Ziņas

Rojā pacelts pirmais dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs

1.jūnijā Rojas pludmalē tika pacelts Latvijā pirmais dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs, kas apliecina, ka Rojas pašvaldības pārraudzībā esošā Rojas pludmale pilnībā atbilst dabas pieejamības kritērijiem un to var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem ratiņkrēslā un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Rojas novada domes priekšsēdētaja Eva Kārkliņa, Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce, Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētājs Jānis Matulis un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve.

Savu prieku, ka tieši Roja ir pirmais novads, kur karogs ticis pacelts, neslēpa Jānis Matulis. Kā sacīja J.Matulis darbs pie sertifikāta sācies jau vairākus gadus iepriekš, un par godu Latvijas Simtgadei 2018.gadā, Latvijas Zaļā kustība, kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” izstrādāja jaunu dabas pieejamības sertifikātu – NaaC. Sertifikāts balstās uz vairāku konkrētu kritēriju īstenošanu un universālā dizaina principu ievērošanu dabas objektos. Tam ir divi līmeņi – dzeltenais sertifikāts, kas apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir gandrīz pieejams, tomēr trūkst atsevišķi dabas pieejamības un universālā dizaina elementi, kā arī zaļais sertifikāts, kas ar “NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir pilnīgi pieejams – sākot ar atbilstošu auto stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar pieejamu universālu tualeti un dabas objektiem.

Domes priekšsēdētāja bilda, ka labiekārtošanas darbi turpinās gan Kaltenes akmeņainajā jūrmalā, gan Valgalciemā un izteica pateicību klātesošajiem par ieguldīto darbu.

Izpilddirektors Jānis Pūce izteica, ka darbi pie dabas pieejamības uzsākti jau tālajā 2013. gadā, kad Rojas novada dome, sadarbojoties ar Latvijas valsts mežiem, sākusi aktīvi īstenot savu publisko dabas objektu pieejamības nodrošināšanu. Labiekārtošanas darbi ir procesā, lai nākotnē arī Kaltenes un Valgalciema pludmales teritorijās plīvotu zaļi balti zaļais karogs un ikvienam būtu iespēja baudīt skaistos piekrastes skatus.

Karogs tika pacelts ar vēlējumu, lai tas vēl ilgi plīvo Rojas pludmalē!

 Marita Pāvuliņa

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2019.gada 02.jūlijs – 02.augusts.

Sludinājuma kopsumma

 

165 808,26 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Mērķis

Veicināt kvalitatīvas dzīves vides, publiskās infrastruktūras attīstību, sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras  atjaunošanu un labiekārtošanu, jaunas infrastruktūras izveidošanu partnerības teritorijā un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.

Rīcība – ELFLA 3

Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”

Atbalsta apmērs 

155 808,26 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1.) Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās teritorijas objektu sakārtošanu - apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu un uzlabošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma, un sakrālā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības nodrošināšanu, sabiedrisko organizāciju aktivitāšu iedzīvotāju interešu nodrošināšanu.

Atbalsts tiks sniegts sekojošām aktivitātēm:

1.      Esošo brīvā laika pavadīšanas, sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu vai ēku labiekārtošana, pieejamības nodrošināšana.

2.      Jaunu pamatlīdzekļu iegāde, kas saistīta ar brīvā laika pavadīšanas iespējām (sports, deja,  dziesma, mūzika, māksla, radošā attīstība).

3.      Būvniecības izmaksas, jaunu būvmateriālu iegāde.

4.      Atbalstu iespējams saņemt dabas taku, veloceliņu, brīvdabas estrādes, parku, sporta un bērnu rotaļu laukumu, u.c. publiskās infrastruktūras labiekārtošanai/izbūvei/izveidošanai.

