Ziņas

ROJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Atpakaļ

Sākot ar šā gada 11. janvāri, stājušās spēkā izmaiņas sociālo pabalstu un maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa iegūšanas nosacījumos. Informējam par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pabalstiem šajā gadā.

Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

 • 220 eiro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 24 gadiem, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības, vai valsts atzītus profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
 • 250 eiro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus;
 • 240 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti, vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 24 gadiem, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības, vai valsts atzītus profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
 • 260 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā un dzīvo viens.

Sociālie pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām:

 • Dzīvokļa pabalsts – līdz 480 eiro gadā, kur ietilpst pabalsts kurināmā iegādei (līdz 200 eiro) un pabalsts īres un komunālo maksājumu segšanai. Mēnesī šis pabalsts nedrīkst pārsniegt 40 eiro;
 • Pabalsts veselības aprūpei – trūcīgai personai līdz 70,00 eiro gadā, trūcīgai ģimenei līdz 100 eiro gadā, maznodrošinātai personai līdz 50 eiro un maznodrošinātai ģimenei līdz 70 eiro gadā;
 • Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai - trūcīgām ģimenēm 40 eiro, bet maznodrošinātām ģimenēm 30 eiro gadā vienam bērnam;
 • Ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē bērnam – līdz 20 eiro mēnesī;
 • Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – līdz 120 eiro gadā;
 • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) – trūcīgām personām līdz 53 eiro mēnesī;

Citi sociālie pabalsti:

 • pabalsti bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe - dzīvokļa pabalsts par īri/apsaimniekošanu, pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu – līdz 60 eiro mēnesī, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250 eiro, vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā, kā arī ikmēneša pabalsts, turpinot mācības – reizi mēnesī viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (līdz 24 gadu vecumam).
 • Pabalsti audžuģimenēm - ikmēneša pabalsts uzturam ir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Uz šo brīdi tie ir 215 eiro par bērnu līdz 7 gadu vecumam un 258 eiro par bērnu no 7-18 gadu vecumam.

[Minimālos uzturlīdzekļus aprēķina sekojoši: 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (šogad - 107,50 eiro mēnesī);

30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (šogad - 129 eiro mēnesī).]

 Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam. Vienreizējs pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī apmērā, bet pēc gada un turpmāk vienu reizi gadā audžuģimene var saņemt pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei līdz 250 eiro apmērā.

 • Pabalsta krīzes situācijā apmērs Rojas novadā tiek noteikts līdz 500 eiro vienai ģimenei (personai) kalendārā gada laikā, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru.
 • Apbedīšanas pabalsts - maksimālais apmērs ir 450 eiro, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), kuru ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz 242 eiro (vienam cilvēkam), var saņemt ES atbalsta pakas – pārtikas, higiēnas un skolas piederumu komplektus.

Vairāk informācijas :

www.atbalstapakas.lv

www.roja.lv

Rojas novada Sociālais dienests – Celtnieku ielā 6, Rojā.

socialaisdienests@roja.lv

linda.gerucka@roja.lv

tel.: 63269551; 27234286

Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laiki:

P. 08:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

T. 08:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

P. 08:00 – 15:00.

  

ROJAS NOVADA DOME INFORMĒ

par pašvaldības papildus piešķirtajiem pabalstiem, pamatojoties uz pieņemtajiem Rojas novada domes Saistošajiem noteikumiem:

 - dzīves jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90; 95 un 105 gadu dzimšanas dienās, piešķirot naudas pabalstu 50 eiro apmērā;

- vienreizējs pabalsts 100 gadu jubilejā 150 eiro apmērā;

- ikgadējs vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu 20 eiro apmērā;

- vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu 100 eiro apmērā tiek izmaksāts pēc jaundzimušā bērna dzīves vietas deklarēšanas Rojas novadā, tam no bērnu vecākiem, kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis Rojas novadā, bet gadījumos, kad abu bērna vecāku dzīvesvietas ir deklarētas Rojas novadā,  pabalsts tiek izmaksāts jaundzimušā mātei (jaundzimušā mātes nāves gadījumā bērnu tēvam); 

- daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem, kuri apmeklē Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādes – 100% apmērā;

- brīvpusdienas (ēdināšanas pabalsts) izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Rojas novada pašvaldības izglītības iestādē. Pusdienu maksas apmēru vienam izglītojamajam vienai dienai ar lēmumu nosaka Rojas novada dome (Rojas vidusskolas 6. -12. klašu daudzbērnu ģimeņu bērniem);

Godinot ģimeniskās vērtības, kas garantē tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu un attīstību, piešķir vienreizēju materiālo pabalstu 50 eiro apmērā katram no laulātiem, kuri vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit gadus un vairāk, ar sekojošiem nosacījumiem un kārtībā: vienreizējais materiālais pabalsts kāzu jubilejā tiem laulātiem, kuri attiecīgajā kalendārajā gadā vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit, piecdesmit piecus, sešdesmit, sešdesmit piecus, septiņdesmit un septiņdesmit piecus gadus, un no kuriem vismaz viens laulātais savu dzīvesvietu ir deklarējis Rojas novada administratīvajā teritorijā jau pirms kalendārā gada sākuma, kurā laulātie sasniedz šajos noteikumos minēto kāzu jubileju.

Vairāk informācijas :

www.dzimtsaraksti@roja.lv

www.roja.lv

Rojas novada dome – Zvejnieku iela 3, Rojā.

tel.: 63232050; 27234281

Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laiki:

P.- C. 08:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

P. 08:00 – 15:00.

Ziņas