Ziņas

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2020.gada 6.februāris  – 6.marts.

Sludinājuma kopsumma

 

141 853,12 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

 

Mērķis

Veicināt  ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.

Rīcība -  ELFLA 1

„Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”

Atbalsta apmērs 

 

90 853,12 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

5.1.3.) Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts

 

 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai (izņemot tūrisma nozari).

Piekrastes novados reģistrētie uzņēmumi/uzņēmēji projektus var iesniegt un atbalstu saņemt tikai Eiropas un jūrlietu zivsaimniecības fonda (EJZF) 1 rīcībā. Izņemot gadījumus, ja plānotās darbības EJZF 1 rīcība neparedz.

Atbalstu iespējams saņemt:

1. Jaunu produktu radīšanai un esošo produktu/pakalpojumu paplašināšanai, attīstībai un realizēšanai tirgū.

2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana savas produkcijas realizēšanai.

3. Aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.

4. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās produkcijas tirdzniecības vides izveidošanu vai labiekārtošanu (piemēram, autoveikals, interneta veikals, tirgus vieta vietējās produkcijas realizēšanai).

5. Esošie uzņēmumi pievieno dokumentu, kas apliecina pirms projekta iesniegšanas noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku kā 3000,00 eiro.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

50 000 euro vienam projektam

 

 

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

50 % - viena iesniedzēja projektam.

Papildus summējot pamata likmi 50%:

+ 5%, ja uzņēmuma darbība reģistrēta un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 eiro.

80% - kopprojektam

Darbības teritorija

Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija

 

Rīcība – ELFLA 2

„Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”

Atbalsta apmērs 

51 000,00 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1.) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.4.) Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmumiem. Stratēģijas izpratnē Rīcības ietvaros atbalstu iespējams saņemt:

1. Ekonomiski pamatotiem, plašam saņēmēju lokam paredzētiem, ar augstu pievienoto vērtību veidotiem tūrisma pakalpojumu piedāvājumiem.

2. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas gadījumā atbalsts tiks sniegts tikai kvalitatīvu un eksportspējīgu risinājumu, kam piemīt augsta pievienotā vērtība, un, kas skar visas tūristu mītnes darbību  (tūristu mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10-40).  Tūrisma mītne ir ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā uzņēmums nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu.

3. Jauniem uzņēmumiem būvniecība (sk. 1.punkta nosacījumus) tiks atbalstīta TIKAI tajā gadījumā, ja projekta iesniegumam būs pievienota pamatota tirgus situācijas izpēte un Biznesa plāna kopsavilkums ar uzņēmējdarbības attīstības redzējumu turpmāko 5 gadu laikā.

4. Esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai - tūrisma mītņu un tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu dažādošanai, aktivitātēm, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu.

5. Esošie uzņēmumi, kas darbojas vismaz divus gadus pirms projekta iesniegšanas, pievieno dokumentu, kas apliecina pēdējā noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku 3000,00 eiro. Apliecinoša dokumenta neiesniegšanas gadījumā, projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs.

6. Atbalstu iespējams saņemt investīcijām infrastruktūras vai servisa ēku būvniecībai, kas nepieciešamas lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumus, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību (piemēram, sniega, velosipēdu utml. trases, pacēlāji, vēsturiski nozīmīgu eksponātu apskates vietas, ēdināšanas pakalpojumi).

7. Aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.

Rīcības ietvaros netiek atbalstīta tādu tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, kuri atbalstu var saņemt EJZF 1.rīcības ietvaros.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

50 000 euro vienam projektam

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

50 % - viena iesniedzēja projektam.

Papildus summējot pamata likmi 50 %:

 +5%,  ja uzņēmuma darbība reģistrēta tūrisma nozarē un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 eiro.

80 % - kopprojektam

Darbību teritorija

Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija.

Kontaktinformācija

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, Vērtēšanas kritēriju METODIKU un nepieciešamo dokumentāciju var iepazīties klātienē biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV – 3201 vai  elektroniski biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt TIKAI elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersona: Administratīvā  vadītāja Lolita Muceniece  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Parakstīšanās vietas jānosaka pilsētu un novadu domēm, un katrā pašvaldībā tās iekārtojamas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtojamas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos.

Iespēju piedalīties parakstu vākšanā tiks nodrošināta arī karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība)

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Informācijas avots: Centrālā vēlēšanu komisija

 

Parakstu vākšanas vieta Rojas novadā: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads (4. kabinets).

