Ziņas

Aicinām pieteikt Rojas novada cilvēkus apbalvošanai

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, aicinām ikvienu iedzīvotāju, iestādi un uzņēmumu līdz šī gada 7. oktobrim Rojas novada domē iesniegt priekšlikumus par cilvēkiem, kurus godināt Valsts svētku pasākumā sekojošās nominācijās:

  • Par mūža ieguldījumu;
  • Par ieguldījumu novada attīstībā;
  • Par veiksmīgu uzņēmējdarbību;
  • Gada pedagogs;
  • Gada jaunietis;
  • Gada sportists.

Atzinības rakstu piešķir par:

  • Nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā;
  • Ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā;
  • Veikumu Rojas novada un ārvalstu sadarbības veicināšanā;
  • Nopelniem Rojas novada tēla veidošanā u.c.

 

Iesniegumā lūgums norādīt informāciju par apbalvojamo (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, darba vieta vai nodarbošanās, juridiskām personām – nosaukums un vadītājs), kā arī precīzu formulējumu, par ko Atzinības raksts piešķirams, un aprakstu par apbalvojamo – viņa nopelniem Rojas novadā vai sadarbībā ar Rojas novadu.

Zinību diena Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs tradicionāli jauno mācību gadu ieskandināja ar koncertu. 2. septembrī izstāžu zāle piepildījās ar smaidīgiem  bērniem, vecākiem un vecvecākiem. Vislielāko satraukumu varēja manīt tieši pirmklasnieku sejās, jo viņiem pirmo reizi bija jānāk publikas priekšā. Katrs no viņiem saņēma muzikālu sveicienu, ko bija sarūpējuši nodaļas audzēkņi, kuri vasarā bija čakli spēlējuši mūzikas instrumentus un dziedājuši. Koncertā uzstājās Ieva Grīnīte, Krista Jana Reinholde, Daniels Dans Gitendorfs, Miķelis Gitendorfs, Sanija Antāne, Sindija Antāne un vijolnieku ansamblis.

Svinīgais pasākums iesākās ar Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas uzrunu. Viņa sveica visus Zinību dienā, kā arī atzīmēja, ka mūsu skolā notikušas vislielākās kadru izmaiņas, kā arī izteica cerību, ka visas pārmaiņas notiek tikai uz labu, katrs pats ir atbildīgs par to, cik viņš līdzdarbojas. Priekšsēdētāja sveica jauno MMS direktori Baibu Beraģi par uzdrīkstēšanos šajā pārmaiņu laikā uzņemties direktores pienākumus un vēlēja veiksmīgu sadarbību. Viņa atzīmēja, ka lielāko darba mūžu mūzikas skolai veltījis ilggadējais direktors un diriģents Jānis Kivils, kurš saņēma Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par ieguldījumu skolas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā. Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā saņēma arī direktora vietniece un diriģente Ināra Kivila.

Sekoja direktores B. Beraģes uzruna, kurā viņa visiem novēlēja veiksmīgu, sekmīgu un radošu jauno mācību gadu, kā arī iepazīstināja ar pedagoģisko un tehnisko personālu.

Par skolas jaunumiem lūdzu pastāstīt skolas direktori:

,,Kamēr Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi baudīja pelnītu atpūtu no mācību procesa, augusta mēnesī skolā notika intensīvs sagatavošanās darbs jaunajam mācību gadam. Veicām telpu labiekārtošanas darbus, par ko sakām vislielāko un sirsnīgāko paldies Gatim Grīnītim, Edgaram Grīnītim un viņu komandai, Marekam Štālam, Arnim Enzelam!

Pedagogi ir veikuši mācību priekšmetu programmu aktualizēšanu. Mākslas nodaļas vecāko klašu audzēkņiem būs iespēja apgūt datorgrafikas programmas apmācību, skolā atgriezusies sitaminstrumentu spēle un flautas spēle.

Milzīgs prieks, ka esam ļoti īsā laikā spējuši nokomplektēt profesionālu un radošu pedagoģisko un tehnisko darbinieku kolektīvu. Skolā ienāks 6 jauni pedagogi: klavierspēlē, sitaminstrumentu spēlē, flautas spēlē un vizuāli plastiskajā mākslā. Direktores vietnieces pienākumus turpmāk pildīs Aija Kaļiņičenko, savukārt sekretāres funkcijas – Kristīne Freimane -Vīgante.

