Ziņas

Projekts ‘’Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”

Atpakaļ

2017. gada septembrī biedrība "Talsu rajona partnerība" izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA ) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs 19.2.2." Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" Rīcība ELFLA-4 "Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība, kas paredzēja atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma un sakrālā mantojuma saglabāšanu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 30 000 eiro, maksimālais ELFLA atbalsts –  90 % apmērā no iesniegtās projekta tāmes.
Rojas Romas katoļu draudze 2017. gada 15. oktobrī draudzes kopsapulcē vienbalsīgi nolēma piedalīties izsludinātajā konkursā ar projektu "Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana". Lai nodrošinātu līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta summas, nolēma lūgt līdzfinansējumu 5 % apmērā Rojas novada domei, bet 5 % apmērā nodrošināt no draudzes locekļu ziedojumiem.
Visi ar projektu saistītie dokumenti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr 590 tika iesniegti biedrībai "Talsu rajona partnerība" 2017. gada 23. novembrī. Projektam tika piešķirts reģistrācijas Nr 18-08-AL35-A019.2202.

Lauku atbalsta dienests pēc projekta pieteikuma izvērtēšanas 2018. gada 2. martā pieņēma lēmumu par atbalsta saņēmēja – Rojas Romas katoļu draudzes – atbilstību konkrētam pasākumam.
Projekta kopējās izmaksas ir 29985.95 eiro, publiskais finansējums –  26902.30 eiro.
Saskaņā ar būvprojekta tehnisko specifikāciju tiks veikti šādi teritorijas labiekārtošanas darbi:

  • izveidota autostāvvieta  ar šķembu /grants segumu 216 m2 platībā/;
  • ieklāts betona bruģis 451 m2 platībā;
  • izbūvēta dabīgo laukakmeņu atbalsta siena gar auto stāvlaukumu 36 t/m;
  • uzstādīts metāla kaluma žogs ar betona stabiem un pasētu, ieejas/iebraucamie          vārti no Kāpu ielas puses 26 t/m;
  • uzstādīts drāšu paneļu žogs gar privātīpašumu Kāpu ielā 4;
  • izbūvēta lietus un sniega kušanas ūdeņu kanalizācija;
  • uzstādīti atpūtas soli ar metāla pamatni.

Draudze ir noslēgusi līgumus ar būvuzņēmēju SIA "Kalvas", būvuzraugu Imantu Kupši, Valsts kasē atvērusi norēķinu kontu, lai nodrošinātu atsevišķu grāmatvedības sistēmu projekta īstenošanai.
Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2020. gada 23. februāris.

Darbi ir sākušies. Saskaņā ar būvprojektu novākti traucējošie koki, izrauti celmi, saņemtas nepieciešamās zemes rakšanas atļaujas, notiek materiālu iepirkums.
Izsakām pateicību visiem iesaistītajiem dienestiem un cilvēkiem par atbalstu, pretimnākšanu, sapratni un iecietību projekta pieteikuma sagatavošanas laikā.

Rojas Romas katoļu draudzes vārdā

Valentīna Kaža

Ziņas