Ziņas

Informācijai

Visus maksājumus sākot ar 2022.gada 1.janvāri var veikt tikai Talsu novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009113532, norēķinu kontos:

AS “SEB banka”

LV49UNLA0028700130033

AS “Swedbank”

LV79HABA0001402059015

AS “CITADELES BANKA” 

LV85PARX0012750880002

AS “Luminor banka”

LV45RIKO0002013183564

 

 

 

 

 

Pabeigts projekts “Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai”

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde 2020.gada 24.septembrī apstiprināja Rojas novada domes projektu Nr.20-08-AL35-A019.2203-000003 ‘’Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai’’. Projekts ir veiksmīgi pabeigts un centrs ir vizuāli pievilcīgāks un siltāks. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 17987,32 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda maksājums – 16188,58 EUR.

Projekta rezultātā ir izremontētas, atjaunotas centra telpas, sakārtota apkures sistēma un iegādāti jauni pamatlīdzekļi. BLPJC ‘’Strops’’ telpu atjaunošanas darbus veica SIA ‘’Kalvas’’. Centra telpas ir kļuvušas vizuāli pievilcīgākas, siltākas un centra apmeklētājiem ir prieks darboties. Arī invalīdu biedrības biedri ir ļoti apmierināti ar skaistajām un siltajām telpām. Ir iegādāti jauni pamatlīdzekļi- mūzikas centrs ar mikrofonu, pārnēsājamais skaļrunis un stūra dīvāns.

Realizējot projektu, ir uzlabojusies publiski pieejamā vide, atjaunotas telpas, nodrošināta apkures efektīvāka darbība un uzlabojusies iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Projekta rezultātā Rojas pagasta iedzīvotājiem ir vēl viena sakārtota vieta, kur pavadīt savu brīvo laiku.

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Publiskā apspriešana lokālplānojumam Rojā, Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13

Saskaņā ar Talsu novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr. 341 „Par lokālplānojuma Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija un vides pārskats publiskai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.12.2021. līdz 12.01.2022. Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 5.01.2022. plkst. 15.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 4.01.2022. plkst. 17.00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: ligita.snore@talsi.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Youtube platformā Talsu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pirms sapulces sākuma).

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi par pastu vai iesniedzami Talsu novada pašvaldībai Kareivju ielā 7 Talsos, LV-3201 vai Rojas pagasts pārvaldē Zvejnieku ielā 3 Rojā, LV-3264; elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz e-pastu: pasts@talsi.lv vai pašvaldības e - adresi norādot: Lokālplānojums Rojā.

Lokālplānojuma un vides pārskata materiāli papīra formātā pieejami Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zvejnieku ielā 3 Rojā. Informācija pieejama arī publiskajā ārtelpā un apskatāma Rojas pagasta pārvaldē. Elektroniski – pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20286, un tīmekļvietnē www.roja.lv.

Kontaktinformācija konsultācijām attālināta, kā arī, iepriekš piesakoties klātienē, zaļajā režīmā: Rojas pagasta pārvaldes teritorijas plānotāja Ligita Šnore (tālrunis: 29533662, e-pasts: ligita.snore@talsi.lv).

NO DECEMBRA PIEEJAMS ROJAS PAGASTA KALENDĀRS 2022. GADAM

No 1. decembra Rojas tūrisma informācijas centrā būs iespējams iegādāties jauno, 2022. gada Rojas pagasta kalendāru.

Šis, 2022. gads, Rojas kalendāram būs kā neliels jubilejas gads, jo mūsu pašu kalendārs tiek izdots jau piekto reizi.

Šogad kalendāram esam devuši nosaukumu “Jūra vēROJAma visu gadu”, jo katra mēneša titulbildē redzēsiet jūru. Jūra katru dienu ir savādāka, tā ir mainīga, un katru reizi, ieraugot jūru, mūs pārņem aizvien jaunas izjūtas.

Lai kalendārs būtu interesantāks un personiskāks, katram mēnesim esam pievienojuši klāt kāda vietējā cilvēka gatavota ēdiena recepti. Jaunais kalendārs ne tikai jūs iepazīstinās ar mūsu piekrastes radošajiem cilvēkiem, bet pie reizes varēsiet pagatavot kaut ko gardu savai ģimenei.

Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam un atsūtīja savas fotogrāfijas kalendāra tapšanai. Īpašs paldies kalendāra māksliniecei Daigai Brinkmanei par visu ideju vizualizēšanu. Paldies radošajiem Rojas pagasta ļaudīm, kuri dalījās ar stāstiem par pašu gatavotajiem ēdieniem.

Jauno Rojas novada kalendāru būs iespējams iegādāties Rojas tūrisma informācijas centrā, Selgas ielā 14e, Rojā un Rojas Jūras zvejniecības muzejā, Selgas ielā 33, Rojā. Kontakti saziņai: +371 28630590.

Rojas tūrisma informācijas centru iespējams apmeklēt, uzrādot Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu.

Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC vadītāja

Ziņas