Ziņas

ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācību piedāvājumi Rojā

No 12. marta pieaugušām, nodarbinātām personām ir iespējams pieteikties apmācībās dažādās izglītības programmās. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” aktivitātes tika uzsāktas jau pagājušā gada rudenī, un 12. martā ir izsludināta otrā pieteikšanās kārta pieaugušo apmācībām šī projekta ietvaros, 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Pieteikšanās otrajā kārtā izsludinātajās izglītības programmās ilgs līdz 16. aprīlim. Šajā projekta kārtā divas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedāvātās izglītības programmas varēs apgūt arī Rojā.

Uz vietas Rojā būs iespējams apgūt šādas programmas:

  • Neformālās izglītības programma personām ar priekšzināšanām Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”, programmas ilgums 44.st. divu mēnešu garumā, nodarbības plānotas piektdienu vakaros un sestdienās. Apmācību dalībnieka līdzmaksājums – 19.80 EUR. Nodarbību norisei nepieciešamās grupas lielums: 10-12 cilvēki.
  • Profesionālās pilnveides programmu Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”, programmas ilgums 160 stundas, 3-4 mēnešu garumā, nodarbības plānotas piektdienu vakaros un sestdienās. Apmācību dalībnieka līdzmaksājums - 36 EUR. Nodarbību norisei nepieciešamās grupas lielums: 10-12 cilvēki.

Plānotais apmācību uzsākšanas laiks - jūnijs.

Ja apmācību dalībniekam ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, mācību izdevumi tiek segti 100% apmērā.

 Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošajiem iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru, pēc savstarpējās vienošanās, var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātām un trūcīgām personām mācības ir pilnībā bez maksas. Šī projekta ietvaros pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Pieteikšanās apmācībām notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, vai, ja tas nav iespējams, konsultēties un pēc palīdzības griezties pie pašvaldības vietējā projektu koordinatora.

Pēc 16. aprīli, tiks izvērtēts, vai visas pieteikušās personas atbilst projekta mērķgrupai un ir tiesīgas piedalīties apmācībās. Plānots šī gada jūnijā sākt grupu komplektēšanu un uzsākt mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu reizi, interesenti tiek aicināti izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.

 Vēl šī projekta ietvaros ir lieliska iespēja ikvienam strādājošajam pieteikties arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Šis pakalpojums ir pieejams visās profesijās jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšana ir pakalpojums, kas Latvijas iedzīvotājiem pieejams kopš 2011. gada. Tā ir iespēja iegūt kvalifikāciju, ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir iegūtas darba vidē vai citur, bet nav diploma, kas apliecinātu kompetenci. Ir jānokārto eksāmens, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Sīkāka informācija par šo iespēju www.ikvd.gov.lv, sadaļā ārpus formālā izglītība.

Tuvākās vietas, kur arī tiks nodrošināta iespēja mācīties šī projekta ietvaros, citās izglītības programmās, ir Talsos un Laidzē.

Talsos būs iespējams apgūt sekojošas izglītības programmas: „Tūrisma produktu izstrāde” – 160 stundas; „Konferenču un semināru apkalpošana”- 160 stundas; "Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati"- 80 stundas, nodarbību norise plānota darba dienu vakaros.

Par plānotajām nodarbībām Talsos interesēties pie Talsu PIC vadītājas  Ingas Sokolovas, tālrunis 26518464; e-pasts: inga.sokolova@talsi.lv

Talsos mācību centrs “BUTS” arī piedāvā vairākas apmācību programmas: “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”- 40 .st.; “Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi” – 16.st.; “Punktveida metināšana” – 80.st.; “Datu analīze un sagatavošana MS Excel”- 40 st.

Sīkāka informācija: pa tālruni 63291123; e-pasts: talsi@buts.lv

Laidzē tiks piedāvāts apgūt šādas izglītības programmas:

  • Profesionālās tālākizglītības programma „Būvdarbi”, kvalifikācija „Apdares darbu strādnieks” – 640 st.
  • Neformālās izglītības programma „Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā” - 80.st. Bez priekšzināšanām.
  • Neformālās izglītības programma Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” - st. Bez priekšzināšanām.

