Ziņas

Kas ir audžuģimene

Atpakaļ

Vēlamies uzrunāt ģimenes (personas), kas ir apsvērušas iespēju kļūt par audžuģimeni, domājušas par to, kā palīdzēt bērniem bāreņiem  – ja jums ir vēlme dot mīlestību, mājas sajūtu un iespēju bērnam augt labvēlīgā, ģimeniskā vidē un esat gatavi atvērt savas mājas durvis uz laiku kādam bērnam, kura vecāki nespēj vai negrib par viņu rūpēties – jums ir iespēja kļūt par audžuģimeni.

Esam sagatavojuši nelielu informāciju par jautājumiem saistībā ar audžuģimenēm.

Ko nozīmē būt par AUDŽUĢIMENI?

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja bērna vecāki ir miruši, bērns ir atrasts, bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības, bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem, vecāki ilgstoši slimo.

Kā kļūt par audžuģimeni?

 1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, kā arī iesniedz:
 • iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu,
 • Ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • Psihiatra un narkologa atzinumus par laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • Psihologa atzinumu par laulāto (personu) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 1. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
 1. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 2. Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
 3. Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. 
 4. Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.

 

 1. Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.
 1. Audžuģimene reizi trijos gados papildina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūstot audžuģimenes papildu apmācības programmu, kuras apjoms ir 24 akadēmiskās stundas.

Atlīdzība

Atlīdzību piešķir audžuģimenes loceklim (personai), kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi.

Šī atlīdzība netiek piešķirta audžuģimenēm, kuras būs ieguvušas specializētās audžuģimenes statusu.

Atlīdzību piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 11.pantu un 2009.gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”.

Jāiesniedz iesniegums atlīdzības piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par bērna ievietošanu audžuģimenē VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, un pašvaldība, ar kuru audžuģimene ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

No 2018.gada 1. janvāra atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:

 • par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 euro mēnesī;
 • ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 euro mēnesī,
 • ja trīs un vairāk bērni – 273,60 euro mēnesī.

Mainoties bērnu skaitam audžuģimenē, tās apmērs tiek pārrēķināts.

Ja bērnu skaits palielinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. Savukārt, ja audžubērnu skaits samazinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums, ar kuru izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

Saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

Pašvaldība nodrošina:

 • pabalstu bērna uzturam (ne mazāk kā Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam); 

no 2018.gada 1.janvāra audžuģimenē ievietota bērna pabalsts uzturam ir divkāršā minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i., līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 euro; no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 euro.

 • pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā. Pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas;
 • pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.

Labklājības ministrija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.

Lai dotu vispusīgāku informāciju un sniegtu atbildes uz jautājumiem klātienē, esam iecerējuši organizēt tikšanās un sarunas draudzīgā vidē, pieaicinot speciālistus un pieredzējušus audžuvecākus, kuri dalīsies personīgajos stāstos. Lai nāktu uz tikšanos, iesākumā pietiks ar to, ka domājat par šiem jautājumiem un vēlaties uzzināt vairāk. Iespējams, pieņemsiet lēmumu nekļūt par audžuģimeni, bet varbūt būsiet tie, kas šo vēsti nes tālāk un pastāsta citiem, vai arī izvēlēsieties kļūt par atbalsta vai viesģimeni, vai varbūt Jums būs cita ideja, kā atbalstīt šos bērnus. Par savu vēlmi piedalīties lūdzam dot ziņu uz zemāk norādītajiem telefona nr. vai e-pastiem.

Vairāk informāciju varat iegūt:

Rojas novada Bāriņtiesā - Inta Zaķe mob.tel. 27234284, e-pasts: barintiesaroja2@inbox.lv un

Rojas novada Sociālajā dienestā - Lāsma Pūce, mob.tel. 27234285, e-pasts: lasma.puce@roja.lv

Ziņas