Ziņas

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Atpakaļ

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2020.gada 6.februāris  – 6.marts.

Sludinājuma kopsumma

 

141 853,12 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

 

Mērķis

Veicināt  ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.

Rīcība -  ELFLA 1

„Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”

Atbalsta apmērs 

 

90 853,12 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

5.1.3.) Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts

 

 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai (izņemot tūrisma nozari).

Piekrastes novados reģistrētie uzņēmumi/uzņēmēji projektus var iesniegt un atbalstu saņemt tikai Eiropas un jūrlietu zivsaimniecības fonda (EJZF) 1 rīcībā. Izņemot gadījumus, ja plānotās darbības EJZF 1 rīcība neparedz.

Atbalstu iespējams saņemt:

1. Jaunu produktu radīšanai un esošo produktu/pakalpojumu paplašināšanai, attīstībai un realizēšanai tirgū.

2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana savas produkcijas realizēšanai.

3. Aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.

4. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās produkcijas tirdzniecības vides izveidošanu vai labiekārtošanu (piemēram, autoveikals, interneta veikals, tirgus vieta vietējās produkcijas realizēšanai).

5. Esošie uzņēmumi pievieno dokumentu, kas apliecina pirms projekta iesniegšanas noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku kā 3000,00 eiro.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

50 000 euro vienam projektam

 

 

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

50 % - viena iesniedzēja projektam.

Papildus summējot pamata likmi 50%:

+ 5%, ja uzņēmuma darbība reģistrēta un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 eiro.

80% - kopprojektam

Darbības teritorija

Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija

 

Rīcība – ELFLA 2

„Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”

Atbalsta apmērs 

51 000,00 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1.) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.4.) Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmumiem. Stratēģijas izpratnē Rīcības ietvaros atbalstu iespējams saņemt:

1. Ekonomiski pamatotiem, plašam saņēmēju lokam paredzētiem, ar augstu pievienoto vērtību veidotiem tūrisma pakalpojumu piedāvājumiem.

2. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas gadījumā atbalsts tiks sniegts tikai kvalitatīvu un eksportspējīgu risinājumu, kam piemīt augsta pievienotā vērtība, un, kas skar visas tūristu mītnes darbību  (tūristu mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10-40).  Tūrisma mītne ir ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā uzņēmums nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu.

3. Jauniem uzņēmumiem būvniecība (sk. 1.punkta nosacījumus) tiks atbalstīta TIKAI tajā gadījumā, ja projekta iesniegumam būs pievienota pamatota tirgus situācijas izpēte un Biznesa plāna kopsavilkums ar uzņēmējdarbības attīstības redzējumu turpmāko 5 gadu laikā.

4. Esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai - tūrisma mītņu un tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu dažādošanai, aktivitātēm, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu.

5. Esošie uzņēmumi, kas darbojas vismaz divus gadus pirms projekta iesniegšanas, pievieno dokumentu, kas apliecina pēdējā noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku 3000,00 eiro. Apliecinoša dokumenta neiesniegšanas gadījumā, projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs.

6. Atbalstu iespējams saņemt investīcijām infrastruktūras vai servisa ēku būvniecībai, kas nepieciešamas lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumus, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību (piemēram, sniega, velosipēdu utml. trases, pacēlāji, vēsturiski nozīmīgu eksponātu apskates vietas, ēdināšanas pakalpojumi).

7. Aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.

Rīcības ietvaros netiek atbalstīta tādu tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, kuri atbalstu var saņemt EJZF 1.rīcības ietvaros.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

50 000 euro vienam projektam

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

50 % - viena iesniedzēja projektam.

Papildus summējot pamata likmi 50 %:

 +5%,  ja uzņēmuma darbība reģistrēta tūrisma nozarē un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 eiro.

80 % - kopprojektam

Darbību teritorija

Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija.

Kontaktinformācija

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, Vērtēšanas kritēriju METODIKU un nepieciešamo dokumentāciju var iepazīties klātienē biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV – 3201 vai  elektroniski biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt TIKAI elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersona: Administratīvā  vadītāja Lolita Muceniece  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Ziņas