Ziņas

Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā Talsu novada Rojas pagastā

Atpakaļ

Izvērtējot gada vidējās diennakts satiksmes intensitātes datus par pašvaldības autoceļiem Talsu novada Rojas pagastā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumiem Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Rojas pagasta pārvalde ir sastādījusi Pašvaldības autoceļu Talsu novada Rojas pagastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. aprīlim) (pielikums Nr.1) un Pašvaldības ielu Talsu novada Rojas pagastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. aprīlim)  (pielikums Nr.2).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.  punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu”, un 21. panta pirmās daļas 23. un Latvijas Republikas Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumu Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2. nodaļu “Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības”, Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 16.09.2021. lēmumu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Pašvaldības autoceļu Talsu novada Rojas pagastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. aprīlim) (pielikums Nr.1).

2. Apstiprināt Pašvaldības ielu Talsu novada Rojas pagastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. aprīlim) (pielikums Nr.2).

3. Informēt autoceļu lietotājus par pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm, ievietojot informāciju pašvaldības interneta vietnēs talsunovads.lv un www.roja.lv.

 

Domes priekšsēdētāja S. Pētersone

Ziņas