Sīkāka informācija: PIKC RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības lietvede:

Sarmīte Rozenberga, tālrunis 63221886; e-pasts: laidze@rvt.lv

 

 Ar visām projektā piedāvātajām izglītības programmām un apmācību iespējām Kurzemē un pārējā Latvijā, iespējams iepazīties internetā – www.macibaspieaugusajiem.lv

Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām un projekta nosacījumiem Rojas Tūrisma informācijas centrā, kontaktpersona – Kristīne Voldemāre, telefons 28630590; e-pasts: tic@roja.lv

 

Informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre, projekta koordinatore

Ziemeļkurzemes reģiona akordeonistu festivālā

Katru gadu Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu akordeona klases audzēkņi un pedagogi tiekas festivālā. Šogad, 9. martā, par festivāla norises vietu tika izraudzīta Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola, kas var lepoties ar labiekārtotām, atjaunotām un paplašinātām skolas telpām. Festivālu kuplināja akordeonisti no PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas, Talsu, Kandavas, Valdemārpils, Rojas un Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolām.

Uz skatuves kāpa gan solisti, gan dueti, gan orķestri. Audzēkņi un pedagogi bija gatavojušies, rūpīgi izvēloties koncertprogrammas. Rojas Mūzikas un mākslas skolu festivālā pārstāvēja 2. akordeona klases audzēkne Krista Jana Reinholde (ped. Baiba Beraģe), kas visus turpina priecēt ar savu stabilo, pārliecinošo sniegumu. Ar katru uzstāšanos aug Kristas izaugsme. Lai Kristai un viņas vecākiem nepietrūkst enerģijas arī turpmāk attīstīties!

6. akordeona klases audzēknim Ingum Andrim Pērkonam (ped. Baiba Beraģe) šis mācību gads ir ne tikai skolas absolvēšanas gads, bet arī ļoti piepildīts ar piedalīšanos vairākos konkursos, festivālos. Daži jau aiz muguras, taču lielākie izaicinājumi vēl tikai priekšā. Šajā festivālā Ingus uzstājās ar pārliecinošu un muzikāli izjustu skanējumu.

Festivālu noslēdza mūsu skolas pedagogu ansamblis, kurā muzicēja direktors Jānis Kivils, pedagogi – Maruta Zemture, Helga Gūtšmite, Inese Ozoliņa, Baiba Beraģe (domās noteikti kopā ar mums mājās bija mūsu ansambļa dalībniece Irēna Svitiņa).

Lai audzēkņiem pavasarīgi saulainas brīvdienas, pedagogiem jauna iedvesma un kopā – lai veiksmīgs mācību semestra noslēguma posms, jo tūlīt jau pie durvīm klauvē vērienīgs pasākums – konkurss Rojas ritmi 2018, kas atkal pie mums Rojā pulcēs konkursantus no visas Latvijas mūzikas skolām, tai skaitā arī no mūsu skolas.

Rojas MMS pedagoģe Baiba Beraģe

Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju konkursā

24. februārī Rojas Mūzikas un mākslas skolas 6.akordeona klases audzēknis Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba Beraģe) devās uz Kokneses mūzikas skolu, lai pēc ilgas un mērķtiecīgas sagatavošanās, piedalītos I Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkursā. Šāda veida konkurss tika rīkots pirmo reizi, taču jau spēja pulcēt ievērojamu skaitu jauno akordeonistu – kopskaitā 60 solistus un 22 dažāda veida un sastāva ansambļus.

Ingus Andris, startēja solistu grupā ar ļoti sarežģītu programmu, spējot parādīt labu tehnisko un muzikālo izpildījumu un savā vecuma grupā ierindojoties 4. vietā pēc iegūto punktu skaita un saņemot žūrijas Atzinības rakstu, atpaliekot vienīgi no Rīgas Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas, Viļņas mūzikas skolas un J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.

Es esmu ļoti gandarīta un apmierināta par audzēkņa dalību konkursā, iegūto rezultātu un par Ingus Andra uzcītīgo gatavošanos, jo startējot starptautiskajā konkursā, starptautiskas žūrijas priekšā ir jāaizstāv ne vien Rojas, bet arī Latvijas vārds. Paldies Ingu Andra Pērkona vecākiem, kas vienmēr atbalstījuši un motivējuši Ingu ne vien apmeklēt mūzikas skolu, bet arī gūt no tās pēc iespējas vairāk zināšanu un prasmju, kas noteikti noderēs turpmākajās dzīves gaitās.

Audzēknim priekšā vēl vairākas nozīmīgas uzstāšanās un dalības konkursos – lai pietiek spēka un uzdrīkstēšanās turpināt iekarot jaunas virsotnes.

Paldies direktoram Jānim Kivilam un Rojas novada domei, par doto iespēju apmeklēt konkursu, šoferim Imantam Krauzem, paldies visiem, kas domās bija kopā ar mums.

