Pārvalde

Īpašumi

Par zemes nomu Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā

Iespēja pieteikties uz brīvās zemes vienības daļas 6126 m­² platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā), iznomāšanu uz 25 gadiem tūrisma un atpūtas organizēšanas uzņēmējdarbībai, ar apbūves tiesību maksu 200 EUR (bez pvn) gadā.

Pieteikšanās līdz 21.12.2018.

Ievietots: 21.11.2018.

 

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Privatizācijai nodots apbūvēts valstij piederošs zemesgabals (nekustamā īpašuma kadastra Nr.88820081132, zemes vienības kadastra apzīmējums 88820081092) Ostas ielā 1, Rojā, Rojas novadā (ierakstīts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000572159, pirmpirkuma tiesīgā persona – SIA “Līcis 93’).

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Privatizācijas aģentūrā viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama, un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021432.

Zemesgabala robežu plāns apskatāms Privatizācijas aģentūras mājaslapā internetā http://www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi.