Ziņas

Pabeigti ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbi Rojā

Atpakaļ

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Rojas DzKU” pagājušajā gadā uzsāka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/024) ieviešanu Rojā. Projekta ietvaros tika plānota jaunu kanalizācijas tīklu un pievadu līdz mājsaimniecību robežām izbūve, kā arī trīs jaunu sūknētavu uzstādīšanas būvdarbi, lai nodrošinātu Rojas iedzīvotājiem kvalitatīvu notekūdeņu savākšanas sistēmas izbūvi.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” ieviešana tiek atbalstīta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem un tā īstenošanai paredzētais līdzfinansējums sastāda 285 367,00 EUR.

2018. gada 3. septembrī SIA „Rojas DzKU”, pamatojoties uz veikto būvdarbu iepirkuma rezultātiem, noslēdza līgumu ar būvdarbu veicēju SIA „AJOR”, reģ. nr. 51203041061, par līguma summu EUR 343 471,29 (bez PVN). Būvdarbi tika veiksmīgi pabeigti š.g. 15. jūlijā un ekspluatācijā nodoti vairāk nekā 1600 metri jauni kanalizācijas tīkli un trīs jaunas sūkņu stacijas. Būvdarbi jaunu kanalizācijas tīklu paplašināšanai norisinājās Priežu, Krasta, Celtnieku, Saules, Meža, Dzintaru un Kosmonautu ielās, un izbūvētas 46 jaunas pieslēguma vietas pie centralizētās kanalizācijas.

SIA „Rojas DzKU” aicina Rojas iedzīvotājus būt atsaucīgiem un pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem, lai kopumā mazinātu notekūdeņu infiltrāciju vidē un piesārņojumu, kas rodas no mājsaimniecību krājtvertnēm un notekūdeņu nopludināšanas uz mazdārziņiem.

Ūdenssaimniecības paplašināšanas darbu būvuzraudzību veica SIA „Akorda” un autoruzraudzību SIA „Firma L4”.

Informāciju sagatavoja SIA „Rojas DzKU”

Ziņas