Rojas MMS pedagoģe Baiba Beraģe

Šodien piedalīties konkursā, pie tam Starptautiskā, ir varoņdarbs gan no pedagoga, gan audzēkņa puses. Pirmkārt, ir jābūt programmai, kura atbilst konkursa prasībām, otrkārt – jābūt audzēknim, kurš var to apgūt, izpildīt, un treškārt, ir jābūt audzēknim, kurš var šo varēšanu un izpratni par skaņdarbu atskaņot žūrijas priekšā. Man ir liels prieks, ka mums tāds audzēknis ir – Ingus Andris Pērkons, un arī tāds pedagogs – Baiba Beraģe, kurš spēj audzēkni sagatavot šim starptautiskajam vērtējumam. Tā ir mūsu skolas skolotāja Baiba Beraģe. Lai veicas arī turpmāk!

Rojas MMS direktors Jānis Kivils

Sportistu ballē apbalvo labākos, veiksmīgākos, dāsnākos

17. februāra sniegotajā vakarā Rojas KC notika tradicionālā sportistu balle, kurā tika sumināti sportisti par sasniegumiem, sakot paldies arī sporta atbalstītājiem par viņu dāsnumu, treneriem par ieguldīto darbu sportistu trenēšanā un audzināšanā. Netika aizmirsti arī darbinieki, kuri tīra, mazgā, sargā, remontē, lai sportisti varētu trenēties tīrā un sakoptā vidē. Pasākumu vadīja Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka un mūziķis Jānis Kalniņš, kuriem jau ir pieredze strādāt duetā. Pirms balvu pasniegšanas nelielu koncertu sniedza ģitārspēles studijas “N” dalībnieki un tās vadītājs Normunds Priednieks. Ar skaļiem aplausiem tika uzņemta viņu koncertēšana, jo bieži negadās redzēt vienkopus tik daudz ģitāristu, kuri vēl arī skaisti dzied.

kā šī gada sportistu balle norisinājās olimpiādes zīmē, arī kultūras centrā tika iedegta simboliskā olimpiskā uguns, ko zālē ienesa Rojas novada sporta veterāns Imants Ločmels. “Katra sportista sapnis ir piedalīties olimpiskajās spēlēs, protams, ne visi līdz tām tiek, bet sapņot noteikti vajag, jo sapņi, kā zināms, piepildās”, klātesošos uzrunāja vakara vadītājs Jānis Kalniņš.

 Pēc olimpiskās uguns iedegšanas balles atklāšanai vārds tika dots novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai. Viņa sveica visus sportiskos ļaudis, arī tos, kuri par tādiem vēl tikai sapņo kļūt. Eva Kārkliņa: “Roja tiešām ir vieta, kas draudzējas ar sportu un kur sports ir viena no prioritātēm jau otro gadu. Pagājušajā gadā mums izdevās renovēt stadiona skrejceļus, pašlaik ir apstiprināts projekts saistībā ar laukumu renovāciju pie stadiona un notiek iepirkums sporta inventāra iegādei – šis gads ir atvēlēts sportam, tāpēc sportosim un izmantosim visas mums dotās iespējas. Prieks, ka vakaros stadionā deg gaisma un cilvēki sporto – nav jau tik svarīgi, vai cilvēks nūjo vai raitā solī iet, galvenais, lai mēs nebūtu tie, kas papildina aptieku budžetu, sēž dīvānos un nīgri rūc. Pēdējos gados mums pašvaldībā ir viegli strādāt ar sporta tēmām, jo mums ir ļoti sportisks izpilddirektors, tādēļ pašvaldības vārdā vēlos teikt lielu paldies Jānim Pūcem. Viens ir tas, ka mums ir materiāltehniskā bāze, bet otrs ir cilvēks – pie mums ir nozīmīgs ikviens cilvēks, tāpēc vienmēr izmantojam iespēju pateikt paldies tiem, kuri apzinīgi dara savu darbu. To nevar darīt darīšanas pēc, tur klāt jābūt sirsniņai. Lielu paldies vēlos teikt Tatjanai Kirilovai, kura pie mums ir sporta dvēsele”.

Uz pasākumu kā goda viesis tika uzaicināts Pasaules spēkavīru 2016. gada čempions Dainis Zāģeris. Klātesošie noklausījās stāstu, kā Dainis izvēlējies sporta veidu, kurā viņam ir tik lieli panākumi. “Galvenais ir izvirzīt sev mērķus, būt drosmīgam un censties tos sasniegt!” nobeigumā teica slavenais sportists. Daiņa spēcīgo rokasspiedienu izbaudīja visi nominanti, jo balvas pasniedza tieši viņš. Vakara gaitā klātesošie varēja pārbaudīt savu spēku, ceļot hanteli, kuru Dainis ceļ bez piepūles. Taču arī Rojas novadā dzīvo spēcīgi puiši, jo smago hanteli pievarēja novada slavenais sportists - novusists Imants Ločmels un novada komandas volejbolists Juris Popmanis. Jāpiebilst, ka celt gribētāju nebija daudz! Arī meitenes varēja pārbaudīt savu roku spēku. Lienei Lismentei-Kviesei balles tērpā un augstpapēžu kurpēs turēt izstieptās rokās smagu priekšmetu likās tīrais nieks! Spēka konkursā “Draudzenes turēšana uz muguras balstā guļus” uzvarēja Sandis un Kristīne Grundmaņi. Kā katru gadu, arī šogad notika erudīcijas konkurss par sportu. Bija jāatbild uz 11 jautājumiem. 14 dalībnieku konkurencē uzvarēja Rojas KC darbinieks Arnis Enzels!

Vislielākais paldies tika teikts novada sporta atbalstītājiem, un tie ir – Rojas novada dome un domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, SIA “Rauda” un brāļi Krauzes, SIA “Līcis’93” un Aivars Lejietis, SIA “Jaunbaltiņi” un Imants Ločmels, Z/S “Irbe” un brāļi Jirgeni, SIA “Riesti” un Māris Maķinskis, SIA “Ķipītis Roja” un Guntars Duburs,  jahtas “Rocabella” komanda un kapteinis Edgars Salmanis, jo viņi noorganizēja jaunajiem burātājiem lielisku iespēju burāšanas pieredzi smelties skaistajā Melnkalnē!

Balva “Mūža ieguldījums sportā”- tika pasniegta Rojas vidusskolas sporta skolotājai Jutai Volanskai. No 1977. gada līdz pat šai dienai viņa strādā Rojas vidusskolā par sporta skolotāju. Jutu mēs pazīstam kā profesionālu sporta pedagogu, kas visu mūžu māca bērniem mīlēt aktīvu, sportisku dzīvesveidu. Skolotāja dzīvo ar moto – „Viss, ko dzīvē tu dod pasaulei, atgriežas pie tevis, precīzāk sakot, paliek tevī, tāpēc ir svarīgi visu darīt pēc labākās sirdsapziņas!”

Nominācija „Jaunais talants 2017” – Samantai Skujiņai. Viņa ir Rojas sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkne. Samantai patīk skriet izturības skrējienus. Latvijas čempionātā krosā 4 km distancē U-16 grupā, sacenšoties ar gadu vecākām meitenēm, viņa izcīnīja augsto 7.vietu. Viņas trenere ir Anita Raspopova.

Pagājušā gada „Sportiste 2017” - Līga Vecbērza. Latvijas vieglatlētikas izlases kandidāte 100 m distancē. Pieaugušo konkurencē Latvijā Līgai ir ceturtais labākais rezultāts 100 m skrējienā. 2017. gadā Līga Latvijas izlases sastāvā U-20 vecuma grupā piedalījās Eiropas čempionātā Itālijā, Grosseto pilsētā, kur izcīnīja 2. vietu 100 m distancē. Latvijas čempionātā U-20 vecuma grupā 100 m distancē Līgai 1. vieta, bet tāllēkšanā – 2. vieta. 100 m Līga skrien pa 11,89 sek., ir labots Rojas novada rekords šajā distancē. Viņas treneris ir Jānis Volajs.

Tāds pats tituls - “Sportists 2017”- arī Mārim Volajam. Baltijas snūkera līgas 1. posmā Viļņā 28 dalībnieku konkurencē Mārim 1. vieta, Latvijas čempionātā Pool 9 pāriem no 42 dalībniekiem izcīnīta 1. vieta, bet individuāli -1. vieta, Latvijas čempionātā snūkerā 2. vieta.

Nominācijā „Trenere 2017”- šogad tika sumināta Anita Raspopova. Viņa jau sesto gadu strādā Rojas novada Sporta skolā par vieglatlētikas treneri, trenē 29 audzēkņus. Viņas audzēkņiem ir sasniegumi Kurzemes reģiona sacensībās skriešanas disciplīnās.

 „Sporta veterāne 30+” - Sigita Ābele. Pašvaldību vasaras sporta spēlēs vieglatlētikā viņa izcīnījusi 1. vietu tāllēkšanā un 2. vietu 500 m skrējienā. Latvijas senioru un veterānu 54. sporta spēlēs vieglatlētikā arī izcīnīta godalga – 100 m skrējienā sudraba medaļa.

