Ziņas

2 attēli

Parakstīts līgums par Rojas estrādes būvniecību

Atpakaļ

Šī gada 14. maijā svinīgā gaisotnē tika parakstīts līgums starp Rojas novada domi un SIA “A Celtne” par Rojas brīvdabas estrādes būvniecību un būvprojekta dokumentācijas izstrādi nesošajām būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzību. Rojas novada domes vārdā līgumu parakstīja domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, no SIA “A Celtne” puses - valdes priekšsēdētāja Jana Klāviņa.

Uzņēmums apņēmies objektu uzbūvēt par kopējo summu 2 452 012,85 EUR bez PVN, pamatojoties uz Rojas novada domes veiktā iepirkuma „Rojas brīvdabas estrādes būvniecība un būvprojekta dokumentācijas izstrāde nesošajām būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzība”, ID Nr. RND2018/08/ERAF/SP rezultātiem un Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa - “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus 2. kārtā” projektā Nr.5.5.1.0/17/I/010 - “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”.

Projektā paredzēts uzbūvēt jaunu brīvdabas estrādi ar 1000 skatītāju vietām, autostāvvietas un gājēju celiņa posmu gar Ostas ielu, inženiertīklus un labiekārtot teritoriju.

Eva Kārkliņa: “Brīvdabas estrāde būs jauns vaibsts Rojas novada kultūras dzīvē, un mums kopīgiem spēkiem būs izdevies īstenot daudzu novadnieku sapni – izbūvēt vietu, kur visiem kultūras gardēžiem sanākt kopā un baudīt kvalitatīvus kultūras pasākumus! Vislielākais prieks par to, ka būvniecību veiks mūsu novada uzņēmēji. Protams, viņiem tā ir goda lieta un dubulta atbildība, bet, kopā strādājot, pēc gada jūnijā jau varēsim  griezt valšus jaunajā estrādē. Paldies Rojas novada domes Attīstības nodaļas speciālistēm Agnesei Veckāganei un Ligitai Šnorei par jau paveikto, jo tiešām paveikti liela apjoma darbi ar dokumentāciju, lai mēs nonāktu līdz šim brīdim, kad slēdzam līgumu ar būvnieku! ”

SIA “A Celtne” pārstāvji informē, ka būvdarbi tiks uzsākti, tiklīdz būs nokārtota būvatļauja.

Brīvdabas estrādes arhitektūras risinājumi

Brīvdabas estrādes jaunbūves garenass orientēta gruntsgabala ziemeļu – dienvidu virzienā tā, lai skatītāju amfiteātris būtu vērsts ar skatu uz jūru. Estrāde ir atvērta tipa būve ar jumta segumu visā tās garumā. Jumts veidots kā stilizēts ūdens vilnis no skatuves daļas līdz skatītāju amfiteātrim. Jumta nesošā konstrukcija ir telpiska metāla kopņu konstrukcija, kas balstīta uz monolītu dzelzsbetona joslu.

Skatītāju zāle – amfiteātris paceļas līdz 3,06 metru atzīmei, veidots trīs garensekcijās ar 1000 skatītāju sēdvietām, no kurām pirmās desmit rindās paredzēti soli ar atzveltnēm, bet nākamās - tikai soli. Personām ar īpašām vajadzībām sēdvietas paredzētas amfiteātra pirmajā rindā. Skatītāju zāles centrālajā daļā projektēts 10 m2 laukums skaņas un gaismas operatora pults novietošanai ar nepieciešamajiem komunikāciju pieslēgumiem. Zāles pamatnes konstrukcija veidota kā pakāpienveida monolīta dzelzsbetona plātne.

Pie jumta pārsegumu nesošo kopņu konstrukcijām paredzēts izvietot skatuves gaismas un akustiskās skaņas iekārtas. 

Skatuvi daļēji ieskauj kulišu telpas, kas skatuvi savieno ar mākslinieku, administrācijas telpām un palīgtelpām, tai skaitā: WC, dušas telpu, noliktavu, tehnisko telpu, kuras izvietojas aiz skatuves, estrādes būves apjoma ziemeļu daļā.  Skatuvei un deju laukumam  (6 m x30 m) paredzēts lapegles koka dēļu grīdas iesegums. Nokļūšana uz skatuvi no skatītāju zāles puses risināta ar pandusa palīdzību, kas ļauj arī personām ar īpašām vajadzībām nepieciešamības gadījumā nokļūt gan uz skatuves, gan aizskatuves telpās.

Priekšskatuves sānu malās ar pacēlumu nogāzē labākai redzamībai ir vieta ap 1000 skatītāju stāvvietām. 

Dace Klabere

Ziņas