Ziņas

Rojas novada bāriņtiesas paziņojums

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Pāvuliņa atvaļinājuma laikā no 29.04.2019. līdz 10.05.2019., visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 5. kabinetā pieņems un izdarīs apliecinājumus Rojas bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr.63269173).

Pieņemšanas laiki:

otrdienās  no plkst.09.00-13.00

ceturtdienās no plkst.09.00-13.00

Jautājumos par apliecinājumu veikšanu lūdzu iepriekš telefoniski vienoties par pieņemšanas laiku.

Nekustamā īpašuma izsole

Rojas novada dome 2019.gada 29.maijā, plkst. 12ºº, domes zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, rīko nekustamā īpašuma - “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena– EUR 12 000.

Objekta apskate piesakāma pa tālruni 27052492.

Drošības nauda 10% apmērā, kas sastāda - EUR 1 200 un izsoles reģistrācijas maksa (reģistrācijas maksā ietilpst maksa par izsoles noteikumiem un materiāliem) EUR 30 apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Dravas, Rojas novadā, izsoles drošības nauda un reģistrācijas maksa, ieskaitāma Rojas novada domes  kontā LV95HABA0551022109166, a/s „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē, līdz 29.05.2019.  Samaksa par nosolīto objektu 100% jāveic euro.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas pilnībā jānorēķinās par nosolīto objektu. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, līdz 29.05.2019.  darba dienās: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 14:30 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:00.”

Sākot ar 7. maiju, biļetes uz Rojas brīvdabas estrādē notiekošajiem pasākumiem 2019. gada sezonā, varēs iegādāties ne tikai “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv, bet arī Rojas kultūras centrā, 2. stāvā (blakus konferenču zālei), otrdienās – ceturtdienās, no plkst.10:00 – 13:00.

Lieldienu vakarā novadniekus iepriecina Rojas amatierteātris

Pašā Lieldienu vakarā Rojas kultūras centrā tika izrādīta Rojas amatierteātra iestudētā ludziņa “Ak, šī skaistā lauku dzīve!” Kā pastāstīja lugas režisore Sigita Līdaka, sākums bijis visai grūts, jo aktieri ilgi netikuši uz lielās skatuves Rojas kultūras centrā. Mēģinājumi notikuši gan Kaltenes klubā, gan Lubē. Aktieri nepadevušies, kopīgi darbojušies un cīnījušies, līdz iekarota arī lielā kultūras centra skatuve.  Lugas režisore ir gandarīta par paveikto un uzskata, ka viņas aktieri darbu paveikuši labi. Viņa uzteic jaunos aktierus, kuri nenobijās, uzdrīkstējās un savu darbiņu labi padarīja.

Īpašu paldies Sigita velta Gaitim Grīnītim, kurš papildus vēl bijis liels palīgs dekorāciju sagatavošanā. Pirms sākt strādāt pie jaunās lugas, Sigita noskatījusies mūsu aktieru iepriekš iestudētās ludziņas, lai saprastu, pie kā vēl kuram jāpiestrādā, un līdz ģenerālmēģinājumam visas iepriekšējās kļūdiņas jau bija novērstas. Režisore atzīst, ka šoreiz viss lugas smagums uz saviem pleciem bijis jāiznes vecajiem aktieriem. Viņa uzteic Ineses Priedes un Sarmītes Smilgas tēlojumu, Edmundu Jēgermani, kuru skatītāji jau nodēvējuši par Oskara balvas cienīgu aktieri, Ivetas Lakšmanes kolorīto tēlojumu. Sigita pateicas aktieru darbabiedriem un viņu ģimenes locekļiem, kuru atbalsts ļāva viņiem garas stundas pavadīt mēģinājumos, lai pēc tam sniegtu prieka mirkļus mums, skatītājiem.

Par paveikto ir gandarīta arī Diānas lomas atveidotāja Sarmīte Smilga. Izrādās, ka Sarmīte pa skatuves dēļiem dzīvojas jau no 14 gadu vecuma, kad spēlējusi teātri Jēkabpils tautas teātrī pie režisores Ventas Vecumnieces. Viņas pirmā loma tolaik bijusi Silmaču meita leģendārajā “Skroderdienas Silmačos”. Sarmīte ir labi iejutusies Rojas amatierteātra kolektīvā un uzteic tā draudzīgumu. Uz jautājumu, vai kādreiz neaizmirstas lugas teksts, viņa atsmej, ka tāpēc taču esot Čukstiņš ( Niveta Grīnīte), kura neļauj aizmirst nevienu vārdu un darbību, izteiksmīgi brīdinot un norādot ar dažādiem žestiem.

1.maijā ludziņa tiks izrādīta Kolkas tautas namā, bet jau 11. maijā Talsos – skate! Lai izdodas!

Dace Klabere

Ziņas