Ziņas

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2020.gada 22.maijs – 22.jūnijs.

Sludinājuma kopsumma

 

167 602,34 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Mērķis

Veicināt kvalitatīvas dzīves vides, publiskās infrastruktūras attīstību, sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras  atjaunošanu un labiekārtošanu, jaunas infrastruktūras izveidošanu partnerības teritorijā un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.

Rīcība – ELFLA 3

Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”

Atbalsta apmērs 

161 602,34 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1.) Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās teritorijas objektu sakārtošanu - apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu un uzlabošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma, un sakrālā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības nodrošināšanu, sabiedrisko organizāciju aktivitāšu iedzīvotāju interešu nodrošināšanu.

Atbalsts tiks sniegts sekojošām aktivitātēm:

1.      Esošo brīvā laika pavadīšanas, sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu vai ēku labiekārtošana, pieejamības nodrošināšana.

2.      Jaunu pamatlīdzekļu iegāde, kas saistīta ar brīvā laika pavadīšanas iespējām (sports, deja,  dziesma, mūzika, māksla, radošā attīstība).

3.      Būvniecības izmaksas, jaunu būvmateriālu iegāde.

4.      Atbalstu iespējams saņemt dabas taku, veloceliņu, brīvdabas estrādes, parku, sporta un bērnu rotaļu laukumu, u.c. publiskās infrastruktūras labiekārtošanai/izbūvei/izveidošanai.

5.      Ja plānots īstenot infrastruktūras projektu, tā nepieciešamība ir apstiprināta pašvaldību attīstības plānos.

Izvērtējot esošo situāciju biedrības “Talsu rajona partnerība”darbības teritorijā  plānoto aktivitāšu nepieciešamību, lietderību un atbalstītos projektus,  Rīcībā netiek atbalstītas sekojošas aktivitātes:

1.      Jaunu ēku būvniecībai vai rekonstrukcijai brīvā laika pavadīšanas un sociālo pakalpojumu centru izveidei.

2.      Jaunu ģērētavu izveide vai esošo labiekārtošana vai rekonstrukcija.

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Sabiedriksā labuma projekts nav kvalificējams kā valsts atbalsts, izņemot ja saimnieciskās darbības īstnošanai tiek sakrārtota teritorija (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukums, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) pielāgojot to personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

20 000,00 euro

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

Darbības teritorija

·         Biedrības “Talsu rajona partnerība” teritorija.

 

Rīcība – ELFLA 4

„ Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā”

 

Atbalsta apmērs 

6000,00 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības apraksts

 Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas iedzīvotāju mūžīzglītības un interešu izglītības attīstību, nodrošinot apmācību, semināru, meistarklašu organizēšanu.

Atbalsts tiek sniegts sekojoši:

1. Lektora pakalpojuma izmaksas.

2. Telpu noma.

3. Mācību inventārs - materiāli, kas nepieciešami semināru norisei, piemēram, diegi, dzija, kancelejas preces - rokdarbu, zīmēšanas, veidošanas u.c meistarklasēm vai semināriem.

4. Kafijas pauze.

Rīcības ietvaros netiek atbalstīta būvniecība un pamatlīdzekļu iegāde.

Apmācību projektu var iesniegt biedrība vai nodibinājums, un apmācībās  piedalās vismaz pieci dalībnieki.

Obligāta prasība iesniedzot projekta pieteikumu – pievienota detalizēta programma.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

2000,00 euro vienam projektam

 

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

Darbības teritorija

Biedrības “Talsu rajona partnerība” teritorija.

Kontaktinformācija

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, Vērtēšanas kritēriju METODIKU un nepieciešamo dokumentāciju var iepazīties klātienē biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV – 3201 vai  elektroniski biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt TIKAI elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersona: Administratīvā  vadītāja Lolita Muceniece  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Attālinātais mācību process Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Šobrīd jau vairāk nekā mēnesi esam aizvadījuši, mācot un mācoties attālināti. Izaicinājums ir gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Šis ir laiks, kad mācību process prasa lielāku patstāvību no audzēkņiem, bet neatsverams atbalsts ir vecāki. Esam saņēmuši atsauksmes, ka arī vecāki būs daudz ko vairāk apguvuši gan mūzikas, gan mākslas jomā. Liels paldies par atsaucību un iesaistīšanos! Protams, liels paldies skolotājiem par radošiem risinājumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesa turpināšanu!

