Ziņas

Aicinājums piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs

19.10.2017.

Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:

 

Lūdzu sekojiet līdzi informācijai par sanāksmju norises vietām.

Pieteikties dalībai sabiedriskās apspriešanās sanāksmēs var elektroniski ŠEIT.

Ar KPR DI plāna 2.redakciju un tā pielikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.

 

KPR DI plānu izstrādā SIA „SAFEGE Baltija” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 

Vairāk informācijas pie:
Ieva Cēbura, SIA “SAFEGE Baltija” valdes locekle
Tel. +371 29488174 ieva.cebura@safege.lv

Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja
Tel. +371 27008743
inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Profesiju nedēļa PII “Zelta zivtiņa”

No 9. oktobra līdz 15. oktobrim PII “Zelta zivtiņa” notika profesijas nedēļa, kuras ietvaros lielākajiem bērniem no grupiņām “Burbulēni” un “Karūsiņas” tika saplānotas mācību ekskursijas.

Pirmdien devāmies uz Burinieku sētu, kur skatījām Buru kuģu modeļu kolekciju, kuru izveidojis un atstājis Laimonis Veidemanis. Ar šo vectēva atstāto mantojumu mūs iepazīstināja viņa mazmeita Laura Kļaviņa. Vislielāko izbrīnu bērnos radīja burinieku modelīši, kuri izvietoti mazās stikla pudelītēs. Ar jahtām un ostas teritoriju mūs iepazīstināja burāšanas treneris Gunārs Reinholds. Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova izrādīja jauno stadionu un sporta zāli zem stadiona tribīnēm, neizpalika sporta aktivitātes viņas vadībā. Bērnudārzam kaimiņos dzīvo un strādā galdnieks Andris Krūzmanis, tā kā viņš ir viens no mūsu bērnudārza bērnu vecākiem, devāmies viņu apciemot, lai iepazītos ar galdnieka profesiju. Bērni varēja novērtēt viņa darināto ģitāru, ievingrināt roku nagliņu sišanā un dzijas tīšanā ap tām. Uz Mūzikas un mākslas skolu devāmies ar sagatavotu muzikālu priekšnesumu, no papīra pagatavoti saksofoni, akordeoni, vijoles. Ar tām bērni “atskaņoja” skaņdarbu no ABBAS repertuāra. Mūzikas skolā bērniem bija iespēja spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, dzirdēt, kā tie skan un kopā ar mūzikas skolas mazo korīti dziedāt.

Bērnudārza mazākie bērni no grupiņām “Stagarēni” un “Asarēni” darbojās bērnudārza teritorijā. Vēroja, iepazina kurinātāja, sētnieces, pavāres profesiju. Evelīnas mamma Adrija Krauze–Rozenberga atsaucās uzaicinājumam un bērnus iepriecināja ar manikīra brīnumiem. Ivara mamma Ilze Mežecka kopā ar bērniem pagatavoja brīnumgardus cepumus. Ar vislielāko prieku un aizrautību tika sistas ķirbī naglas. Piektdien visām grupā notika profesiju parāde, kurā piedalījās jūrnieki - “Asarēni”, pavāri - “Stagarēni”, mūziķi - “Karūsiņas” un šoferi – “Burbulēni”. 

Nedēļas laikā kopumā bērni iepazinās ar 15 profesijām. Paldies skolotājām par izdomu un aktīvu sadarbību! Paldies vecākiem par atbalstu un atsaucību! Paldies Rojas Mūzikas un mākslas skolai, Rojas Sporta skolai par pasākumu veiksmīgu norisi!

Mudīte Beraģe,  metodiķe

"Mana līdzdalība Rojas nākotnei"

No š. g. 21. novembra līdz 2018. gada 31. janvārim Rojas novadā tiek realizēts projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnei ” (Nr. 2-25/58).

Projekta  mērķis ir: veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem Rojas novadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks organizētas šādas aktivitātes:  jauniešu un Rojas pašvaldības darbinieku diskusija ”Kā pilnveidot darbu ar jaunatni Rojas novadā?”, jauniešu un politikas veidotāju forums “Kāpēc man palikt/ atgriezties Rojā?”, jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogs „Es - Eiropai”, jauniešu un Rojas pašvaldības darbinieku diskusija ”Mēs Rojas nākotnei”.

Projekta laikā tiks izstrādātas rekomendācijas jaunatnes darba uzlabošanai Rojas novadā,  izstrādāts politikas veidotāju un jauniešu sadarbības plāns, izstrādātas rekomendācijas iesniegšanai Eiropas Savienības Padomē par tēmu „Jaunietis Eiropā – ko tālāk?”. Izstrādātās rekomendācijas tiks iekļautas Rojas novada jaunatnes politikas attīstības programmā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017.gada 23.oktobris – 23.novembris.

Sludinājuma kopsumma

 

322 939,35 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Mērķis

Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.

Rīcība – ELFLA 3

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”

Atbalsta apmērs 

165 661,47 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes iedzīvotāju interešu jomā, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai. Atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu iegādei, telpu izveidei, labiekārtojumam, būvniecības izmaksām, jaunu būvmateriālu iegādei, apmācībām.

