Ziņas

Informācija Rojas novada iedzīvotājiem

Šajā nemierīgajā laikā vēršos pie Rojas novada ļaudīm ar aicinājumu būt paklausīgiem un ar izpratni attiekties pret tiem ierobežojumiem, ko visā valstī noteikusi valdība. Tā kā ir pasludināts ārkārtas stāvoklis, tad visus noteikumus un rīcības plānus pieņem Ministru kabinets, un, pamatojoties uz tiem, pašvaldības izstrādā savus rīcības plānus. Vēlos informēt par šī brīža aktualitātēm un vēlreiz atgādināt, kur vērsties konkrētas problēmas gadījumos.

Vecākā sociālā darbiniece/sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Iveta Briede sazvanāma pa telefoniem 27234287 vai 63269787, e pasts iveta.briede@roja.lv. Sociālās darbinieces darbā ar ģimenēm un bērniem Lindas Geruckas telefona numuri – 27234286, 63269786, e pasts linda.gerucka@roja.lv. Biroja administratorei/sekretārei un Sociālās palīdzības organizatorei Ivetai Neimanei zvaniet 28909271 vai 63269551, e pasts socialaisdienests@roja.lv un iveta.neimane@roja.lv. Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājas/sociālās darbinieces darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem Baibas Trūbiņas telefons 27234288 vai 63269786, e pasts baiba.trubina@roja.lv.

Ikdienā dienests strādā attālināti, bet ārkārtas gadījumos, iepriekš piezvanot un vienojoties par konsultācijas laiku un vietu (sociālajā dienestā vai personas dzīves vietā), darbinieces konsultē un konsultēs klātienē.

1. Iesniegumi sociālajā dienestā tiek pieņemti attālināti vairākos veidos:

1.1. Iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

1.2. Iesniegumu var iesniegt caur portālu lv e pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;

1.3. E pastā vai telefoniski, kā arī iesniegumu var atstāt slēgtā pastkastītē.

2. 03.2020.g. stājās spēkā grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas nosaka, ka trūcīgās vai maznodrošinātās personas izziņu derīguma termiņš pagarinās līdz š.g. 31.05.2020.g. uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata.

3. Šajā periodā pašvaldības sociālais dienests turpina nodrošināt garantētā minimālā ienākuma un dzīvokļa pabalsta izmaksu uz iepriekšējo dokumentu pamata; nodot ziņas elektroenerģijas pakalpojuma saņemšanai par samazinātu cenu; personas uz iepriekš izsniegto izziņu pamata akūtas nepieciešamības gadījumā var doties uz ārstniecības iestādi, kā arī ir tiesīgas turpināt saņemt pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus.

4. Ja ģimenei no jauna ir nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusam, vai, nonākot krīzes situācijā, personām pašvaldības sociālajā dienestā jāvēršas attālināti, un arī par sociālā dienestā pieņemto lēmumu persona tiks informēta attālināti.

5. Pabalstu krīzes situācijā izmaksā ģimenei, kura neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama materiālā palīdzība pabalstam krīzes situācijā. Pašvaldība piešķir pabalstu krīzes situācijā, pamatojoties uz šo ārkārtējo situāciju valstī, ja ģimene atbilst kādam no šiem kritērijiem:

5.1. Ģimenē personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu. Piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, vai personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts;

5.2. Pašnodarbināts vai uz uzņēmuma līguma vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātās personas, pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, un citi veidi;

5.3. Ja ģimenei ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā, saistībā ar atgriešanos no kādas COVID-19 skartās valsts, ir iztērēti ienākumi, uzkrājumi, ir bijuši mājokļa, viesnīcas, transporta izmaksas;

5.4. Ja ģimene vai persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu (sociālais dienests var pieprasīt iesūtīt, piemēram, aviobiļetes, kas apliecinātu atgriešanos no kādas COVID-19 skartās valsts.

6. Šobrīd ir aizliegums apmeklēt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas.

