Ziņas

Rojas vidusskola no 2019.gada 2.janvāra iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā

Jau otro mācību gadu Rojas vidusskolā norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu.

2019./2020. mācību gadā projektā bija iesaisti 14 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās darbojās 6 skolotāji. Projekts deva iespēju 5.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas pamatmācību priekšmetos: latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā. Skolēni atzīst, ka sadarbība ar skolotājiem bijusi viegla un atvērta, konsultācijas bijušas ļoti noderīgas. Visiem iesaistītajiem skolēniem skolotāji palīdzējuši mācīties un plānot darbu. Pozitīvā attieksme un sadarbība radījusi skolēniem drošības sajūtu.

Skolēni un vecāki ir  pateicīgi par pedagogu sniegtajām konsultācijām. Desmit skolēni sadarbību vēlas turpināt arī nākošajā mācību gadā. Četri skolēni sekmīgi pabeiguši pamatskolu.

Skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.

Projekts: Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa: 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni.
Projektā sniegtais atbalsts:  Konsultācijas (pedagogs,  sociālais pedagogs)

Kontaktinformācija novadā: Santa Veide E - pasts rojasvidusskola@roja.lv, tālr: 29777814
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr. 29144052,: E - pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu: https://www.pumpurs.lv, https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Rojas sporta skolai jaunas laivas

Pavasaris Rojas sporta skolai atnācis ar priecīgu notikumu – tā kļuvusi par vienu Optimist laivu bagātāka. Kā pastāstīja sporta skolas burāšanas treneris Gunārs Reinholds, laiva ir mazlietota, tikai gadu braukta. Jauna laba sacensību laiva maksā bargu naudu, tāpēc Rojas novada dome neatteicās no izdevīgā piedāvājuma. Pirmās laiviņas, kas pirktas projekta ietvaros, ir ķīniešu ražojuma un nav tās augstvērtīgākās. “Lai būtu izaugsme, vajag labu laivu, tāpēc izmantojām iespēju nopirkt pašu mazāko laiviņu par puscenu”, stāsta Gunārs.

Lielākiem bērniem ir trīs Laser tipa laivas, un arī ar tām ir par maz, jo braukt gribētāju ir krietni vairāk. Ļoti vajadzētu vēl kādu, bet, tā kā Latvijā ir tikai viens dīleris, kurš tās tirgo, cenas nekrītas.

Gunārs priecājas arī par pagājušajā gadā nopirkto Kreiser jahtu par pieņemamu cenu. Tā par izdevīgu cenu tika nopirkta no kādas privātpersonas. Tiesa, valstī pastāvošās milzīgās birokrātijas dēļ tā Latvijā vēl nav reģistrēta, bet gan tiks sakārtots arī šis jautājums. Gunārs spriež, ka jaunā Kreiser jahta lieti noderēs pieaugušajiem, kuri apgūst burāšanas prasmi, un ne bez lepnuma balsī piemin Ēriku Rozefeldu un Mārtiņu Jankovski, kuri savulaik apguvuši burātprasmi pie Gunāra, kļuvuši par lieliskiem burātājiem.

Dace Klabere

Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide

Tualetes ēkas izbūve Rojas brīvdabas estrādes teritorijā

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada domes projektu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta iesniegumu Nr. 19-08-FL06-F043.0202-000002 “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 196707.15 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 177036.43 EUR. Projekta mērķis ir uzbūvēt rekreācijas ēku un labiekārtot tās uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūru, aizsargājot piekrastes teritoriju un kāpu zonu.

Projekta ietvaros, Rojas brīvdabas estrādes teritorijā tika uzbūvēta un labiekārtota sabiedriskās tualetes ēka, kura tika nodota ekspluatācijā šī gada 26. maijā. Projekta īstenošana uzlabos piekrastes infrastruktūru, saglabās kāpu zonu un paaugstinās jau esošās piekrastes teritorijas kvalitāti, jo tiks nodrošināta un sakopta, ikvienam apmeklētājām pieejama vide. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sekmēta mērķu sasniegšana saistībā ar klimatu pārmaiņām.

Pēc iepirkuma procedūras konkursa rezultātiem, būvniecības darbus veic SIA “A CELTNE”, būvuzraudzību veic SIA “Akorda.

Madara Aizgrāve,

Rojas brīvdabas estrādes vadītāja

D. Klaberes foto

Ziņas