Iespēju turpināt mācības piedāvājam arī tiem, kas mācās interešu izglītībā. Tiem, kas gatavi pieņemt izaicinājumu – mācīties tiešsaistē - šāda iespēja tiek nodrošināta. Tāpat arī sagatavošanas klases pedagogi gan mākslā, gan mūzikā nodrošina dažādus uzdevumus, kurus veikt skolēniem.

Saprotot, ka šis laiks nes arī finansiālas sekas, Rojas novada dome ir apstiprinājusi lūgumu samazināt mācību maksu, kamēr mācības notiek attālināti.

Būtiskākā informācija par mācību procesu tiek nosūtīta e-klasē, tāpēc aicinām sekot līdzi aktualitātēm, regulāri pārbaudot šo saziņas rīku. Tāpat neskaidrību gadījumā aicinām skolēnus vai vecākus sazināties ar skolotājiem vai skolas administrāciju.

Ik brīdi jūtam, ka ir kāds, kas pagurst vai zaudē motivāciju darboties, tāpēc Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji vēlas uzmundrināt ikvienu:

“Viss taču beigās būs labi

Un kādā ozola galotnē dziedāsim abi’’ (G.Račs)

Labas domas un pacietību visiem, visiem!

Skolotāja Brigita Kvālberga

 

Šis laiks visiem ir kā LIELAIS SKOLOTĀJS. Mēs nevaram izmainīt vai apstādināt laika ritējumu, bet varam pilnveidot dažādas prasmes un mācīties attiecības - ar sevi, pasauli, līdzcilvēkiem.

Skolotāja Indra Sproģe

 

,,Šodien visa pasaule balta, balta,
pārējās krāsas paslēptas,
bet drīz, gan jau, gan:
izkāps saule no mākoņa,
aizbaidīs šo attālināto laiku,

kas mums atņem draugus un mācību prieku,

Tāpēc būsim drosmīgi un krāsas zīmēsim uz papīra,

Lai otas triepiens būtu košs!
Un soliņš Rojas Mūzikas un mākslas skolas priekšā,
kā bijis - būs brūns un gaidīs savus skolēnus!’’

Skolotāja Līga Reine – Smilgaine

 

Neviens nevarējām iedomāties, ka vispār ir iespējams apstādināt ierasto "pasaules kustību". Uz "pauzes" esam arī mēs - Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki. Mums jāpieņem šis stāvoklis, jo nemiers un neiecietība nav šī brīža labākie sabiedrotie. Un, manuprāt, lielākā daļa mūzikas skolas audzēkņi prot atrast risinājumu. Tā ir muzicēšana, tā ir muzicēšana kopā ar vecākiem. Atsūtītie video rada prieku, jo audzēkņi darbiņus veic ar lielu patiku. Neskatoties uz visām likstām, nezaudēsim patiku pret lietām, kuras mūs spēj iedvesmot! Iedvesmosim viens otru! Uz drīzu satikšanos! 

Skolotāja Inese Ozoliņa

 

Mūsu audzēkņiem ļoti grūts laika posms. Priecājos par viņu sapratni un atsaucību. Katru mācību stundu gaidu ar interesi un vēlmi izzināt, kā pagājusi nedēļa, kā viņi jūtas. Audzēkņi strādājuši un strādā apzinīgi! lr rezultāti. Ja kaut kur kāda kļūda, kopīgi izlabojam. Sevišķs prieks par tiem audzēkņiem, kuri  piezvana ārpus konkrētās mācību stundas un saka:,,Lūdzu, paklausieties, vai man viss ir pareizi? Es strādāju un centos!''  Paldies vecākiem! Paldies mūzikas skolas vadībai un direktorei Baibai Beraģei! Mums visiem kopā jāiztur šis pārbaudījums, lai turpmāk būtu garā stiprāki un pārliecinātāki par savu varēšanu!