 

Šis laiks ir liels izaicinājums izglītības iestādēm, jo darbs notiek attālināti ar skolēniem un ģimenēm, bet pirms tam pedagogi iegulda lielu darbu, lai sagatavotu mācību stundas, pārbaudes darbus un pēc tam novērtētu kopējo sadarbību.

Rojas vidusskolā attālinātais mācību process tiek organizēts e-klases platformā. Skolotāji skolēniem uzdotajos darbos koncentrējas uz būtiskāko, cenšoties izvēlēties radošus, starppriekšmetu saikni nostiprinošu uzdevumu veidus. Skolēniem izpildītie darbi jāiesniedz e-klasē vai, vienojoties ar skolotāju, kādā citā formātā. Pēc darba izvērtēšanas skolotājs nodrošina skolēnam atgriezenisko saiti e-klasē vai platformā WhatsApp. Skolotāji e-klasē paziņo konsultāciju laiku, kad ar viņu sazināties e-klasē vai WhatsApp grupā. Skolēnu vecāki tiek aicināti sniegt informāciju, ja skolēns konkrētā dienā nav varējis veikt uzdotos uzdevumus. Attālināta mācīšanās, protams, nozīmē lielāku lomu kā skolēniem, tā viņu vecākiem. Lūgums vecākiem noskaidrot, kas skolēnam jādara, kādā grafikā, kādi mācību materiāli un tehnoloģiskais nodrošinājums viņam nepieciešams, sekojiet līdzi viņa regulārai saziņai ar skolotāju par darāmo un sniegumu.

Arī pirmsskolas izglītības iestādes strādā citā režīmā, jo katrā iestādē strādā pa vienai grupiņai un tā domāta tikai tādā gadījumā, ja patiešām nav nekādu iespēju bērnam palikt mājās. Pirms bērna vešanas uz pirmsskolas iestādi, vecākam nopietni jāizver šāda nepieciešamība, un, bērnu aizvedot uz pirmsskolas izglītības iestādi, vecākam rakstiski jāapliecina, ka neviens no ģimenes locekļiem un kontaktpersonām nav bijis ārzemēs, kā arī nav novērotas infekcijas pazīmes.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audzēkņi arī iekļāvušies kopējā novitāšu apguvē un nodarbības notiek, izmantojot visas iespējamās tehnoloģijas. Skolēni apgūst teorijas priekšmetus, veicot dažādus uzdevumus elektroniski, instrumentu spēles priekšmetos vismaz reizi nedēļā stundas notiek tiešsaistē. Protams, grūtības sagādā situācija, kad instruments nav pieejams mājās, tādā gadījumā skolēni nostiprina teorētiskās zināšanas. Gadās arī pa kuriozam - audzēknis spēlē skaņdarbu, bet tiešsaistē to vēro pedagogs, kurš visu laiku mudina, lai spēlē ātrāk. Tikai pēc laba brīža pedagogs saprot, ka ir lēns internets un tāpēc skaņdarba izpildījums notiek ar laika nobīdi. Mākslas priekšmetos skolēni paveiktos darbus fotografē un sūta skolotājām. Audio un video formāti šobrīd tiek izmantoti gan kora, gan ansambļa priekšmetos. Ne tikai specialitātē, bet arī citos priekšmetos skolotāji sazinās ar skolēniem telefoniski, lai kopīgi veiktu uzdevumus, kas sagādā grūtības. Visticamāk, ka arī plānotās ieskaites notiks grupas video konferencē, piedaloties skolēnam, pedagogam un skolas administrācijai.

Īpaši aicinu vecākus – nevediet savus bērnus uz bērnu laukumiem un ar atbildības sajūtu attiecieties pret savu un savu bērnu veselību! Sekojiet līdzi un ievērojiet visas higiēnas prasības, par kurām mūs informē masu mediji.

