Ziņas

Projekts “Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai”

Atpakaļ

Biedrība „Talsu rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienests par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ atbalstījis Rojas novada domes projektu “Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai” Nr.20-08-AL35-A019.2203-000003.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 17987.32 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 16188.58 EUR un Rojas novada līdzfinansējums 1798.74 EUR. Projekta mērķis ir uzlabot Rojas pagasta Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra (BLPJC) ‘’Strops’’ sniegtos pakalpojumus un publiski pieejamo vidi. Projekta ietvaros tiks atjaunotas, izremontētas telpas un iegādāti pamatlīdzekļi - mūzikas centrs, pārnēsājamais skaļrunis un stūra dīvāns. Realizējot projektu, telpas būs vizuāli pievilcīgas, kas veicinās iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un sabiedrisko aktivitāšu pieaugumu. Tika veikta cenu izpēte, un remontdarbus veiks SIA ‘’Kalvas’’.

ESF projekta "Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!" (Nr.9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2021. gada augusta mēnesim:

Nr.p.k. Datums
(dd.mm.gggg.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums
1. 02.08.2021.- 06.08.2021.         16.08.2021.- 20.08.2021. 9:00-18:00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā ''Varavīksne'', ''Rude'', Rude, Rojas pagasts Veselības veicināšanas pasākums - vasaras dienas nometnes bērniem ''Spirgts un vesels!''
2. 13.08.2021. 10:00-14:00 Pie Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra ''Strops'', Strauta iela 8-33, Roja, Rojas pagasts Veselības veicināšanas pasākums - veselīgs uzturs pieaugušajiem, meistarklase
3. 13.08.2021. 13:30-14:30 Parkā pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra ''Varavīksne'', ''Rude'', Rude, Rojas novads Veselības veicināšanas pasākums - veselīgs uzturs bērniem, meistarklase

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Ziņas