Ziņas

Piejūras vides labiekārtošana Rojā (Bruģētu laukumu izbūve Rojas brīvdabas estrādes teritorijā)

Atpakaļ

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un „Lauku atbalsta dienests” atbalstījis Rojas novada domes projektu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta iesniegumu Nr. 19-08-FL06-F043.0202-000003 „Piejūras vides labiekārtošana Rojā”. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 144322.56 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 128550.93 EUR. Projekta mērķis ir nodrošināt piekrastes kāpu aizsardzību un saglabāšanu, regulējot apmeklētāju un transporta plūsmu piejūras parkā, izveidojot mūsdienīgi bruģētus parka laukumus. 

 

Projekta ietvaros tika  izbūvēts bruģis Rojas brīvdabas estrādes teritorijā, labiekārtota piejūras vide. Izbūvēts bruģēts automašīnu un autobusu stāvlaukumus 3409 m² platībā, kurš tika nodots ekspluatācijā šī gada 4. jūnijā. Projekta rezultātā tika uzlabots kopskats Rojas piejūras parka teritorijā, un ar stāvlaukumu izbūvi tika nodrošināta teritorijas aizsardzība pret plūdiem.

Pēc iepirkuma procedūras konkursa rezultātiem, būvniecības darbus veica SIA „AJOR”, būvuzraudzību veica SIA „Akorda”.

Agnese Veckāgane,

Attīstības nodaļas vadītāja

Ziņas