5.      Ja plānots īstenot infrastruktūras projektu, tā nepieciešamība ir apstiprināta pašvaldību attīstības plānos.

Izvērtējot esošo situāciju biedrības “Talsu rajona partnerība”darbības teritorijā  plānoto aktivitāšu nepieciešamību, lietderību un atbalstītos projektus,  Rīcībā netiek atbalstītas sekojošas aktivitātes:

1.      Jaunu ēku būvniecībai vai rekonstrukcijai brīvā laika pavadīšanas un sociālo pakalpojumu centru izveidei.

2.      Jaunu ģērētavu izveide vai esošo labiekārtošana vai rekonstrukcija.

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Sabiedriksā labuma projekts nav kvalificējams kā valsts atbalsts, izņemot ja saimnieciskās darbības īstnošanai tiek sakrārtota teritorija (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukums, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) pielāgojot to personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

20 000,00 euro

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

Darbības teritorija

·         Biedrības “Talsu rajona partnerība” teritorija.

 

Rīcība – ELFLA 4

„ Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā”

 

Atbalsta apmērs 

10 000,00 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības apraksts

 Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas iedzīvotāju mūžīzglītības un interešu izglītības attīstību, nodrošinot apmācību, semināru, meistarklašu organizēšanu.

Atbalsts tiek sniegts sekojoši:

1. Lektora pakalpojuma izmaksas.

2. Telpu noma.

3. Mācību inventārs - materiāli, kas nepieciešami semināru norisei, piemēram, diegi, dzija, kancelejas preces - rokdarbu, zīmēšanas, veidošanas u.c meistarklasēm vai semināriem.

4. Kafijas pauze.

Rīcības ietvaros netiek atbalstīta būvniecība un pamatlīdzekļu iegāde.

Apmācību projektu var iesniegt biedrība vai nodibinājums, un apmācībās  piedalās vismaz pieci dalībnieki.

Obligāta prasība iesniedzot projekta pieteikumu – pievienota detalizēta programma.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

2000,00 euro vienam projektam

 

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

Darbības teritorija

Biedrības “Talsu rajona partnerība” teritorija.

Kontaktinformācija

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, Vērtēšanas kritēriju METODIKU un nepieciešamo dokumentāciju var iepazīties klātienē biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV – 3201 vai  elektroniski biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt TIKAI elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersona: Administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Rojā deviņpadsmito reizi pasniedz Pastariņa prēmiju

28.maijā Rojas kultūras centrā tika pasniegta jau deviņpadsmitā Pastariņa prēmija, kuru pirmo reizi pasniedza pirms 37 gadiem – 1982. gadā. Projekts "Pastariņa prēmija 2019" tika īstenots ar Rojas novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Tā ietvaros diplomu un prēmiju šogad saņēma dzejnieks Kārlis Vērdiņš par grāmatu "Dilles tante" un ilustrators Kristaps Auzenbergs par ilustrācijām Ulda Poļa-Polīša grāmatā "Rotaļas un rotaļlietas", Māras Jakubovskas grāmatās "Meža detektīvs", "Paņem mani sev līdzi", Vitas Štelmaheres grāmatā "Pupuķa Ukša dziesmu svētki" un Valda Rūmnieka grāmatā "Aiztaisi logu, tēti".

Prēmijas laureātus nosaka žūrija: bibliotēkas lielie un mazie lasītāji, trīs ar literatūru saistīti pārstāvji no Rojas novada un trīs pārstāvji no profesionālām organizācijām Rīgā: Rakstnieku savienības, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Pasākuma laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra vadītāja un Pastariņa prēmijas pieaugušo žūrijas pārstāve Silvija Tretjakova sacīja: "Mīļie Rojā, jūs esat ļoti unikāla žūrija! Visur Latvijā ir tādas profesionāļu žūrijas, kad sanāk lielie cilvēki, ļoti nopietni skatās, pēta grāmatas un tad saka: "Šitā ir laba grāmata bērniem, tā viņiem patiks!" Tāda ir Latvijas Literatūras gada balva, tautā saukta par LALIGABA. Tāda ir Jāņa Baltvilka balva, kad sanāk lielie cilvēki, profesionāļi, un spriež, kas bērniem patīk. Bet Rojā ir tā unikālā vieta, kur paši lasītāji nolemj, kas viņiem patīk, un pieaugušie paskatās un saprot – hmm... patiešām laba izvēle. Un atliek tikai piekrist."

