Pārvalde

Īpašumi

Paziņojums par brīvās zemes nomu

Iespēja pieteikties uz brīvās zemes vienības daļas 400 m­² platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), iznomāšanu uz 20 gadiem mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecībai (tornim), ar nomas maksu 1,5 % no iznomājamās zemes kadastrālās vērtības gadā, bet nosakot, ka gadījumā, ja atbilstoši kadastrālai  iznomājamās zemes vērtībai aprēķinātā gada nomas maksa ir mazāka par 1,00 (vienu) euro par katru iznomātās zemes kvadrātmetru gadā, tad nomas maksa ir maksājama 1,00 (viena) euro apmērā par katru iznomātās zemes kvadrātmetru gadā.

Pieteikšanās līdz 13.04.2018.

 

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Privatizācijai nodots apbūvēts valstij piederošs zemesgabals (nekustamā īpašuma kadastra Nr.88820081132, zemes vienības kadastra apzīmējums 88820081092) Ostas ielā 1, Rojā, Rojas novadā (ierakstīts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000572159, pirmpirkuma tiesīgā persona – SIA “Līcis 93’).

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Privatizācijas aģentūrā viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama, un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021432.

Zemesgabala robežu plāns apskatāms Privatizācijas aģentūras mājaslapā internetā http://www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi.