Ziņas

ROJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Sākot ar šā gada 11. janvāri, stājušās spēkā izmaiņas sociālo pabalstu un maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa iegūšanas nosacījumos. Informējam par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pabalstiem šajā gadā.

Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

 • 220 eiro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 24 gadiem, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības, vai valsts atzītus profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
 • 250 eiro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus;
 • 240 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti, vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 24 gadiem, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības, vai valsts atzītus profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
 • 260 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā un dzīvo viens.

Sociālie pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām:

 • Dzīvokļa pabalsts – līdz 480 eiro gadā, kur ietilpst pabalsts kurināmā iegādei (līdz 200 eiro) un pabalsts īres un komunālo maksājumu segšanai. Mēnesī šis pabalsts nedrīkst pārsniegt 40 eiro;
 • Pabalsts veselības aprūpei – trūcīgai personai līdz 70,00 eiro gadā, trūcīgai ģimenei līdz 100 eiro gadā, maznodrošinātai personai līdz 50 eiro un maznodrošinātai ģimenei līdz 70 eiro gadā;
 • Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai - trūcīgām ģimenēm 40 eiro, bet maznodrošinātām ģimenēm 30 eiro gadā vienam bērnam;
 • Ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē bērnam – līdz 20 eiro mēnesī;
 • Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – līdz 120 eiro gadā;
 • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) – trūcīgām personām līdz 53 eiro mēnesī;

Citi sociālie pabalsti:

 • pabalsti bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe - dzīvokļa pabalsts par īri/apsaimniekošanu, pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu – līdz 60 eiro mēnesī, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250 eiro, vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā, kā arī ikmēneša pabalsts, turpinot mācības – reizi mēnesī viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (līdz 24 gadu vecumam).
 • Pabalsti audžuģimenēm - ikmēneša pabalsts uzturam ir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Uz šo brīdi tie ir 215 eiro par bērnu līdz 7 gadu vecumam un 258 eiro par bērnu no 7-18 gadu vecumam.

[Minimālos uzturlīdzekļus aprēķina sekojoši: 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (šogad - 107,50 eiro mēnesī);

30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (šogad - 129 eiro mēnesī).]

 Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam. Vienreizējs pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī apmērā, bet pēc gada un turpmāk vienu reizi gadā audžuģimene var saņemt pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei līdz 250 eiro apmērā.

 • Pabalsta krīzes situācijā apmērs Rojas novadā tiek noteikts līdz 500 eiro vienai ģimenei (personai) kalendārā gada laikā, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru.
 • Apbedīšanas pabalsts - maksimālais apmērs ir 450 eiro, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), kuru ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz 242 eiro (vienam cilvēkam), var saņemt ES atbalsta pakas – pārtikas, higiēnas un skolas piederumu komplektus.

Vairāk informācijas :

www.atbalstapakas.lv

www.roja.lv

Rojas novada Sociālais dienests – Celtnieku ielā 6, Rojā.

socialaisdienests@roja.lv

linda.gerucka@roja.lv

tel.: 63269551; 27234286

Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laiki:

P. 08:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

T. 08:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

P. 08:00 – 15:00.

  

ROJAS NOVADA DOME INFORMĒ

par pašvaldības papildus piešķirtajiem pabalstiem, pamatojoties uz pieņemtajiem Rojas novada domes Saistošajiem noteikumiem:

 - dzīves jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90; 95 un 105 gadu dzimšanas dienās, piešķirot naudas pabalstu 50 eiro apmērā;

- vienreizējs pabalsts 100 gadu jubilejā 150 eiro apmērā;

- ikgadējs vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu 20 eiro apmērā;

- vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu 100 eiro apmērā tiek izmaksāts pēc jaundzimušā bērna dzīves vietas deklarēšanas Rojas novadā, tam no bērnu vecākiem, kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis Rojas novadā, bet gadījumos, kad abu bērna vecāku dzīvesvietas ir deklarētas Rojas novadā,  pabalsts tiek izmaksāts jaundzimušā mātei (jaundzimušā mātes nāves gadījumā bērnu tēvam); 

- daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem, kuri apmeklē Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādes – 100% apmērā;

- brīvpusdienas (ēdināšanas pabalsts) izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Rojas novada pašvaldības izglītības iestādē. Pusdienu maksas apmēru vienam izglītojamajam vienai dienai ar lēmumu nosaka Rojas novada dome (Rojas vidusskolas 6. -12. klašu daudzbērnu ģimeņu bērniem);

Godinot ģimeniskās vērtības, kas garantē tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu un attīstību, piešķir vienreizēju materiālo pabalstu 50 eiro apmērā katram no laulātiem, kuri vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit gadus un vairāk, ar sekojošiem nosacījumiem un kārtībā: vienreizējais materiālais pabalsts kāzu jubilejā tiem laulātiem, kuri attiecīgajā kalendārajā gadā vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit, piecdesmit piecus, sešdesmit, sešdesmit piecus, septiņdesmit un septiņdesmit piecus gadus, un no kuriem vismaz viens laulātais savu dzīvesvietu ir deklarējis Rojas novada administratīvajā teritorijā jau pirms kalendārā gada sākuma, kurā laulātie sasniedz šajos noteikumos minēto kāzu jubileju.

Vairāk informācijas :

www.dzimtsaraksti@roja.lv

www.roja.lv

Rojas novada dome – Zvejnieku iela 3, Rojā.

tel.: 63232050; 27234281

Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laiki:

P.- C. 08:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

P. 08:00 – 15:00.

Par nekustamā īpašuma nodokli

Rojas novada dome ir sākusi izsūtīt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus. Personas, kuras norādījušas savas elektroniskās pasta adreses, tos jau ir saņēmušas. Atgādinām, ka pirmais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums veicams līdz 1. aprīlim. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” šogad noteikti sekojoši maksāšanas termiņi: 1. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris.

Aicinām ievērot šos likumā noteiktos termiņus, lai nerastos pārpratumi ar nokavējuma naudas aprēķiniem. Lai novērstu termiņa kavējuma faktoru, aicinām izmantot e-pakalpojumu sniegtās iespējas – pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanai elektroniskā veidā, turklāt ir iespēja pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos.

Pateicamies visiem Rojas novada nekustamā īpašuma īpašniekiem par izmantoto iespēju saņemt NĪN paziņojumus elektroniskā veidā. Tas ievērojami samazina papīra patēriņu, līdz ar to esam dabai draudzīgāki!

 Nekustamā īpašuma nodokļu administratore

A. Lakšmane

Rojā atvērta slidotava

No 24. janvāra Rojas stadionā sākusi darboties publiskā slidotava. Slidotava atvērta no plkst. 8.00 līdz 23.30. Hokeja spēles laiks (vecums no 15 gadiem) - katru dienu no plkst. 19.00 līdz 21.00. Ledus uzkopšanas laikā slidotava ir slēgta un tajā laikā uz ledus atrasties nav atļauts! Paldies SIA "Rojas DzKU" vīriem par ledus sagatavošanu.  

Armands Indriksons,

stadiona vadītājs

Rojas vidusskolā – pasākums Gvido Zvaigznes piemiņai

1991.gada janvāris – barikāžu laiks - mūsu tautas vēsturē ir ar asinīm ierakstīts, tādēļ tas ik gadu pulcē gan cilvēkus, kuri paši piedalījušies šajos notikumos, gan mūsu jauno paaudzi, lai, klausoties šajos stāstos, arī viņos aug un nostiprinās pārliecība par savu valsti, kura jāsargā, tautu un tās nākotni.

Mūsu Rojas vidusskola vienmēr būs īpaša ar to, ka tieši šajā skolā mācījās Gvido Zvaigzne, kinooperators, kuram cīņa par Latvijas neatkarību izrādījās liktenīga. Rojas vidusskola gadu no gada rūpējas par to, lai Gvido piemiņa netiktu aizmirsta. Katru gadu janvāra atceres dienās desmitiem svecīšu iedegas pie Gvido Zvaigznem veltītā piemiņas akmens, bet skolas pagalmā tiek iedegts barikāžu laika atmiņu ugunskurs.