Darba laiki:

pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās – no pl. 9:00 – 13:00,

otrdienās, ceturtdienās, sestdienās – no pl. 15:00 – 19:00.

Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020

Aicinām uzņēmējus izmantot īpašos noteikumus, reģistrējoties dalībai “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”

Aicinām uzņēmējus izmantot iespēju un pieteikties Kurzemes reģiona lielākajā uzņēmējdarbības pasākumā un iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”, kas notiks nākamajā gadā 3. un 4. aprīlī Olimpiskajā centrā “Ventspils”, Ventspilī. Līdz 2020. gada 15. janvārim piedāvājam īpašus Agrās pieteikšanās nosacījumus dalībniekiem.

Plānots, ka pasākumā pulcēsies aptuveni 200 dalībnieku, plaši pārstāvot Kurzemi un tās novadus, piedāvājot interesantu programmu kā uzņēmumiem, tā vietējiem iedzīvotājiem. “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020” rīko Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Ventspils pilsētas pašvaldība.

Uzņēmējiem pasākuma ietvaros būs iespēja piedāvāt apmeklētājiem savas preces un pakalpojumus, ikvienu interesentu aicinām uzzināt arī par profesionālās izglītības iespējām reģionā, kā arī darba tirgus aktualitātēm, karjeras iespējām un citām tēmām. Pasākumu iecerējuši apmeklēt arī uzņēmēju delegācijas no citām Eiropas Savienības un NVS valstīm.

“Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020” pirmā diena būs veltīta uzņēmumu savstarpējās sadarbības veicināšanai jeb B2B aktivitātēm. Notiks arī biznesa forums un diskusijas ar augsta līmeņa ekspertu piedalīšanos par tādām tēmām kā darba tirgus nākotnes tendences un citām aktualitātēm Latvijā. Dienas otrajā daļā norisināsies Ventspils tūrisma konference, kurā gan tūrisma nozares profesionāļi, gan citi interesenti varēs gūt lādiņu jaunajai tūrisma sezonai, pieredzes stāstu un paneļdiskusijas formā izzinot Ventspils un reģiona izaicinājumus tūristu piesaistīšanai ar iespēju uzdot jautājumus.

Pirmās dienas izskaņā paredzēta atpūta neformālā gaisotnē, piedāvājot lielisku iespēju festivāla dalībniekiem pavadīt vakaru vienā no šobrīd populārākajām kultūrvietām - jaunajā Ventspils koncertzālē “Latvija”.

Iespēju festivāla “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020” otrās dienas programmu veidos plaša kultūras programma, kulinārijas meistarklases un degustācijas, kā arī dažādas izklaides, apgūstot jaunākās tehnoloģijas un inovācijas. Plānotas arī dažādas loterijas ar vērtīgām balvām un pārsteigumiem.

Iespēju festivāls “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020” notiks 3. un 4. aprīlī Olimpiskajā centrā “Ventspils”, Sporta ielā 7/9, Ventspilī. Papildu informāciju par dalības noteikumiem un izmaksām aicinām meklēt www.chamber.lv. Vēršam uzmanību, ka reģistrējot savu dalību pasākumā līdz 2020.gada 15. janvārim, iespējams saņemt īpašo piedāvājumu dalības maksai.  

Iespēju festivāla “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020” sadarbības partneri ir  Ventspils brīvostas pārvalde un banka Citadele. Informatīvais atbalstītājs “Kurzemes Radio”.

“Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020” būs jau ceturtais šāds ikgadējs pasākums Kurzemes reģionā. Šogad “Uzņēmēju dienas Kurzemē” notika Liepājas Olimpiskajā centrā, pulcējot 190 dažādu nozaru dalībniekus. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā desmit tūkstoši apmeklētāju.  LTRK rīko Uzņēmēju dienas katru gadu visos Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē.

 Informācija par dalības nosacījumiem:

LTRK Kurzemes reģiona pasākumu organizēšanas vadītāja Santa Eizenarma-Leja, tālrunis: 29 757 233, e-pasts: santa.eizenarma@chamber.lv

LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts: ilze.brice@chamber.lv

Īsti saredzam tikai ar sirdi

Pāris dienu pirms gadu mijas labdarības koncertā “Roku rokā” Rojas kultūras centrā pulcējās visi tie novada ļaudis, kā arī pašmāju un viesmākslinieki, kuriem nav svešs mūsu līdzcilvēku liktenis.

Kā savā uzrunā klātesošajiem sacīja Rojas novada sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce, ir patīkami satikties labdarības pasākumos, tomēr tie vienmēr ir saistīti ar kāda cilvēka grūtībām, vai pat, kā šajā gadījumā, nelaimi.

