Ziņas

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos”, 43.02.2. „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī  zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana”, 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2021.gada 20.februāris  – 2021. gada 20.marts

Sludinājuma kopsumma

1 319 107,02   EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.  Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Mērķis

Nodrošināt piekrastes dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicinot ekonomisko izaugsmi, sniedzot atbalstu piekrastes uzņēmumu attīstībai un inovāciju ieviešanai. Atbalstīt pasākumus dabas un vides resursu saglabāšanai un izmantošanai, klimata pārmaiņu mazināšanai. Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību.

Rīcība -  EJZF 1

„Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā”

Atbalsta apmērs 

 

263 821,40 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.

6.2) Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī  zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai Rojas un Mērsraga novados. Ja projektu iesniedz esoši uzņēmēji/uzņēmumi, tā darbība reģistrēta un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas.

Ekonomiskās izaugsmes veicināšanai - ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Atbalsts iespējams speciālā transporta iegādei (saldētava, autoveikals), pamatlīdzekļu iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšana.

Saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).

Piekrastes tūrisma attīstīšanai un pakalpojumu dažādošanai (nosacījumus skatīt SVVA Stratēģijas 40-41.lpp).

Pašvaldības ielu vai ceļu būvniecībai, ja tie paredzēti:

1. Piekļuvei nekustamajam īpašumam, ko izmanto juridiska persona, kuras komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

2. Piekļuvei piekrastes objektiem. Piemēram, tūrisma mītnēm, aktīvās atpūtas un apskates objektiem u.c. piekrastē esošiem objektiem.

Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai.  Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai (sk. Stratēģijas 2.3. nodaļu „Inovatīvo risinājumu identificēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai”.

Vietējās rīcības grupas Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda darbības teritorijā tūrisma nozarē iesniegtie projekti netiek atzīti par inovāciju un tiem  netiek piešķirta papildus % atbalsta intensitāte. 

Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts izmantot kopīgi un kuru iesniedz:

    1. Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta un kuras biedriem (vismaz trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība un akvakultūra.

    2. Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic saimniecisko darbību zvejniecībā vai akvakultūrā.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm, jaunu būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana. Ja kopprojektu plāno sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas mārketinga izmaksām:

Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;

Internetveikala izveides izdevumi.

Nosacījums

Ja plānota būvniecība, uz projekta iesniegšanas brīdi jābūt iesniegtam būvniecības projektam minimālā sastāvā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

100 000 euro - būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

50 000 euro pārējiem projektiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

70 % - inovatīviem projektiem

80 % - kopprojektam

80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību

50 % - MVU, sīkie (mikro)

30 % - lielie uzņēmumi

Rīcība -  EJZF 2

‘”Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu  saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”

Atbalsta apmērs 

 

593 598,16 eiro

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

6.3.)   Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas veicina vides resursu un dabas objektu saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazināšanā.

Atbalsts tiks sniegts projektiem, kas mazina vidi degradējošo ietekmi uz piekrastes teritoriju, piemēram, apgaismojuma un gājēju celiņa ierīkošana, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšana, atjaunojamās enerģijas izmantošana. Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts zvejas kuģu dzinēju nomaiņai.

Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādei, būvdarbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai.

Atbalsts iespējams pašvaldības ielu vai ceļu būvniecībai, ja tie paredzēti:

1. Piekļuvei nekustamajam īpašumam, ko izmanto juridiska persona, kuras komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

2. Piekļuvei piekrastes objektiem. Piemēram, tūrisma mītnēm, aktīvās atpūtas un apskates objektiem u.c. piekrastē esošiem objektiem.

Nosacījums

Ja plānota būvniecība, uz projekta iesniegšanas brīdi jābūt iesniegtam būvniecības projektam minimālā sastāvā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

100 000 euro – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecība uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

50 000 euro pārējiem projektiem

400 000 euro pašvaldības projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību

50 % - MVU, sīkie (mikro)

30 % - lielie uzņēmumi

30 % - zvejas kuģu dzinēju nomaiņas projektiem

Rīcība -  EJZF 3

„Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”

Atbalsta apmērs 

 

461 687,46 eiro

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

6.4.) Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.

Rīcības apraksts

 Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru labiekārtošanu/izveidošanu zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un lietderīgai izmantošanai zivsaimniecības teritorijās. Ja projektu iesniedz vietējā pašvaldība, tā nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos.

Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, muzeju eksponātu atjaunošanai, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādei, un teritorijas labiekārtošanai. Plānotajām darbībām jābūt saistītām ar zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un/vai izmantošanu.

Atbalsts iespējams pašvaldības ielu vai ceļu būvniecībai, ja tie paredzēti:

1. Piekļuvei nekustamajam īpašumam, ko izmanto juridiska persona, kuras komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

2. Piekļuvei piekrastes objektiem. Piemēram, tūrisma mītnēm, aktīvās atpūtas un apskates objektiem u.c. piekrastē esošiem objektiem.

Nosacījums

Ja plānota būvniecība, uz projekta iesniegšanas brīdi jābūt iesniegtam būvniecības projektam minimālā sastāvā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

400 000 euro  pašvaldības projektiem

50 000 euro pārējiem projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

Darbības teritorija

Rojas novads,

Mērsraga novads.

Kontaktinformācija

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un  Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties elektroniski biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: administratīvā  vadītāja Lolita Muceniece  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

BARIKĀDĒM - 30

2021. gada janvārī aprit 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.

Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa.

Ievērojot pandēmijas ierobežošanas pasākumus, atcere šogad notiek bez pulcēšanās pie ugunskuriem un dalīšanās atmiņās klātienē, taču neviens nav atcēlis iespēju atcerēties un apzināties, cik liela nozīme mūsu valsts vēsturē ir 1991. gada barikāžu notikumiem. Šos notikumus nedrīkst aizmirst, tie ir latvieša identitātes neatņemama sastāvdaļa. Pieminot un godinot, ievērojot visus pandēmijas noteiktos ierobežojumus, ikvienam ir iespēja 20. janvārī nolikt svecīti pie mūsu novadnieka, brīvības cīnītāja Gvido Zvaigznes pieminekļa Rojā, vidusskolas pagalmā.

Dace Klabere

3 attēli

Informācija par būvniecības publisko apspriešanu “Slēgta tipa pašapkalpošanās automazgātuva” Upes ielā 2, Rojā

Saskaņā ar pasūtītāja - SIA “AMBER WAY LTD” projektēšanas uzdevumu, uz zemes gabala Upes ielā 2, Rojā, Rojas novadā, ar kadastra Nr. 8882 008 1192, zemesgabala platība 300 m2, paredzēts izbūvēt slēgta tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavu ar divām telpām auto mazgāšanai. Automazgātuve ir vienstāvīga un projektēta no sendviča paneļa konstrukcijas, ar kopējo ēkas platību 65.54 m2.

Saskaņā ar COVOD-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, būvniecības publiskā  apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 4. janvārim līdz 2021.gada 5. februārim. Šajā laikā ikvienam būs iespēja iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmei sagatavotajām prezentācijām un aizpildīt aptaujas anketu, kas ir publicēta www.roja.lv lapā. Interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: amberwayltd@gmail.com.

2021. gada 28. janvārī laika posmā no plkst.10:30 līdz plkst. 19:00 notiks sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātajam – SIA “AMBER WAY LTD”. Saite, lai pieteiktos dalībai videokonferencē un saņemtu pieslēgšanās saiti videokonferencei, tiks publicēta 2021. gada 28.janvārī mājas lapā www.roja.lv. 

Ar izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā var iepazīties arī Rojas novada domē Zvejnieku ielā 3, Rojā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00, bet, ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto būvprojektu minimālā sastāvā un tā materiāliem iepazīties attālināti www.roja.lv.

Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus var sūtīt līdz 2021. gada 22. janvārim (pasta zīmogs) uz pasta adresi: Rojas novada dome, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV - 3264, tālrunis 63232050, elektroniski e-pastā: roja@roja.lv vai ierosinātājam SIA “AMBER WAY LTD” adrese: Upes iela 13, Roja, Rojas novads, LV - 3264, tālr. 29180049, elektroniski uz e-pastu: amberwayltd@gmail.com.

2021. gada 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi:

  • pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz katra mēneša 15. datumam;
  • darba devēja ziņojums jāiesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam;
  • pašnodarbinātas personas ziņojums jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam;
  • elektroenerģijas nodokļa deklarācija jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam.

Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš – 23. datums.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība, kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai. Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek sadalīta un novirzīta samaksai atbilstoši tiem nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms tiek segtas senākās saistības (FIFO princips). Līdz ar to maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai maksājums segtu noteiktu saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.

Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas ir samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna sadaļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”.

Pārejas posmā 2021. gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai kārtībai.

Ar plašāku informāciju par vienoto nodokļu kontu varat iepazīties tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu konts”.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu konts”.

Ziņas