Nominācija „Sporta veterāne 50+” - Guntrai Stockai. Viņa florbola komandas Irlava/Tukums sastāvā piedalās Latvijas čempionātā florbolā. Guntra ir arī Talsu novada vieglatlētikas veterānu komandas dalībniece. Talsu komandas sastāvā viņa piedalījās Latvijas senioru un veterānu 54. sporta spēlēs vieglatlētikā, tajās izcīnot godalgotas vietas – 1. vietu tāllēkšanā, 2. vietu trīssoļlēkšanā, 1. vietu augstlēkšanā.

 “Sporta veterāns 35+” -  Uģis  Kronbergs. Uģis Lattelecom Rīgas maratonā 10 km distancē un Latvijas čempionātā vieglatlētikas krosā Carnikavā savā vecuma grupā izcīnīja 2. vietas. Uģis ir apņēmības pilns turpināt trenēties un izskriet zelta medaļu.

Balva nominācijā  “Sporta veterāns 50+”- Imantam Ločmelam. Pagājušā gada nogalē Imants Lasvegasā, pasaulē labāko novusistu turnīrā, izcīnīja 3. vietu. Tātad mūsu novadā dzīvo trešais labākais novusists pasaulē!

Florbola komanda “Roja-Rauda Print” šogad - “Komanda 2017”. 2016./2017.g. sezonā Latvijas čempionāta 1. līgā komanda izcīnīja 5. vietu. Paldies treneriem Uldim Fīrmanim un Ģirtam Zanderam par ieguldīto darbu.

 Nominācijā “Sporta veida izaugsmei” balva tika pasniegta volejbola komandai “ROJA”. Rojas volejbola komanda piedalījās Talsu novada “B” grupas volejbola čempionātā. 8 komandu konkurencē tika izcīnīta 3. vieta. Paldies Gatim par apņēmību izveidot komandu.

Godpilnā nominācija „Sportiskākais Rojas novada uzņēmums 2017” - SIA „Lux SZ”. Komanda piedalījās Laucienas kausā volejbolā veterāniem un izcīnīja 3. vietu. Šis uzņēmums vienmēr piedalās arī novada organizētajās sacensībās.

Daudzi novada iedzīvotāji arī šogad saņēma apbalvojumu nominācijā “Tautas klase”. Un tie ir:

“Labākais galda tenisists 2017” - Andris Šulcs, “Labākais novusists” - Aldis Bišovs, “Labākā pludmales volejboliste” - Ilze Trukšāne, “Stipro skrējiens ar suni” - Regnārs Ozols, “Sportiskākā ģimene 2017”- Martinovsku ģimene, “Sportiskākais tētis 2017” - Intars Kirilovs, “Sportiskākā mamma” - Liene Lismente-Kviese, „Uzcītīgākā vingrotāja 2017” sieviešu vingrošanas grupā – Inese Kehere, „Uzcītīgākais vingrotājs 2017” sporta biedrībā „Roja” – Ingus Matisons, „Roņi 2017” -  Ina Aviņa, Gunta Rožkalne, Dace Broka, Liene Lismente-Kviese un Kaspars Fricbergs, kurš jau daudzus gadus peldas jūrā arī ziemā.

Vēl pie apsveikumiem tika tie, kuri vada sportiskās nodarbības novada iedzīvotāju veselības nostiprināšanai un uzlabošanai – sporta biedrības „Roja” dalībnieki un treneris Jānis Volajs, ārstnieciskās vingrošanas grupa un trenere Ligija Vērpēja, sieviešu veselības vingrošanas grupa un trenere Tatjana Kirilova, invalīdu biedrības vingrošanas grupa un Erna Grīnvalde. Pasākumā netika aizmirsti arī tie mazie rūķīši, bez kuriem nu nekādi nevar iztikt, un kuri patiesībā ir vissvarīgākie – Ilona Niklāva, Skaidrīte Freimane, Ērika Freija, Guna Kārklevalka un Jānis Ābols, jo tieši viņi ir tie, kas rūpējas par tīrību un kārtību gan sacensību laikā, gan pēc tām!

Lielu paldies saņēma arī sporta organizatores palīgi, kuri ir nokomplektējuši komandas savā sporta veidā, un organizē vai tiesā sacensības - Armands Indriksons, Ģirts Zanders, Valdis Dombrovskis, Gatis Simanovičs, Imants Ločmels, Gunārs Reinholds, Valdis Kvālbergs, Oskars Puntulis, Juris Martinovskis.

Vēlējums tiem, kuri vēl nav atraduši savu sporta veidu - esiet aktīvi jau rīt, negaidot labākus laika apstākļus, atbilstošu nosakņojumu, negaidot, ka tiks nopirkts jauns sporta tērps un sporta apavi! Bet vēl labāk - būsim aktīvi jau šodien!

Sporta organizatore Tatjana Kirilova

Ziņas