Ja vecākiem ir jautājumi, sazinieties ar izglītības iestāžu pedagogiem vai administrāciju, lai jums būtu informācija no pirmavota, nevis pastarpināti no kādas WhatsApp grupas dalībnieka. Šīm grupām tikai tad ir jēga, ja tiek sniegta patiesa informācija, nevis dezinformācija, un tāpēc izglītības iestādēs ir profesionāli darbinieki, kas atbildēs gan uz telefona zvaniem, gan iesniegumiem.

Papildus informēju tos vecākus, kuru bērni līdz ārkārtas situācijai tika nodrošināti ar brīvpusdienām, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, “… aprēķinot valsts budžeta līdzekļu apmēru pašvaldībām un valsts dibinātajām izglītības iestādēm, tiek ņemts vērā mācību dienu skaits. Ņemot vērā, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā mācību procesa norise netiek nodrošināta klātienē, Izglītības un zinātnes ministrija par aprīļa mēnesi veiks aprēķinu par tām mācību dienām, kuras plānotas nodrošināt tikai klātienē.” Tātad līdz ārkārtas situācijas beigām pašvaldības nesaņems brīvpusdienām domāto finansējumu, jo skolēni mācās attālināti.

Vēlreiz atgādinu, ka ģimenēm, kurām izveidojusies krīzes situācija, ir jāsazinās ar Rojas novada Sociālo dienestu.

Vientuļo cilvēku aprūpi un palīdzību sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, ar kuru pašvaldībai jau trīs gadu garumā ir noslēgts sadarbības līgums. Šeit vēlos piebilst, lai cilvēki ir vērīgi un tiešām palūkojas apkārt un apjautājas saviem kaimiņiem, vai nevajag palīdzēt. Ar īpašu nopietnību mums jāattiecas pret veciem ļaudīm, un šī ir tā reize, kad vajadzētu viņus mudināt, cik vien tas ir iespējams, palikt mājās un pēc iespējas mazāk uzturēties vietās, kur ir daudz cilvēku.

Arī pašvaldības policisti vairāk patrulē un kontrolē, kas notiek vasarnīcās un viesu namos, jo parādījusies tendence, ka šeit apmetušās lielas un ne tik lielas ļaužu grupas, kas vēlas karantīnu pārlaist ārpus lielajām pilsētām. Ne visām šīm mājsaimniecībām ir noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu savākšanu, tāpēc arī policisti patrulējot pievērš uzmanību šim faktam.

Pašvaldības policisti aicina ziņot par pārkāpumiem savlaicīgi, nevis novēloti. Ir bijušas situācijas, kad notikums bijis pirmdien, bet liecinieks policiju informē tikai pēc 3 dienām. Lūgums sniegt reālu informāciju, nevis pārspīlējumus!

14. aprīļa Rojas novada domes Finanšu komitejas sēdē izskatīsim jautājumus, kas attiecas uz dažādiem iedzīvotāju maksājumiem. Jau pašreiz varu informēt iedzīvotājus, ka laika posmā, kamēr ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, neviens rēķins netiks aplikts ar soda naudu. Uz domes sēdi tiek virzīti jautājumi par līdzmaksājuma samazināšanu Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākiem; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem būs jāmaksā par ēdināšanu tikai par tām dienām, kad apmeklēta iestāde; tiks pārskatīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi. Protams, nekādas atlaides netiks piemērotas gadījumos, kad nodokļu parāds veidojies par iepriekšējiem gadiem.

Rēķinus par martu klienti saņems pēc 21. aprīļa, kad domes sēdē būs nolemts, cik un par ko maksāsim.

Tās arī ir būtiskākās aktualitātes uz šo brīdi. Sekojiet līdzi informācijai, kuru sniedz valsts sabiedriskie mediji, un nekādā gadījumā neuzticieties viltus ziņām, un paši neesiet viltus ziņu izplatītāji. Ja ir jautājumi, uz kuriem vēlaties rast atbildes, vērsieties pie pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem telefoniski vai, sūtot e-pasta iesniegumus, vai arī sazinieties ar Rojas pašvaldības administrāciju, sūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: roja@roja.lv vai zvaniet pa tālruni – 27234281 (sekretāre).

