Ziņas

Pabalsta Covid-19 krīzes situācijā piešķiršana

Atpakaļ

Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 35.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.

Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 37.pantā noteiktajam,  laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 28.februārim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Valstī ārkārtas situācija tika izsludināta 2020. gada 9. novembrī. Lai atbalstītu tos novada iedzīvotājus, kuri pēc 9. novembra ir nonākuši pēkšņā krīzes situācijā, un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Rojas novada pašvaldība piešķir pabalstu līdz 80 eiro mēnesī vienai personai. Pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus izmaksās 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Pabalsts tiks izmaksāts ģimenei (personai) pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz Rojas novada Sociālajā dienestā iesniegums (pieejams zemāk). Aizpildot iesnieguma veidlapu, persona apliecina sniegto ziņu patiesumu – to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i. mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA) pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam.

Sociālais dienests pēc iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas veiks personas sociālās situācijas novērtēšanu un pieņems lēmumu par minētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Iesniegumu var iesniegt izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastīti, kura novietota pie Rojas novada Sociālā dienesta (sētas pusē) ar norādi Sociālajam dienestam, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialaisdienests@roja.lv

Klientu saziņai Sociālā dienesta kontaktinformācija: E-pasts: socialaisdienests@roja.lv

Darbinieku kontaktu informācija: ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja Rojas novada Sociālais dienests

 

Ziņas