Pārvalde

Īpašumi

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Pamatojoties uz likumu “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 4. punktu, 26. panta devītās daļas 4. punktu, 26. panta astoto daļu, Civilprocesa likuma 565. panta 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 360. panta ceturto daļu, dzēst Raimonda Šnikvalda nekustamā īpašuma pamatparādu EUR 1812.20, soda naudu 1812.19 EUR, kopā EUR 3624.39.

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

Izskatot un izvērtējot informāciju no Rojas novada domes Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmas NINO, pārmaksas veidojušās mainoties īpašniekiem laika posmā no 2016.gada sākuma līdz 2016. gada vidum.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība atbilstoši likumam „ Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16. panta pirmās daļas 10. punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 251. panta 2.punktu, kas nosaka, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, dzēš: pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas - attiecīgās pašvaldības.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu, 16. panta pirmās daļas 10. punktu, 251. panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 4.34 (četri euro un 34 centi):

 

N.p.k.

Īpašnieks

Īpašuma nosaukums

Konts

Pārmaksa, EUR

1.

Intars Baumanis

Dakstiņi

1603

3.50

2.

Juris Erts

Zuši

13821

0.64

3.

SIA “Zelmenis”

Saivas

17303

0.20