Šī gada nogale ļoti skumja izvērtās Lienei Voronovai un viņas nepilngadīgajiem bērniem Aleksai un Robinam. Ugunsnelaime viņiem atņēma visu – mājas, iedzīvi, tai skaitā dokumentus. Un nav jau runa tikai par materiālajām vērtībām – uguns liesmas aprija arī atmiņas par mājā piedzīvotajiem skaistajiem mirkļiem, izraisot emocionālu traumu, īpaši jau bērnos.

Kā atzīmēja labdarības pasākuma vadītājs Valters Krauze, šī pēcpusdiena bija domāta kā uzmundrinājums Voronovu ģimenei, pateicība tiem, kas jau ziedojuši, un kā maza priekšā teikšana tiem, kas vēl tikai grasās palīdzēt. Valtera uzaicinājumam koncertēt labdarības pasākumā Rojā bez šaubīšanās bija atsaukušies Normunds Rutulis, Kaspars Markševics un Kristīne Šomase. Ar jestrām tautas dejām mūs iepriecināja kaimiņu novada ļaudis – vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krišjānis” no Valdemārpils (vadītāja rojeniece Gunta Kupše) un, protams, pašmāju talantīgie un atsaucīgie pašdarbnieki – sieviešu ansamblis “Con Vita”, “Elfas” dejotājas, Eduards Čeksters, “Improvizācija” (Beate Olekte, Sabīne Briede, Helga Gūtšmite, Emīlija Ozoliņa), Aija un Jānis Kaļiņičenko, Sana Lukševica un Eva Kiršteine, vokālā studija “Jāņabērni”, deju kopa “Gaspažiņas”, Ieva Grīnīte un Rojas kultūras centra amatierteātris.

Pēc pasākuma jautāju mūsu viesmāksliniekiem, kas īsti ir tas, kas liek viņiem ziedot savu brīvdienu, lai piedalītos mūsu labdarības pasākumā. Valters Krauze: “Visi cilvēki uz pasaules ir vienādi tādā nozīmē, ka jebkuram jebkas var gadīties jebkurā brīdī. Tu neko vairs nevari izdarīt uz priekšu vai atpakaļ, bet, ja es varu būt noderīgs, tad tas ir jādara.” Normunds Rutulis: “Nevienu jau neaicina simtiem tūkstošiem reižu uz labdarības pasākumiem. Es vados pēc dzīves nogriežņiem – notiek tas, kam jānotiek un tad, kad jānotiek, un, ja mani aicina uz labdarības pasākumu, man tur ir jābūt. Tas savā ziņā ir pārbaudījums. Ja es varu dot kaut ko cilvēkiem, un tas rada papildus labas emocijas, esmu laimīgs!” “Tās ir emocijas, ko nevar nopirkt ne par kādu naudu”, piebilda Kristīne.

“Lai arī cik daudz kļūdu, kļūmju un nepareizību, tomēr viena lieta nevar būt nepareiza – būt labam cilvēkam. Neizprotami un pārāk vispārīgi skan, tāpēc to pašu teikšu citādi – būt cilvēkam ar labu sirdi. To arī novēlu. Un tas ir tā, kā būt puķes centram vai brīnumsvecītes deglim – pulcēt apkārt ziedlapiņas, dzirkstelītes. Daudz, nerēķināmi daudz laba. Īsāk sakot, novēlu pati sev un katram savam draugam dzīvot ar sirdi, ar to domāju, dzīvot ar krietnu sirdi vai ar tīru sirdi. Ceru, ka formulējumi neskan neizprotami. Tas ir tā, kā tur Sent Ekziperī ierakstījis tajā sen atpakaļ lasītajā un mūžam pārlasāmajā grāmatā par mazo princi. Tur sacīts – īsti saredzam tikai ar sirdi, un paskaidrojumi ir lieki.” Ceru, ka šiem Maijas Laukmanes vārdiem ir gatavs piekrist ikviens no mums.

Mums visiem ir vajadzīga māju sajūta un apziņa, ka jebkurā brīdī varam tajās atgriezties, tādēl pasākuma noslēgumā Valters Krauze vēlēja Voronovu ģimenei: “Lai viss notiek, lai nepietrūkst spēka, lai apkārt atsaucīgas sirdis un rokas. Ceļš nebūs ne ātrs, ne viegls, bet viss notiks, ja paši cerēsit un citi palīdzēs”.

Dace Klabere

Ziņas