Ziņas

Paziņojums par mazdārziņu nomu

Visiem iedzīvotājiem, kuri noslēguši Rojas novada pašvaldībā lauku apvidus mazdārziņu zemes nomas līgumus, tos līdz šā gada beigām ir nepieciešams pārjaunot. Saskaņā ar Rojas novada domes 15. oktobra sēdes lēmumu, jaunie mazdārziņu līgumi tiks noslēgti uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu par iznomāto zemes vienības daļu ne mazāk kā 3 eur par mazdārziņu 0.03 ha platībā un ne mazāk kā 6 eur par mazdārziņu 0.06 ha platībā. Tā kā pašvaldības rīcībā ir vairāki desmiti brīvi mazdārziņi, gaidīsim arī jaunus nomniekus.

Lai pārjaunotu mazdārziņu līgumus vai arī noslēgtu jaunu līgumu par mazdārziņa nomu, lūdzam pirms ierašanās domē iepriekš sazināties ar nekustamo īpašuma speciālisti pa tālruni 63220837 vai rakstot e-pastu: alise.laksmane@roja.lv.

Dziedātājas Ievas Sutugovas viesošanās Rojas MMS

11. oktobrī Rojas Mūzikas un mākslas skolā viesojās dziedātāja un vokālā pedagoģe Ieva Sutugova. Tā kā mūsu skolas direktorei Baibai Beraģei ar mākslinieci izveidojusies draudzība konkursā ,,Rojas ritmi”, tad, kā atzīmēja pati Ieva, ar lielu prieku viņa ieradās Rojā.

Uzzinot, ka pirms koncerta paredzēta meistarklase jaunajiem dziedātājiem, Ievas ierašanos sevišķi gaidīja kora klases audzēkņi un pedagogi - Inese Ozoliņa un Lita Krūmiņa. Meistarklasē piedalījās Fricis Dravnieks, Luīze Elza Bertholde, Keita Anna Mitenberga un Ance Klauža, kā arī 4. - 9. klašu koris ,,Roja”. Dziedātāja ar lielu labvēlību noklausījās audzēkņu izpildītās dziesmas un laipni dalījās ar padomiem jaunajiem dziedātājiem. Ieteiktie padomi noteikti noderēs, jo 18. oktobrī audzēkņi dosies uz konkursu Ventspilī, kurā būs jāstājas uz jaunās koncertzāles ,,Latvija” skatuves kompetentas žūrijas priekšā.

Pēc meistarklases sekoja koncerts ,,Stāsti”, kuru atklāja mūsu skolas jaunāko klašu koris ,,Vizbulēns” un koris ,,Roja”. Koncerts izvērtās ļoti sirsnīgs un klausītāju ausīm un sirdīm baudāms. Ievas stāsti par dziesmām, komponistiem, savu radošo darbību mijās ar skaistām dziesmām un kvalitatīvu muzikālo pavadījumu. Klavieru partiju izpildīja pianists Andris Kauliņš, skaistās vijoles skaņās varējām iegrimt, klausoties Ineses Žugas izpildījumā, un čellu pārliecinoši spēlēja Reinis Melbārdis. Koncerts pagāja vienā elpas vilcienā, pat paši mazākie klausītāji neizskatījās garlaikoti. Par kvalitatīvo skanējumu jāpateicas skaņu režisoram Marekam Štālam.

I. Sutugovas meistarklase un koncerts patiesi bija kā mācību stunda labvēlībai un sirsnībai. Paldies skolas direktorei par iespēju apmeklēt tik kvalitatīvu koncertu! Prieks par vecākiem, kuri apmeklēja koncertu un meistarklasi, tādējādi atbalstot savus bērnus viņu muzikālajā attīstībā.

Lita Krūmiņa

Sludinājums

Kapitāldaļu turētāji (Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Engures, Rojas, Mērsraga, Jaunpils novadu pašvaldības) izsludina konkursu uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” (reģistrācijas Nr. 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101) valdes locekļa amatu.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas prasībām;
 • augstākā izglītība (priekšrocības maģistra, akadēmiskā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides vai sociālajā zinātnē (piemēram, finanses, uzņēmējdarbība, ekonomika, u.c.);
 • vismaz 3 gadu pieredze pēdējo 5 gadu laikā vadošā amatā (amats, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus konkrētajā amatā);
 • augsta atbildības sajūta un nevainojama reputācija;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības principiem;
 • zināšanas un praktiskā darba pieredze projektu (tai skaitā ES struktūrfondu) ieviešanā, vadībā un uzraudzībā;
 • zināšanas un praktiskā pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 • pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietojuma uzraudzībā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un vismaz vienas svešvalodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā;
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Pretendenti Pieteikumu slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra” valdes locekļa amatu” var iesniegt personīgi Tukuma novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, Tukuma novada domes darba laikā vai ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, vai elektroniski (visi dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu): uz e-pasta adresi: dome@tukums.lv.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību  valdes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu, ievērojot Nolikuma 13. punktā izvirzītās obligātās minimālās prasības);
 • dzīves aprakstu (CV forma - Nolikuma 1. pielikums);
 • apliecinājumu atbilstībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas prasībām, kā arī gatavību piekrist valsts amatpersonas statusam;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumenta kopijas;
 • apraksts par redzējumu kapitālsabiedrības darbības organizēšanai, attīstības prioritātēm, attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

Informācijai: mēneša atlīdzība 1848 euro.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. pantu ar valdes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums uz pieciem gadiem.

Informatīvais paziņojums un papildus informācija konkursa norises nodrošināšanai pieejams Tukuma novada pašvaldības portālā www.tukums.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Vakances novadā”. Papildu informācija pa tālr. 66954854 (klientu apkalpošanas centrs)

Anševicu tandēms Rojas bibliotēkā

27. septembra pēcpusdienā, tiekoties ar lieljūras piekrastniekiem Inu Anševicu un Gunāru Anševicu, izskanēja Dzejas dienu mēnesim veltītais pasākums Rojas novada bibliotēkā.

Iepazīstinot ar sevi, Ina Anševica saka: “Es esmu no Saunaga. Mans tēvs ir zvejnieks, un šai ciemā dzīvoju līdz divdesmit piecu gadu vecumam. Nu jau gadus desmit dzīvoju Valdemārpilī un jūtu sevi vairāk kā valdemārpilnieci.” Esot dzirdēti dažādi varianti par radniecību ar Gunāru Anševicu – pēdējais, ka Ina ir viņa vedekla – taču tie neesot patiesi. Tikai uzvārdu sakritība. Anševicas uzvārdā Ina ir neilgi. Pirms tam viņa darbus publicēja kā Ina Filoņenko.

Pamazām izveidojusies savstarpēja sadarbība ar brāļiem Anševiciem ne vien kopīgos pasākumos, bet Ina  arī palīdz abiem, pārrakstot viņu darbus. Viņi ir tāda gadagājuma cilvēki, kas raksta rokrakstā, un savus darbus sūta Inai, kura tos pārraksta datorrakstā. Ērikam palīdzējusi sagatavot pirmo autorgrāmatu, aizsūtot uz «Domu pērlēm». Nupat iznākusi autorgrāmata Gunāram Anševicam un arī pašai. Ina atceras, ka dzeju rakstījusi jau pamatskolas gados, savulaik ievietojusi tos portālā draugiem.lv, bet no tiem nekas nav saglabājies. Tagad visu pierakstot uz papīra, kā to ieteicis Gunārs Anševics.

Gaidot tikšanos, papētot “rakstos”, secinājām, ka abiem autoriem šī gada Dzejas dienās bijušas vairākas tikšanās Talsu novadā un būs vēl. Gandrīz nezinājām, ko sagaidīt, lasot, ka pēc mūsu pasākuma Miķeļdienas tirgus dienā Kolkā īpašais viesis – dullais pitradznieks Gunārs Anševics – prezentēs savu jauno grāmatu. Mūsu pasākuma apmeklētāji Gunāra Anševica jauno grāmatu “Zagļciemnieka stāsti” izķēra vienā mirklī un pat pasūtīja vēl! Autors gan saka – neuzskatot sevi par dzejnieku, drīzāk stāstnieku vai hronistu, taču viņa humoristiskais skatījums uz dažādām dzīves nebūšanām priecē arī dzejas rindās. Pēc tikšanās saņēmām ne vien pasūtītās grāmatas, bet arī Gunāra solīto pastāstiņu par palaidni Pēteri, kurā visi vārdi /ap 500/ sākas ar burtu p. Sirsnīgs paldies!

Vēlam abiem autoriem daudz jaunu ideju un ar jaunām grāmatām atkal priecēt lasītājus!

Irēna Svitiņa

Ilutas Graudiņas foto

Ziņas