Ziņas

Akreditācija Rojas Mūzikas un mākslas skolā

No 1. februāra nedēļas garumā Rojas Mūzikas un mākslas skolā notika skolas un tās izglītības programmu akreditācijas process, kā arī iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana. Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības programmu akreditācijas termiņš var būt divi vai seši gadi. Vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā vērtē iestādes direktoru atbilstību amatam 13 darbības jomās.

Protams, ņemot vērā skolas darbības specifiku Covid -19 ierobežotajos apstākļos, šī akreditācija pavisam nebija viegls process. To veidoja gan individuālo, gan grupu nodarbību mācību stundu vērošana, pedagogu pārrunas ar ekspertiem, intervijas ar direktori, direktores vietnieci izglītības jomā un izglītības iestādes dibinātāju, skolas dokumentācijas, materiāli tehniskās bāzes izpēte. Katra izglītības programma veidoja pārskata prezentāciju, kurā apkopoja informāciju par nodaļas darbību, sasniegumiem, pedagoģisko personālu, koncertierakstiem. Tika veidota skolas kopējās darbības prezentācija, kas sastāvēja no ļoti komplicētām detaļām – sākot ar skolas vēsturi un, noslēdzot ar mūsu sasniegumiem, koncerta ierakstiem, uzskates materiāliem, metodiskā un audzināšanas darba izvērtējuma u.c. svarīgiem elementiem. Nenoliedzami papildus spriedzi un koncentrēšanos radīja fakts, ka viss šoreiz notiek tikai un vienīgi virtuālajā vidē, tāpēc mums šajos ierobežotajos apstākļos nācās parādīt to, ko ekspertu komisija citkārt vērotu uz vietas skolā nedēļas garumā.

Galarezultāts priecē visus! Esam ļoti gandarīti par paveikto darbu un iegūto IKVD vērtējumu: visas skolas izglītības programmas akreditētas uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Iestādes izglītības programmās 12 vērtējuma līmeņos esam ieguvuši novērtējumu “labi”, 5 komponentēs – augstāko novērtējumu “ļoti labi”. Izglītības iestādes vadītāja darbs 10 jomās vērtējams ar vērtēšanas līmeni “ļoti labi”, 3 jomās – “teicami”.

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Paldies par ieguldīto darbu skolas akreditācijā gan pedagoģiskajam, gan administratīvajam kolektīvam, vecākiem, audzēkņiem, Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai!

Baiba Beraģe,

Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktore

 

Rojas Mūzikas un mākslas skolas akreditācijā piedalījās arī Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, tādēļ lūdzu viņu padalīties ar viedokli par skolas akreditācijas laikā redzēto.

Priekšsēdētāja atzīmēja, ka, uzsākot darbu Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktores statusā, Baiba Beraģe daudz paveikusi gan, aktualizējot dokumentus un dokumentu apriti, gan radot labvēlīgu darba vidi pedagogiem un audzēkņiem, gan, pielietojot elektronisko saziņu starp pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem, strauji ieviešot MMS ikdienā arī citus informācijas tehnoloģiju veidus. Direktore ar lielu atbildības sajūtu ķērusies pie ikvienas jomas, lai pedagogiem ikdienas darbs kļūtu vairāk atbilstošs šī laika garam, lai audzēkņiem būtu interesanti, un abas puses kopā būtu motivētas kopīgiem labiem panākumiem. Skolas akreditācijas laikā pedagogu, audzēkņu un skolas administrācijas uztraukumu vēl vairāk pastiprinājusi esošā ārkārtas situācija valstī un ar to saistītā sanitārā protokola ievērošana, nodarbību vadīšana tiešsaistē un nepieciešamība daudzkārt pielietot jaunās un vēl ne tik labi apgūtās tehnoloģijas. Neskatoties uz visām papildus grūtībām, direktore un kolektīvs veiksmīgi ticis ar visu galā. Viens no komisijas vērtēšanas kritērijiem bija iestādes sadarbība ar pašvaldību. Kā pirms intervijas jau bija novērojis komisijas priekšsēdētājs Jānis Ivanovs, visi MMS kolektīva veiktie priekšdarbi vēstījuši par to, ka šeit notiek regulārs, plānveidīgs un pārdomāts darbs, ko priekšsēdētāja arī apstiprinājusi sarunas laikā. Eva Kārkliņa: ”Intervijas laikā mēs aptvērām visu “spēles laukumu” un mūsu viedokļi saskanēja, ka var ar augstu vērtējumu novērtēt direktori, kura šajā amatā ir neilgi, bet “pārzin’ drēbi”, jo pati izgājusi visus posmus, sākot no audzēknes  līdz direktorei. Prieks par komisijas augsto novērtējumu un patiess lepnums par šādu izglītības iestādi. MMS kolektīvam novēlu uzturēt šo darba prieku un motivētās darbības garu, ko pārnest uz saviem audzēkņiem un lepoties ar kopīgiem panākumiem! Direktorei vēlu turpināt labi iesāktos darbus un sava darba prieku dāvāt gan kolektīvam, gan audzēkņiem un vecākiem!”

Dace Klabere

Izsole

Rojas novada dome rīko pirmo elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, kadastra numurs 8882 008 0933, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 -  0,14 ha platībā un uz tā esošās inženierbūves - torņa ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 001.

Sākumcena - 8200 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 820 euro.

Samaksa par pirkumu – 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.03.2021 plkst.13.00 līdz 29.03.2021. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas 09.03.2021 plkst.13.00, noslēdzas 08.04.2021. plkst.13.00.
Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Rojas novada domes kontā, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.
Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 29421943.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Talsu novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 14. janvārī apstiprināto instrukciju “2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”, Talsu novada vēlēšanu komisija nosaka, ka deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana, laika periodā no 2021.gada 17.marta līdz 2021.gada 05.aprīlīm, notiks pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26128886 un vienojoties par konkrētu laiku.

Ievērojot pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijas 2.2. punktu, pēdējā deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanas dienā 2021.gada 06.aprīlī Vēlēšanu komisija sarakstus pieņems klātienē, iesniedzēju ierašanās secībā, no plkst.13.00 līdz 18.00 – Talsu novada pašvaldības ēkā, Kareivju ielā 7, Talsos.

Konts drošības naudas (285,00 EUR) iemaksai – LV68TREL981346900600B (Valsts kase).

Informējam, ka 2021.gada 09.aprīlī, plkst.13.00 Talsu novada vēlēšanu komisija organizēs reģistrēto kandidātu sarakstu numuru izlozi Talsu novada pašvaldībās ēkā, Kareivju ielā 7, Talsos.

 

Kontakttālruņi:

26128886 – komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns

26404322 – komisijas sekretāre Gunta Dambiņa

Ziņas