Ziņas

Ziemas posmā 4. vieta

10. martā Talsu sporta namā noslēdzās Talsu, Rojas, Mērsraga novadu un Dundagas, Kolkas pašvaldību ziemas posma sporta spēles. Komandas varēja piedalīties 8 sporta veidos, bet ieskaitē vērtēja labākos sasniegumus 5 sporta veidos.

Rojas novads piedalījās visos sporta veidos, bet diemžēl kopvērtējumā ierindojāmies 4. vietā. Visvairāk punktus komandas kopvērtējumam deva Rolands Puriņš, kurš basketbola trīspunktu metienu sacensībā izcīnīja 2. vietu, svaru stieņa spiešanā kopvērtējumā 3. vieta - M. Andriekusam individuāli 1. vieta, S. Grundmanim 3. vieta, R. Žoludam 4. vieta. Vēlos uzslavēt Rojas futbolistus, kuri 13 komandu konkurencē izcīnīja augsto 4. vietu - A. Indriksons, R. Žoluds, E. Dravnieks, J. Osis, T. Štāks, N. Kviesis, J. Poida! Novusā 4. vieta - A. Bišovs, I. Ločmels, G. Stocka. Vēl ieskaites punktus deva 5. vieta galda tenisā - J. Jankovskis un U. Brūvelis. Paldies pārējiem sportistiem, kuri piedalījās šajās sacensībās - Evai Kārkliņai, I. Zūbergam, E. Krontālam, I. Kleinbergam, J. Krivtežam. Aicinu novada sportistus trenēties un pieteikties vasaras posma sacensībām vieglatlētikā, volejbolā, strītbolā, futbolā, auto stumšanā, ģimeņu stafetēs, petankā, zvanot uz tālruņa numuru 29617771. Būsim aktīvi un atbalstīsim novada sportu!

Sporta organizatore Tatjana Kirilova

Rojas apļi

3. aprīlī pulksten 19.00 renovētajā Rojas stadionā atsāksies iknedēļas pusstundas skrējiens “Rojas apļi”. Nekad nav par vēlu sākt trenēties, tādēļ aicinu piebiedroties jaunus dalībniekus! Svarīgākā cīņa ir cīņa pašam ar sevi. Uz tikšanos Rojas stadionā!

Armands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs

Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšana vasaras sezonā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu) un Ministru kabineta 09.03.2010 noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2.sadaļā “Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības” noteiktajam 2018.gada 20.martā, Rojas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.43, kur noteikts visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem vasaras sezonā (no 01.aprīļa līdz 31.oktobrim) autoceļu ikdienas uzturēšanas C klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – automašīnu skaits diennaktī no 100 – 499 automašīnām), saskaņā ar 2.pielikumu Ministra kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce

Pārdod nekustamo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā

Rojas novada dome pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 8882 008 0561, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā esošās dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba, nosakot, ka gadījumā uz objektu piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole.

Sākumcena - 17 000,00 EUR, solis - 200,00 EUR, drošības nauda - 10% apmērā, kas sastāda 1700,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Samaksa veicama divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pretendenti pārdošanai par brīvu cenu vai izsolei var pieteikties līdz 2018.gada 23.aprīlim, plkst. 11ºº, darba dienās: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 14:30 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:00. Ja pieteiksies vairāki pretendenti, izsole notiks 2018.gada 23.aprīlī, plkst. 11.ºº, Rojas novada domes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes  kontā LV95HABA0551022109166, a/s „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 23.04.2018. plkst.10.ºº. Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties zemāk.

Ziņas