Arī 21. janvāra agrā rītā pie skolas sākās rosība, iededzot ugunskuru, vārot tēju un gatavojot ievārījuma maizītes.

Ar svinīgo uzrunu pie klātesošajiem vērsās Rojas vidusskolas direktore Santa Veide, dienu pa dienai ieskicējot 1991. gada janvāra barikāžu laika notikumus.

13. janvāris

Dainis Īvāns un Romulds Ražuks aicināja cilvēkus uz barikādēm. Tika dots rīkojums ievest Rīgā smago lauksaimniecības tehniku, lai bloķētu pieeju svarīgākajām ēkām Rīgā. Barikādes izveido arī Liepājā un Kuldīgā.

14. janvāris

Pulksten 14.50 OMON uzbrūk transportam uz Vecmīlgrāvja tilta. Apšauda un aptur automašīnas, piekauj cilvēkus, dedzina mašīnas.

Pulksten 18.45 OMON uzbrukums uz Brasas tilta, transportu apmētā ar degmaisījuma pudelēm, izraisot ugunsgrēkus.

Pulksten 20.00 atkārtots uzbrukums uz Vecmīlgrāvja tilta. Šeit kopumā iznīcinātas 17 automašīnas.

15. janvāris

OMON divas reizes uzbrūk Augstākās milicijas skolas ēkām Zeļļu ielā. Kursantus piekauj, izlaupa ieroču noliktavu.

16. janvāris

Viļņā notiek PSRS militāro akciju upuru bēres. Rīgā Augstākajā Padomē tiek organizētas deputātu nakts dežūras.

Pulksten 16.45 notiek OMON uzbrukums uz Vecmīlgrāvja tilta, apšauda autotransportu, tiek nogalināts Satiksmes ministrijas autovadītājs Roberts Mūrnieks. Ir vēl ievainotie.

Pulksten 18.30 OMON uzbrukums uz Brasas tilta. Viens cilvēks tiek ievainots.

20. janvāris

Maskavā pulcējas 100 000 demonstrantu, lai atbalstītu Baltijas iedzīvotājus.

Pulksten 21.07 OMON spēki un nenoskaidrotas personas iebrūk Latvijas Iekšlietu ministrijas ēkā. Iebrukumā nogalina miličus V. Gomanoviču un S. Konoņenko. Ievaino Bauskas rajona miličus J. Jasēviču, A. Simanoviču, R. Zaļo. Pie Bastejkalna nogalina kinooperatoru Andri Slapiņu un vidusskolēnu Ediju Riekstiņu, ievaino Gvido Zvaigzni. Ievainoti arī vairāki barikāžu dalībnieki, divi ārvalstu žurnālisti.

21. janvāris

Latvijas Republikas priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs ierodas Maskavā, kur ar Mihailu Gorbačovu apspriež notikumus Rīgā. PSRS Iekšlietu ministrs Boriss Pugo noliedz, ka devis pavēli OMON vienībai iebrukt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijā. Augstākā Padome aicina barikāžu dalībniekus doties mājās.

24. janvāris

Barikāžu aizstāvji pēc valdības aicinājuma atstāj barikādes un dodas mājās.

25. janvāris

Nacionālā sēru diena. 20. janvāra upuru bērēs pulcējas tūkstošiem pavadītāju.

 1. gada notikumiem sekoja līdzi visa pasaule.

Pēc svinīgā pasākuma skolotāja Jolanta atklāja, ka viņai ir viegli runāt ar bērniem par šiem notikumiem. Sarunu viņa parasti sākot ar jautājumu, vai bērni zina, kam veltīts pie skolas esošais piemiņas akmens.  Uz to pārsvarā tiekot atbildēts, ka, laikam jau kādam teicamniekam… Gribētos teikt, ka daudz jau viņi nekļūdās. Teicamniekam – dzīves teicamniekam.

Dace Klabere

Ziņas