Darbu turpinās visas līdzšinējās profesionālās ievirzes programmas – Klavierspēle, Vokālā mūzika-Kora klase, Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Akordeona spēle, Vizuāli plastiskā māksla, kā arī Interešu izglītības programmas (atgādinām, ka tas sevī ietver individuālu apmācību bez vecuma ierobežojuma un priekšzināšanām). Paralēli šīm programmām bērniem tiks nodrošināta iespēja apgūt mūzikas un mākslas pamatus sagatavošanas klasēs.

Lai veicinātu informācijas apmaiņu, nodrošinātu efektīvu mācību procesu, esam ieviesuši skolā Skolvadības sistēmu ,,E-klase”. Šajā mācību gadā šī sistēma gan darbosies kā pilotprojekts, paralēli jau ierastajam dokumentālajam formātam. Šo gadu varam uzskatīt par pārejas posmu.

Paldies ikvienam, kurš līdz šim Rojas Mūzikas un mākslas skolu ir saucis par savu skolu, paldies ikvienam, kas pie mums apgūst mācības! Skola turpinās aktīvi un radoši strādāt, nodrošinot profesionālu un augstvērtīgu izglītību jaunajai paaudzei.

Uz tikšanos Rojas Mūzikas un mākslas skolā!”

Lita Krūmiņa

Sveicam Zinību dienā!

Rojas muzejam – 51!

Augusta nogalē Rojas Jūras zvejniecības muzejs atzīmēja savu 51. darba jubileju. Dzimšanas diena vienmēr ir tas laiks, kad gribas atskatīties uz paveikto, pakavēties atmiņās. Protams, jubilejas reizē vēlamies teikt paldies ikvienam Rojas muzeja apmeklētājam un visiem, visiem, kuri esat kopā ar mums gan muzeja ikdienas darbos, gan mūsu pasākumos un svētku reizēs.

Muzejs bez apmeklētājiem būtu tukšs un auksts. Vai muzeja krājuma izstādes būtu aizraujošas un lietderīgas, ja to veidošanā neiesaistītos mūsu novada iedzīvotāji, dāvājot vai uz izstādes laiku uzticot mums fotogrāfijas, savus darinājumus, savas un savu dzimtu vērtības? Šajā gadā veidotajā muzeja krājuma izstādē “Iepazīsti Rojas brunci” sadarbojāmies  ar Lailu Olekti, Inetu un Lati Vītoliņām, Solveigu Zandi, Laimu Landmani, Baibu Muskari, Irēnu Svitiņu. Aplūkot kopā veidoto izstādi aicinājām arī Rojas izglītības iestāžu audzēkņus, lai speciāli sagatavotā nodarbībā palīdzētu jaunajai paaudzei gūt uzskatāmu priekšstatu par senajām amatu prasmēm un izmantotajiem darbarīkiem. Pagājušajā gadā muzejā uzsākām veidot jaunu pasākumu ciklu “Rojnieka stāsti”, lai ar aculiecinieku stāstiem vēstītu par dzīvi Rojas novadā kādā konkrētā laika posmā, ar mērķi saglabāt pēc iespējas vairāk stāstus un lietiskos priekšmetus nākamajām paaudzēm. Tā pagājušā gada novembrī atmiņu stāstos par savu bērnības Roju dalījās Vilnis Paegle, bet šī gada pavasarī uz sarunu par zvejnieku kolhoza “Banga” kuģu remontdarbnīcām (mehāniskajām darbnīcām) aicināja Osvalds Bergāns. Pavasarī aicinājām uz muzeju ģimenes ar bērniem, lai kopā darbotos un izzinātu sava novada nebūt ne vienkāršos vēstures līkločus. 18.maijā, stāstot par varonību mūsu novadā, savas durvis vērām Muzeju nakts pasākumā, kuru šogad apmeklēja ap 350 apmeklētājiem. Ilgstošas sadarbības rezultātā par Rojas muzeja draugu ir kļuvis arī Egils Mūrnieks. Jau vairākus gadus mūsu Muzeja nakts pasākums nav iedomājams bez skolotāja interesantā stāstījuma, kur mistiskais savijas ar zinātni. Šajā pavasarī,  Rojas dienās, atklājām Egila Mūrnieka mīlestības apliecinājumu saviem novadniekiem, fotogrāfiju izstādi “Šādi tādi sīkumiņi”. Jāatzīst, ka arī gandrīz visos muzeja pasākumos Egils ir klāt, lai iemūžinātu tos.

