Ziņas

Domes sēdē vienbalsīgi apstiprināts pašvaldības budžets

Atpakaļ

21. janvārī Rojas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja šī gada Rojas novada pašvaldības budžetu. 

Kā pastāstīja novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, darbs pie jaunā budžeta sākas brīdī, kad tiek apstiprināts iepriekšējais budžets. Pie budžeta plāna sastādīšanas strādāja Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane. Katras iestādes/ struktūrvienības vadītājs jau februārī sāk uzkrāt informāciju par veicamajiem darbiem nākamajam gadam, plāno finansējumu, kā arī strādā pie ilgtermiņa stratēģijas. Novembrī visas ieceres prioritārā secībā tiek elektroniski ievadītas nākamā gada budžeta projektā. Tā kā visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības strādā vienotā grāmatvedības programmā, tad tas atvieglo darbu gan administrācijai, gan informācijas sagatavotājiem.

Biedrību, nevalstisko organizāciju, iedzīvotāju un citu juridisko un privātpersonu iesniegumi par darbiem vai plāniem, kurus, viņuprāt, vajadzētu īstenot par pašvaldības budžeta līdzekļiem, arī nonāk Attīstības nodaļā, kur katrs iesniegums tiek analizēts, un, ja tas atbilst kritērijam, ka likums pieļauj to īstenot no pamatbudžeta, tiek iekļauts budžeta projektā.

Decembra beigās notiek pēdējie precizējumi, un tiek skatīts, kas pašvaldības budžeta plānā sanāk, ko, kopīgi strādājot, varam atļauties, kam pietrūkst, kuras pozīcijas jāpārceļ uz aiznākamo gadu. Protams, noteicošais faktors ir ieņēmumu un izdevumu sabalansēšana. Ar likumu ir noteikti pašvaldību aizņēmumu griesti un tie ir 20% no kopējā pašvaldības budžeta. Uz 2020. gadu Rojas novada pašvaldības aizņēmumi sastāda 8,82%.

Budžeta ieņēmumi

Rojas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam veido pamatbudžets, ziedojumi un dāvinājumi, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu attīstību sabiedrībai svarīgās jomās. Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana un spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 4 548 390 eiro kopsummā un lielāko daļu - 51,68% jeb 2 350 662 eiro veido transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām, un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem). Nākamā lielākā sadaļa ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis – 37,8% jeb 1 689 856 eiro un nekustamā īpašuma nodoklis – 6,93% (315 076 eiro). Pārējie ieņēmumi veido mazāk par 4% no kopējā pašvaldības budžeta.

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri bija 111 371 eiro.

Budžeta izdevumi

Pašvaldības izdevumi 2020. gadā plānoti 5 004 389 eiro.

Vislielāko izdevumu pozīciju – 40,17% jeb 2 010 188 eiro veido viena no svarīgākajām sadaļām – izglītība. Tie palīdzēs izglītoties Rojas vidusskolas audzēkņiem, Rojas Mūzikas un mākslas skolai, sporta skolai, pirmsskolas izglītības iestādēm “Zelta zivtiņa” un “Saulespuķe”, brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centriem un citiem projektiem.

Otra lielākā izdevumu sadaļa, kas veido 31,78% jeb 1 590 635 eiro, ir atpūta, kultūra un reliģija. Šeit paredzēta 5 lielu projektu īstenošana: “Piejūras vides labiekārtošana Rojā” (144 323 eiro), “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide” (157 729 eiro), “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana” (200 000 eiro), projektam  “Cilvēks pie jūras” (200 000 eiro) un projektam “Vai tu mīli jūru?” (144 477 eiro). Pārējais šīs sadaļas finansējums ieplānots sporta, kultūras, muzeja un citu ar šo jomu saistīto iestāžu uzturēšanai un attīstībai.

Trešā izdevumu sadaļa, kas veido 8,55% jeb 427 441 eiro, ir Vispārējie vadības dienesti. Šeit paredzēts finansējums domes administrācijai – 386 452 eiro, deputātu, komisiju un komiteju atlīdzībai – 24 176 eiro, klientu apkalpošanas centram, lauksaimniecības un vēlēšanu komisijai.

Ceturto izdevumu daļu - 7,07% jeb 354 049 eiro veido Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Šeit par 278 630 eiro ieplānoti teritorijas labiekārtošanas darbi, ielu apgaismojumam – 52 460 eiro, bet kapu teritoriju uzturēšanai – 22 959 eiro.

Pārējās izdevumu sadaļas – 5,97% jeb 298 513 eiro veido Sociālā aizsardzība, 5,14% jeb 257 424 eiro veido Ekonomiskā darbība un 1,32% jeb 66 139 eiro veido Sabiedriskā kārtība un drošība.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 371 612 eiro apmērā.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2020. gadā dažādu projektu realizācijai aptuveni 725 790 eiro apmērā.

Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2048. gadam, ir 3 304 279 eiro. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem pašvaldībai 2020. gadā Valsts kasei jāatmaksā 371 612 eiro, t.sk. kredīts “Prioritārā investīciju projekta “Rojas stadiona pārbūve, 1. kārta” īstenošana”, “Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru”, “Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”; “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”; “Vieta sportiskām aktivitātēm”; “Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” priekšfinansēšanā”; “Mazupītes gultnes pārveidošana”; “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārtas īstenošanai”, “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”, “Investīciju projektu īstenošanai”.

2021. gadā Valsts kasei jāatmaksā 270 569 eiro. 2022. gadā Valsts kasei jāatmaksā 268 788 eiro.

Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus, kuri saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un apmaksas grafiku tiek maksāti:

  • SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa - 48 587 eiro;
  • SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”. Neatmaksātā summa - 225 197 eiro;
  • SIA “Rojas DzKU”. Mērķis – “Katlu mājas rekonstrukcija”. Neatmaksātā summa - 42 980 eiro.

Dace Klabere

Ziņas