Ziņas

Jaunajā Talsu novadā darbosies apvienotais sociālais dienests un bāriņtiesa

26. augustā Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmumus par sociālo dienestu un bāriņtiesu apvienošanu. Tiks izveidots jauns Talsu novada sociālais dienests un jauna bāriņtiesa, apvienojot līdzšinējos četru novadu sociālos dienestus un četras līdzšinējo novadu bāriņtiesas.

Jaunais Talsu novada sociālais dienests, kas sniegs pakalpojumus jaunā novada teritorijā, darbu sāks 1. oktobrī, līdz tam brīdim darbu turpinās Talsu novada sociālais dienests, Dundagas pagasta sociālais dienests, Mērsraga pagasta sociālais dienests un Rojas pagasta sociālais dienests, saglabājot to nosaukumus un funkcijas atbilstoši kompetencei un darbības teritorijai.

Izvērtējot pastāvošo sociālo dienestu darba organizāciju, secināts, ka, apvienojot sociālos dienestus vienā iestādē, būtiski tiks uzlabota darbības efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana. Tāpat plānots ieviest vienotus darbības principus visā novada teritorijā un vienotu pakalpojumu pieejamība.

Apvienojot esošos sociālos dienestus un izveidojot vienu, tiks nodrošināta personāla un finanšu resursu koncentrācija un efektīvāka resursu (cilvēkresursi, tehniskie resursi un aprīkojums) izmantošana sociālās palīdzības īstenošanai un pilnveidošanai, tādējādi īstenojot labas pārvaldības principu, sociālā palīdzība būtu ērti pieejama ikvienam Talsu novada iedzīvotājam neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, kā arī būs iespējams vienveidīgi attīstīt sociālo palīdzību un pakalpojumu pieejamību visā novadā, ievērojot mūsdienu sabiedrības vajadzības.

Savukārt bāriņtiesas apvienošana paredzēta līdz 30. septembrim. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Talsu novadā darbojas četras bāriņtiesas – Talsu novada bāriņtiesa, Dundagas pagasta bāriņtiesa, Mērsraga pagasta bāriņtiesa un Rojas pagasta bāriņtiesa. Apvienojot bāriņtiesas vienā, būtiski tiks uzlabota tās darbības efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana, ieviesti vienoti darbības principi un vienota pakalpojumu un palīdzības pieejamība visā Talsu novada administratīvajā teritorijā.

 

Renāte Freiberga

Izvirzi savu pretendentu Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem!

Ik gadu iedzīvotāji aicināti izvirzīt pretendentus Talsu novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem. Arī šajā gadā Talsu novada pašvaldība gaidīs iedzīvotāju ieteikumus par cilvēkiem vai organizācijām, kas pelnījuši īpašu pateicību.

Pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem „Talsu novada Izcilības balva”, „Talsu novada Atzinības balva” un „Talsu novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, Talsu novada pašvaldības iestādes, Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā, vai kurām Talsu novadā pieder nekustamais īpašums, fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu, un Talsu novada iedzīvotāju grupas.

Apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. Apbalvojumu „Talsu novada Atzinības balva” piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgās jomās. Apbalvojumu „Talsu novada Goda balva” piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva” un „Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai. Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma „Talsu novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami attiecīgās Talsu novada pašvaldības pilsētas un pagasta pārvaldes Apbalvojumu komisijai.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ir iesniedzami līdz 1. oktobrim, personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos vai jebkurā no Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai nosūtāmi pa pastu.

Plašāka informācija par apbalvojumiem, par kārtību, kādā notiek izvirzīto pretendentu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par apbalvojumu piešķiršanu, kā arī par to, kāda informācija ir norādāma iesniegumos par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai, ir pieejama nolikumā „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (pieejams: www.talsi.lv /dokumenti).

Inita Fedko

Sacensības Rojā

22. augustā notika sacensības burāšanā pašiem mazākajiem burātājiem “Rojas sporta skolas kauss 2021” laivu klasē “Optimist B”. 1. vieta Martai Jansonei, 2. vieta Matīsam Gitendorfam, bet 3. vieta Kārlim Dālderim. Šīs sacensības bija kā pārbaude, ko esam iemācījušies vasaras sezonā.

24. augustā notika burāšanas sacensības “Rojas sporta skolas kauss 2021” trīs laivu klasēs. Bija ieradušies burātāji no Usmas un Engures. “Optimist” laivu klasē 1. vieta Ralfam Gnevoham, 2. vieta Zanei Ozoliņai, bet 3. vieta Herbertam Pētersonam. “Laser 4,7” laivu klasē 1. vieta Rihardam Bramanim, 2. vieta Adriānai Gailei, bet 3. vieta Krišjānim Celmam. “RS Feva” laivu klasē 1. vieta māsām Esterei un Rūtai Jansonēm. Paldies trenerim Gunāram Reinholdam par sacensību organizēšanu un audzēkņu sagatavošanu sacensībām. Paldies trenera palīgam Aivaram Kiršteinam. Septembra vidū vēl pēdējās šīs sezonas sacensības “Burāšanas sezonas noslēgums”.

Direktore Tatjana Kirilova

Rojas pagasta pārvaldei mainīti norēķinu rekvizīti

Informējam, ka Rojas pagasta pārvaldei ir mainījušies norēķinu rekvizīti maksājumu veikšanai. Lūdzam maksājumos turpmāk izmantot zemāk norādītos rekvizītus:

Rojas pagasta pārvalde

Reģ. Nr. 90002644930

A/S SWEDBANK
kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0028700130014

Ziņas