18.augustā kopā ar bijušajiem un esošajiem Ģipkas iedzīvotājiem atzīmējām Ģipkas jūrskolas 150. gadadienu. Milzīgs paldies visiem, kuri rada iespēju apmeklēt pasākumu un dalīties atmiņās, paldies “Joku” saimniecei Ieviņai Svitiņai par uzņemšanu savā sētā, kā arī liels paldies pasākuma tālākajiem viesiem – Vinetai Briškai un kādreizējam Ģipkas skolas skolotājam Jurim Erdmanim.

Vēl pagājušajā nedēļā, izveidojot piemiņas izstādi,  atzīmējām mūsu novadnieces un pasaulē atzītās mākslinieces Marijas Induss – Mucenieces 115. dzimšanas dienu. Stāstu par mākslinieci un aizvadīto piemiņas vakaru nav iespējams aprakstīt dažos vārdos, tāpēc par šo pasākumu būs raksts nākamajā informatīvā izdevuma numurā. Vēl tik varu pačukstēt, ka pasākuma iespaidā mākslas zinātniece Ingrīda Burāne un māksliniece Daiga Brinkmane ir iecerējušas veidot grāmatu par mākslinieci Mariju Induss – Mucenieci. Aicinu visus kopā raidīt  labās domas, lai šī ideja, kas būtu ļoti nozīmīgs notikums Rojas novadā, realizētos.

Vēl šajā gadā mums plānā divi lieli pasākumi – 14. septembrī ikgadējais Rudens tirgus muzeja sētā ar lustīgu andelēšanos un tāliem viesiem no Latgales puses – folkloras kopu “Turki”. Savukārt  9. novembrī vēl Rojas muzeja vēsturē nebijis pasākums – pētniecisko darbu lasījumu diena, kad kopā ar pieaicinātiem vēsturniekiem un novadpētniekiem vērsim vēl iepriekš  neapzinātas vēstures lappuses.

Šajā gadā aktīvi esam apdzīvojuši arī savu jauno mājvietu “Kaltenes klubu”, saimnieces Dinas Čubas vadībā gatavojot mūsu puses ēdienus kulinārā mantojuma nodarbību ietvaros. Daudzas ekskursantu grupas par savas ekskursijas mērķi bija izvēlējušās Kalteni, lai iepazītu ne tikai kluba ēkas vēsturi, bet dotos arī ekskursijā pa vēsturisko zvejniekciemu un našķētos ar Dinas gatavoto zivju zupu. 3. augustā Kaltenes kluba ēkā tika atklāts arī Rojas Jūras zvejniecības muzeja atklātais krājums “Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 20.gadsimtā”, kas tagad noteikti būs kā jauns apskates objekts. Aicinām ikvienu novadnieku dalīties stāstos par jaunatklātajā krājumā izliktajiem priekšmetiem. Muzejam svarīgs ir katrs stāsts, jo tikai kopā mēs spēsim saglabāt sava novada vēsturi un pēc iespējas precīzāk nodosim to nākamajām paaudzēm.  Atklātais krājums izveidots, pateicoties Rojas novada domes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Tā lūk, pēc mūsu domām, ražīgi paskrējis atkal viens darba gads. Arī nākamajam gadam mums lieli mērķi – aktualizēt Rojas muzeja ekspozīciju “Amatniecība”, izdot brošūru, kurā būtu apkopotas mūsu novadā vēsturiski gatavoto zivju ēdienu receptes, labiekārtot teritoriju pie Kaltenes kluba, bet vienā no Kaltenes kluba ēkas telpām izveidot Rojas muzeja ekspozīcijas radošās darbošanās centru. Cerēsim, ka viss izdosies!

Inese Indriksone,

Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Ziņas