valsts darba inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Darbavietas higiēniskais raksturojums

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

6. Ziņojums par arodslimības gadījumu

Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

 

1. Algas nodokļa grāmatiņu

Klātienes
pakalpojums

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Klātienes
pakalpojums

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu

Klātienes
pakalpojums

4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

Klātienes
pakalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

Konsultācija
(e-pakalpojums)
 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Apbedīšanas pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

4. Bērna kopšanas pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

5. Bērna piedzimšanas pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

7. Ģimenes valsts pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

19. Invaliditātes pensija

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

21. Maternitātes pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

24. Paternitātes pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

27. Slimības pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

31. Vecāku pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 

Valsts zemes dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

2. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

3. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

Konsultācija

4. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā

Konsultācija
(e-pakalpojums).

5. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija
(e-pakalpojums).

6. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija

7. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

8. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

Konsultācija
(e-pakalpojums)

9. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments

Konsultācija
(e-pakalpojums)

10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

Konsultācija

11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū

Konsultācija

12. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

Konsultācija

13. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

Konsultācija
(e-pakalpojums)

14. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

Konsultācija

15. Kadastra informācija mantojuma lietai

Konsultācija

16. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

Konsultācija

17. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

Konsultācija
(e-pakalpojums)

18. Mani dati Kadastrā

Konsultācija
(e-pakalpojums)

19. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv

Konsultācija
(e-pakalpojums)

20. Mobilā aplikācija kadastrs.lv

Konsultācija

21. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.

Konsultācija

22. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija
(e-pakalpojums)

23. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei

Konsultācija
(e-pakalpojums)

24. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.

Konsultācija

25. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu

Konsultācija
(e-pakalpojums)

26. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu

Konsultācija

27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

Konsultācija
(e-pakalpojums)

28. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

Konsultācija
(e-pakalpojums)

29. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana

Konsultācija
(e-pakalpojums)

30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana

Konsultācija
(e-pakalpojums)

31. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

Konsultācija

32. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu

Konsultācija
(e-pakalpojums)
 

 

Pakalpojumi
Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv