Ziņas

INFORMĀCIJA NO ROJAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

Rojas novada sociālais dienests, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un šī brīža situāciju Rojas novadā, lūdz sociālā dienesta klientus saziņai ar sociālajiem darbiniekiem izmantot attālinātās kontaktēšanas formas (telefoniski,  e-pastā un citus populāras un klientam pieejamas elektroniskās saziņas vietnes).

ROJAS NOVADA SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ KLIENTU PIEŅEMŠANA TIEK ORGANIZĒTA TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!

Darbinieku kontaktu informācija: ŠEIT

IESNIEGUMUS var iesniegt izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastīti, kura novietota pie Rojas novada Sociālā dienesta (sētas pusē) ar norādi Sociālajam dienestam, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialaisdienests@roja.lv

* Iesniegumi tiek pieņemti arī brīvā formā

Iesniegumu veidlapas:

Pabalsta Covid-19 krīzes situācijā piešķiršana

Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 35.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.

Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 37.pantā noteiktajam,  laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 28.februārim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Valstī ārkārtas situācija tika izsludināta 2020. gada 9. novembrī. Lai atbalstītu tos novada iedzīvotājus, kuri pēc 9. novembra ir nonākuši pēkšņā krīzes situācijā, un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Rojas novada pašvaldība piešķir pabalstu līdz 80 eiro mēnesī vienai personai. Pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus izmaksās 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Pabalsts tiks izmaksāts ģimenei (personai) pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz Rojas novada Sociālajā dienestā iesniegums (pieejams zemāk). Aizpildot iesnieguma veidlapu, persona apliecina sniegto ziņu patiesumu – to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i. mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA) pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam.

Sociālais dienests pēc iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas veiks personas sociālās situācijas novērtēšanu un pieņems lēmumu par minētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Iesniegumu var iesniegt izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastīti, kura novietota pie Rojas novada Sociālā dienesta (sētas pusē) ar norādi Sociālajam dienestam, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialaisdienests@roja.lv

Klientu saziņai Sociālā dienesta kontaktinformācija: E-pasts: socialaisdienests@roja.lv

Darbinieku kontaktu informācija: ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja Rojas novada Sociālais dienests

 

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, ar 2020. gada 6. novembra  rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Ministru kabinets  no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim ir izsludinājis ārkārtējo situāciju (turpmāk – ĀS) valstī.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz 2021. gada 28. februārim.

Vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Klienti, kuri Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi: persona, kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai, kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.

Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Ja sociālais dienests ir pagarinājis derīguma termiņu, līdz 2021. gada 28.februārim ir derīgas jau izdotās izziņas. Personas ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur nepieciešama šāda izziņa.

Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.

Visu sociālā dienesta klientu apkalpošana tiek nodrošināta, izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastīti, kura novietota pie Sociālā dienesta (sētas pusē)  ar norādi Sociālajam dienestam, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialaisdienests@roja.lv

 

Iesnieguma forma zemāk

*Iesniegumi tiek pieņemti arī brīvā formā.

Klientu saziņai Sociālā dienesta kontaktinformācija: E-pasts: socialaisdienests@roja.lv

Darbinieku kontaktu informācija: ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja Rojas novada pašvaldības Sociālais dienests

 

Iedzīvotāju uzmanībai!

ROJAS NOVADA DOME UN KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTS!

 

PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI ATTĀLINĀTI.

 

MAKSĀJUMUS VEIKT AR PĀRSKAITĪJUMU ROJAS NOVADA DOMES KONTOS:

A/S SWEDBANK,
kods: HABALV22
LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
LV77UNLA002870013001

Ziņas