Vēlot būt pašiem atbildīgiem un uz to mudināt savus līdzcilvēkus –

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Uzņēmumu un mājražotāju piedāvājumi Rojas novadā (papildināts)

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā no 23. marta uz laiku atceļ ambulatoro un plānveida pakalpojumu sniegšanu

Epidemioloģiskā situācija valstī ar COVID-19 infekcijas izplatību ietekmē daudzu nozaru darbību un, lai samazinātu risku inficēties medicīnas personālam, pacientiem un citiem iedzīvotājiem, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī un filiālē Talsos uz laiku tiks ierobežotas ambulatorās pacientu pieņemšanas.

No 2020. gada 23. marta tiek uz laiku atcelti plānveida sekundārie ambulatorie pakalpojumi un plānveida izmeklējumi, izņemot veselības aprūpes pakalpojumus šādos gadījumos:

  • Grūtnieču aprūpe;
  • Rehabilitācijas pakalpojumi personām, kurām pakalpojuma atlikšana rada invaliditātes risku un/vai darbspēju zaudēšanu;
  • Orgānu aizstājterapijas nodrošināšana;
  • Koagulācijas analīzes pacientiem ar antikoagulācijas terapiju

Atgādinām, ka no 17. marta ir pārceltas plānveida operācijas un pacientu uzņemšana plānveida ārstēšanai stacionārā un dienas stacionārā Ventspils slimnīcā un Talsu filiālē līdz brīdim, kad situācija valstī, saistībā ar Covid-19 vīrusu, normalizēsies. Uz doto brīdi slimnīcas darbinieki prognozē operāciju pārcelšanu līdz šī gada 14. aprīlim. Laiks operāciju atjaunošanai tiks precizēts, ņemot vērā rekomendācijas no Slimību profilakses kontroles centra un Veselības ministrijas par vīrusa izplatību.

Ar visiem iedzīvotājiem, kuriem bija plānota vizīte, izmeklējums vai operācija pie kāda no slimnīcas speciālistiem, sazināsies atbildīgie darbinieki!

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca atgādina, ka neatliekamā medicīniskā palīdzība tiks nodrošināta pilnā apjomā!

 

Būsim atbildīgi, saudzēsim sevi un apkārtējos!

Pateicamies par sapratni!

Rojas novada domes un tās struktūrvienību darbība ārkārtas situācijas laikā

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim (vai līdz nākamajam rīkojumam) Rojas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību un bez īpašas vajadzības neapmeklēt Rojas novada pašvaldību un tās iestādes.  IESTĀDES DARBĪBU NEPĀRTRAUC, darbība tiek nodrošināta attālināti.

Iedzīvotājiem lūgums šajā laikā maksājumus veikt internetbankā, bet saņemt pakalpojumus un kārtot lietas attālināti.

Rojas novada dome

Tālrunis 27234281, e pasts roja@roja.lv

 

Izpilddirektors: janis.puce@roja,lv, telefons 27052492.

 

Klientu apkalpošanas centrs: roja@pakalpojumucentri.lv, telefons 27234281,

 

Finanšu jautājumi – aiga.grunte@roja.lv, telefons 26375053.

 

Būvvalde

Rojas novada būvvaldes pakalpojumus iespējams saņemt un pieteikt elektroniski www.bis.gov.lv. Citu jautājumu gadījumā sazināties telefoniski pa tālr. 63232057, 292733310.

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Klātienē nodrošinās miršanas un dzimšanas reģistrāciju (iepriekš telefoniski vienojoties), kā arī iepriekš pieteikto laulību reģistrāciju, arī ar svinīgo ceremoniju, bet bez viesu klātbūtnes. Pakalpojumus par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošinās attālināti (portālā www.latvija.lv). Attālināti nodrošinās arī iesniegumu laulību reģistrācijai (ar drošu elektronisko parakstu) pieņemšanu. Dzimtsarakstu nodaļas e pasts dzimtsaraksti@roja.lv, tel. 29231680.