Papildus tiks piešķirti punkti projektiem, kas vērsti uz bērnu un jauniešu[2] interešu un fizisko spēju attīstīšanu, brīvā laika iespēju nodrošināšanu un lietderīgu izmantošanu, kā arī projektiem, kas paredz vienlīdzīgu iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

20 000 euro

 

2000 euro apmācību projektiem

 

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

Darbības teritorija

·         Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,

·         Rojas novads,

·         Mērsraga novads.

 

 

Mērķis

Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras  atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana.

Rīcība – ELFLA 4

„Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība”

 

Atbalsta apmērs 

157 277,88 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1.) Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

 

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu un uzlabošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma, un sakrālā mantojuma saglabāšanu. Atbalstu iespējams saņemt dabas taku, veloceliņu, brīvdabas estrādes, parku, sporta un bērnu rotaļu laukumu, u.c. publiskās infrastruktūras labiekārtošanai/izbūvei/izveidošanai. Ja plānots īstenot infrastruktūras projektu, tā nepieciešamība ir apstiprināta pašvaldību attīstības plānos

Atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, atjaunošanai, jaunu būvmateriālu iegādei, teritorijas labiekārtošanai.

Papildus tiek piešķirti punkti par vienlīdzīgu iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

30 000 euro

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

Darbības teritorija

·         Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,

·         Rojas novads,

·         Mērsraga novads.

 

ELFLA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

10.tabula

II

ELFLA 3 „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”

ELFLA 4 „Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība”

I.

Atbilstības kritēriji

1.1.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai.

Ja iesniegtais projekta pieteikums nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.

1.2.

Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija.

Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta nav biedrības „Talsu rajona partnerība”, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts.

II.

Administratīvie kritēriji

Max punktu skaits

Atsauce uz veidlapu[3]

2.1.

Projekta iesnieguma iesniegšana.

1

Projekta iesniegums kopumā

2.2.

Projekta iesniegumam pievienoti visi pavaddokumenti.

0,5

D.daļa

2.3.

Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā, konkrētajā rīcībā.

0,5

Projektu iesniegumu saraksts.

 

Kopā

2

 

 

Kvalitatīvie kritēriji

 

 

3.1.

Projektā plānotā rīcība, nepieciešamība, mērķis, īstenošanas vieta, gaita un laika grafiks ir skaidri saprotams un pamatots.

2

B1, B5, B6, B7

 

3.2.

 

Plānotais pasākums ir inovatīvs VRG teritorijā (sk.28.lpp).

2

B3; B3.1.

3.3.

Projekta nozīmīgums - mērķis un aktivitātes ir virzītas uz VRG teritorijas iedzīvotāju vajadzībām, skaidri norādīta potenciālā mērķa grupa, kādi būs tās ieguvumi pēc projekta īstenošanas.

2

B4; B6.1.

3.4.

Projekta rezultāti ir skaidri aprakstīti un pārbaudāmi.

2

B4; B6.1.

3.5.

Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem.

2

B6.3; B8; B9

3.6.

Norādīti iespējamie riski, to novēršanas iespējas.

2

B13

3.7.

Projekta rezultātā sociālās atstumtības riska grupām uzlabojas iespējas iekļauties sabiedrībā.

2

B6.1.; B4

3.8.

Projekts vērsts uz bērnu un jauniešu interešu un fizisko spēju attīstīšanu, brīvā laika iespēju nodrošināšanu un lietderīgu izmantošanu.

2

B6.1.

3.9.

 

Norādīta atbalsta pretendenta kapacitāte (pieredze, cilvēkresursi, finanšu kapacitāte) īstenot projekta iesniegumā paredzēto. Ja projektā plānotas apmācības, papildus tiek vērtēts vai:

1) apmācības atbilst uzņēmuma/biedrības/nodibinājuma pamatdarbībai. 

2) notiek aktīva darbība (tiek īstenoti projekti, rīkotas diskusijas, pasākumi, dažādas aktivitātes, informēta sabiedrība) vismaz 2 gadus.

2

A1; B4; B6; B13

 

3.10.

Projekts tiek īstenots ārpus attīstības, novadu un pagastu centriem[6].

Atbilst - 2

B7

Neatbilst - 0

 

Minimālais iegūstamais punktu skaits

12

 

IV.

Specifiskie kritēriji

4.1.

Priekšroka tiek dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotajās telpās vai objektos. Ja kritērijs 4.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 4.2.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas periodu

4.2.

Projektu īstenošanas vietā vismazāk piesaistītais LEADER ELFLA finansējums uz vienu iedzīvotāju (realizēto projektu finansējums/ iedzīvotāju skaitu pagastu teritoriju ietvaros).

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas periodu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai

/ ar projektu iesniegumu 2.kārtu - jaunā plānošanas perioda informācija.

[6]  Projekts tiek realizēts ārpus Talsu pilsētas, Rojas novada centra Rojas ciema, Mērsraga novada centra Mērsraga ciema, Talsu novada pagastu centriem.

 

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtešanas kritēriju METODIKA pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv (LEADER 2014.-2020.plānošanas periods), Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: Administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Ziņas