Pasākumā nepiedalījās dzejnieks Kārlis Vērdiņš, tomēr klātesošajiem tika nodots sveiciens no dzejnieka, kurā viņš pauda pārsteigumu un pateicību par viņam izrādīto uzmanību un apsolījās pie Rojas lasītājiem atbraukt rudenī. Rakstnieku savienības un Pastariņa prēmijas  pieaugušo žūrijas pārstāvis dzejnieks Valdis Rūmnieks par Kārli Vērdiņu teica īsi un trāpīgi: "Kārlis Vērdiņš ir neparasts putns. No sākuma viņš rakstīja ļoti nopietnus un pat traģiskus dzejoļus pieaugušajiem, tad viņš metās uz disertācijas rakstīšanu – sāka rakstīt savu doktora disertāciju, bet kaut kāds niķis viņam bija, ka viņš sāka rakstīt dzejoļus bērniem. Un ļoti prasmīgi un azartiski. Viņš, starp citu, ir ne tikai priecīgs, bet reizēm arī traģisks. Reizēm viņš raksta par tādām lietām, par kurām citi dzejnieki neraksta. Gan par nāvi, gan par šķiršanos – par to, kas kādreiz dzīvē notiek."

Savukārt par otru prēmijas laureātu, karikatūristu un komiksu zīmētāju, mākslinieku Kristapu Auzenbergu Rūmnieka kungs izteicās kodolīgi: "Pret Kristapu Auzenbergu esmu subjektīvs, jo viņš ir ilustrējis manu dzejoļu grāmatiņu (Aiztaisi logu, tēti (2018)). Katrā ziņā, Kristaps ir precīzs detaļās, rada noslēpumu un intrigu. Viņš ir mākslinieks, ar kuru var runāt un sarunāt." Un patiesi, šajā tikšanās reizē mākslinieks ar skatītājiem sarunājās, neatraujoties no molberta, uz kura tapa praktiski lielākā daļa no zālē izskanējušajām zīmējumu idejām. Patīkams pārsteigums bija tas, ka katrs zīmējums nonāca idejas autora rokās kā pārsteiguma balva.

Pastariņa goda diplomu pasniedza Rojas domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, kura ar  kurzemniekiem raksturīgo humoru piešķīra māksliniekam arī titulu Goda viesis, kas ļauj māksliniekam iebraukt un izbraukt no Rojas bez maksas un visu vasaru par velti sauļoties Rojas pludmalē.  Šo privilēģiju mākslinieks solījās noteikti izmantot, ja ne Rojas pludmalē, tad savā dzimtajā Saulkrastu pludmalē noteikti.

Tā kā lielākā daļa Kristapa Auzenberga ilustrēto grāmatu tika izdotas apgādā "Jumava", mākslinieku sveikt bija ieradies arī apgāda  vadītājs Juris Visockis. Savukārt Pastariņa muzeja vadītāja Sanita Ratniece sveica mākslinieku ar vēlējumu: "Varbūt kādreiz Ernesta Birznieka-Upīša grāmatas tiks izdotas ar  jūsu (Kristapa Auzenberga) zīmētajiem komiksiem. Tas būtu jauns pavērsiens latviešu literatūrā!". Šeit vietā piebilst, ka muzejs, tā nosaukums un prēmijas nosaukums ir radies, pateicoties grāmatas tēlam Pastariņam, ko savu bērnības piedzīvojumu iespaidā radījis rakstnieks E. Birznieks-Upītis.

Pasākumā piedalījās arī Rojas vidusskolas 10. klases meitenes Tīna Znamenska un Eva Kiršteine, kuras ceremonijas teatrālajā ievada daļā izspēlēja lomu spēli – meiteni, kurai ļoti patīk lasīt grāmatas, un meiteni, kuras ikdienas obligātajos ieradumos ietilpst aktīva darbība viedtālrunī. Stāsts beidzās laimīgi, jo abas meitenes kopā apmeklēja bibliotēku, kur bibliotekāre ne tikai ieteica grāmatas, kuras viņām varētu interesēt, bet deva arī iespēju satikt klātienē grāmatu autorus un ilustratorus. Savukārt Paula Feldmane klātesošos iepazīstināja ar Kārļa Vērdiņa daiļradi, nolasot fragmentu no grāmatas "Dilles tante".

