Ziņas

2 attēli

Pašvaldības autoceļa atjaunošana

Atpakaļ

Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada pašvaldības iesniegto projektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto projektu “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”.  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 840,79, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 177 720,26, publiskais finansējums ir EUR 159 948,23.

Galvenais šī projekta mērķis ir pašvaldības autoceļa “Autoceļš P126 – Kokdarbnīca – Mazroņi”, Rudē, seguma atjaunošana. Projektējamais ceļa sākums ir Valsts reģionālā autoceļa P126 “Valdgale – Roja” un beigas ir pašvaldības ceļš Zibeņu dambis. Projekta ietvaros saglabā esošo brauktuves platumu un parametrus, kas ir no 6,0m līdz 4,5m.

Būvdarbu līgums noslēgts ar IK “Jūrmalnieki AI”, reģistrācijas Nr. 41201005562,  par būvdarbu summu EUR 139 898,09 bez PVN, pamatojoties uz iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu kā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

 Būvprojektu “Pašvaldības autoceļa “Autoceļa P126 – Kokdarbnīca – Mazroņi” seguma atjaunošana” izstrādāja PS “LMR Projekts”.

Ligita Šnore,

Teritorijas plānotāja

Ziņas