Skolotāja Skaidrīte Brūšniece

 

Ir grūti atrast īstos vārdus, lai uzrunātu visus audzēkņus un vecākus. Mans novēlējums - šajā situācijā meklēt un atrast visus labos ieguvumus. Parasti domājam, ka stundā nevaram visu paspēt - noklausīties skaņdarbus, pavingrināties. Tad tagad ir tā iespēja - mūzikas literatūrā klausīties un skatīties visu, kas tiek ieteikts, ne tikai 5 minūtes, bet iepazīties ar skaņdarbu pilnībā, padomāt, vai man patika. Mūzika un instrumentu spēle no citiem mācību priekšmetiem atšķiras ar to, ka nav tik ļoti daudz jāiemācās jaunā viela, bet ir jāvingrinās, jāmuzicē, "jāatpūtina galva". Domāju, ka daudz audzēkņu laiku tam arī prot atrast. Man ļoti lielu prieku sagādāja kāda audzēkne, kura teica, ka J. Lūsēna "Putnu operu" noskatījusies septiņas reizes un gandrīz jau zinot no galvas! Šādu interesantu piemēru ir daudz. Mūzikas skolas bērni, vecāki un, protams, arī skolotāji ir lieli malači. Lepojos, ka esam visi kopā un turpinām muzikāli izglītoties.

Skolotāja Lita Krūmiņa

 

Par 2020. gada pavasari reiz tiks rakstīts vēstures un mācību grāmatās. Un mēs būsim tie ļaudis, kas šo satricinājumu būsim pārvarējuši kopā. Laiks prasa lielu drosmi, vēlmi mainīties un pielāgoties gan skolēniem, gan vecākiem, gan pedagogiem, izkristalizējot tos, kam sirds "deg" par savu darbu. Paldies audzēkņiem un vecākiem, kas turpina darīt! Paldies tiem pedagogiem, kuri veic savus pienākumus, neskaitot darbam veltītās stundas!

Direktore Baiba Beraģe

 

Komponists Mārtiņš Brauns ir teicis: ,,Nav vērts nodzīvot dienu, ja tās iespaidā neesi kaut mazliet mainījies.’’ Pieņemsi šo laiku kā izaicinājumu, kas var mūs veidot par vēl labākiem, prasmīgākiem, iecietīgākiem un drosmīgākiem cilvēkiem!

 

Cerot uz drīzu tikšanos,

RMMS direktores vietniece izglītības jomā

Aija Kaļiņičenko (29349337)

Dāvinājums Rojas katoļu draudzei

Lieldienu laikā Rojas Sv. Apustuļa Andreja katoļu draudze saņēma dāvinājumu no rojenieka Edmunda Klabera - svētbildi “Vissvētākā Jēzus sirds”, ko tās īpašnieks pirms vairākiem gadiem bija saņēmis mantojumā no saviem vecākiem. Svētbilde ģimenei bija piederējusi vairāku paaudžu garumā, līdz tās tagadējais īpašnieks nolēma to restaurēt un pēc tam uzdāvināt Rojas katoļu draudzei, kurai viņš, būdams pārliecināts katolis, jūtas piederīgs. Restaurācijas darbi ieilga, bet šogad, īsi pirms Lieldienām svētbilde atceļoja uz Roju. Iepriekšējās paaudzēs tai bija ierādīta goda vieta dāvinātāja dzimtās mājas viesistabā Latgalē, tagad tai vieta ierādīta katoļu draudzes mājīgajā baznīcā.

Draudzes priekšniece Valentīna Kaža pateicās par dāvinājumu un laikā, kamēr svētbilde tika vesta uz baznīcu, jau bija atradusi tai vislabāko vietu baznīcā.

“Lūk, Sirds, kas tik ļoti mīlējusi cilvēkus un kas pilnīgi atdevusi sevi, lai apliecinātu viņiem savu mīlestību, 1675. gadā Jēzus sacīja māsai Margaritai Marijai, atklājot savas caurdurtās Sirds noslēpumu un aicinot piektdienā pēc Vissvētākā Sakramenta svētku oktāvas svinēt īpašus svētkus Viņa žēlsirdīgās Sirds godam. Ar šo atklāsmi aizsākās Jēzus Sirds godināšana katra mēneša pirmajā piektdienā.” (katolis.lv)

Dace Klabere

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.

Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pārbaudēm iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbildībās personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums.

 

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu.

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai meklējiet informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aicinām ziņot Valsts policijai, zvanot 110.

Ziņas