 

Bāriņtiesa

Par bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību, lūgums sazināties ar bāriņtiesas vadītāju pa tālr. 27234284.

 

Informatīvais izdevums “Banga”

 

Redakcija strādā attālināti. Telefons 29913881.

 

Tūrisma informācijas centrs

TIC slēgts. Informāciju par tūrisma piedāvājumiem novadā un apkārtnē pieejama interneta vietnē www.roja.lv sadaļā tūrisms, vai, zvanot pa telefonu 28630590, vai tic@roja.lv

 

Rojas Jūras zvejniecības muzejs

Rojas muzejs un muzeja filiāle “Kaltenes klubs” apmeklētājiem slēgti, visi muzeja pasākumi atcelti. Muzeja darbinieki strādā attālināti, nodrošinot iespējamos muzeja pakalpojumus. Ja vēlaties gūt kādu konkrētu informāciju par muzeja piedāvājumu, lūgums rakstīt e pastu muzejs@roja.lv vai zvanīt 29432899 (Rojas muzejs) vai 26203381 (Kaltenes klubs).

 

Bibliotēkas

Rojas novada bibliotēkas aicina apmeklētājus bez nepieciešamības bibliotēkas neapmeklēt. Tiek pārtraukti datorpakalpojumi. Grāmatu un periodisko izdevumu apmaiņa notiek tikai, iepriekš sazinoties: Rojas bibliotēkās no pulksten 11.00-16.00, tālrunis 28616707, Kaltenes ciema bibliotēkā no 12.00-17.00, tālrunis 26144647.

 

Sports

Atcelti visi sporta pasākumi, nodarbības un sacensības. Telefons informācijai 28394308 (stadiona vadītājs).

 

Rojas kultūras centrs

Atcelti visi pasākumi un mēģinājumi. Telefoni informācijai 29196478, 29646228.

 

Sociālais dienests

Dienests strādā attālinātā režīmā, izņemot gadījumus, kuri ir saistīti ar neatliekamiem ārkārtas pasākumiem (bērnu tiesību aizsardzību un neatliekamo sociālo palīdzību).

Kontaktinformācija:

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja, sociālā darbiniece darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem Baiba Trūbiņa – tel. 27234288, e-pasts baiba.trubina@roja.lv;

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem – Linda Gerucka, tel. 27234286, e-pasts: linda.gerucka@roja.lv;

Biroja administratore/sekretāre, Sociālās palīdzības organizatore – Iveta Neimane, tel. 28909271, e-pasts: iveta.neimane@roja.lv

 

Rojas dzīvokļu komunālais uzņēmums

Rojas DzKU kase strādā no 8.00-12.00.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes

Atbilstoši 12. marta Ministru kabineta lēmumam, - bērnudārzi turpina strādāt, bet, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz bērnudārzā rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

 

Rojas vidusskola

Rojas vidusskolā mācību process turpmāk tiks organizēts, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu par attālinātu mācību procesa īstenošanu ārkārtas situācijā. Sīkāku informāciju par mācību norisi skolēni saņem E klasē un no klašu audzinātājiem.

 

Rojas Mūzikas un mākslas skola

Izglītojamajiem stundas notiek pēc līdzšinējā stundu plāna, tikai tām tiek nodrošināta attālināta darbība. Saziņai ar audzēkņiem, vecākiem, aizbildņiem, Rojas MMS pedagogi un administrācija izmantos Skolvedības sistēmu E klase

Neskaidrību un interesējošo jautājumu gadījumos pedagogi un skolas administrācija vienmēr būs pieejama. Rojas MMS direktores Baibas Beraģes tālrunis 28321318.

 

Rojas novada Sporta skola

Saskaņā ar rīkojumu, treniņi un sacensības skolā nenotiks līdz turpmākam rīkojumam.

Ziņas