Paldies arī Rojas Mūzikas un mākslas skolai un tās direktoram Jānim Kivilam par laipni atvēlētajiem krāšņajiem ziediem skatuves noformējumam, ar kuru palīdzību tika radīta tuvojošās vasaras un brīvdienu sajūta. Kā zināms – tieši brīvdienām piestāv GRĀMATU LASĪŠANA.

 

Iluta Graudiņa,

Rojas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa vadītāja

Invalīdu biedrībā ar izstādi noslēdzas aktīvā rokdarbu sezona

29. maijā uz padarīto iepriekšējā sezonā atskatījās Rojas invalīdu biedrības kolektīvs. Biedrības telpās iekārtotā darbu izstāde liecināja, ka gads bijis ražīgs. Acis piesaistīja daudzveidīgās pašdarinātās rotaslietas, ar kurām īpaši aizrāvusies Līvija Veckāgane, adījumi, zīmējumi, dažādas ikdienā izmantojamas praktiskas lietas, kā adatu spilventiņi, īpašā tehnikā apdarināti trauki utt. Neskaitāmas stundas pie sava darba – no dziju pārpalikumiem tamborētas segas – pavadījusi Baiba Rozefelde.

Darbs liels un laikietilpīgs. Liekas, ka tik daudz jau uztamborēts, bet Baiba apgalvo, ka segas nobeigums vēl tikai sekošot. Apbrīnoju arī Dinas Kalvānes zīmētos darbus. Nesen viņas zīmējumus varējām vērot arī izstādē Rojas kultūras centrā. Apbrīnas vērta ir Dinas precizitāte, pārzīmējot attēlos redzamos putnus un dzīvniekus. Dina pati gan apgalvo, ka viņas darbos precīzas kopijas neatrast, un tas nav arī vajadzīgs – putni ir tik dzīvi un krāsaini, ka varam tikai priecāties par šo Dinas talanta šķautni.

Kā pastāstīja invalīdu biedrības interešu pulciņa audzinātāja Kristīne Sauškina, viens darba posms noslēdzies. Viņa ir gandarīta par savu audzēkņu veikumu – papjē-mašjē tehnikā darinātajām bļodiņām, par glītajiem adatu spilventiņiem, kas prasījuši smalku un laikietilpīgu darbu, par savu laiku nokalpojušo flīzīšu apgleznošanu, kas nu var tik izmantoti kā paliktņi, par krāsainajām glezniņām, kas tapušas no dziju pārpalikumiem un dažādiem citiem darbiem, kas tiek izmantoti dāvanām, lai lieki nebūtu jātērē biedrības ierobežotā budžeta līdzekļi. Beidzoties aktīvajai rokdarbu sezonai, Kristīne lūdz biedrības dāmām padomāt par to, kas viņas varētu interesēt nākamajā sezonā, kas atkal atsāksies rudenī. Starp citu, nodarbības notiek brīvā laika pavadīšanas centrā, tādēļ Kristīne uzsver, ka uz nodarbībām gaidīts ikviens interesents.

Lai arī aktīvā rokdarbu strādāšana vasaras sezonā nenotiks, nekas jau nav beidzies. Biedrības ļaudis tāpat turpinās tikties, un, kā pastāstīja invalīdu biedrības vadītāja Erna Grīnvalde – vasara ir jau saplānota. Priekšā kopīga Saulgriežu svinēšana ar Rudes pensionāru biedrības “Rūķi” ļaudīm, Mālpils invalīdu biedrības uzņemšana Rojā, sportošana Saldū, ekskursija pa Tukuma novada skaistākajām vietām utt.

Dace Klabere

Ziņas