Ziņas

Rojas novada dome izsludina konkursu uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu

Atpakaļ

Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019.gada 14.jūnijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu”.

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un kurš atbilst šādām prasībām:

 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūrizglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas profesionālās ievirzes izglītības iestādes finansēšanas jautājumos;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums par kandidēšanu uz vakanto Iestādes direktora amatu (pieteikumā, jāpauž arī piekrišana savu personas datu apstrādei konkursa komisijā un Rojas novada domē);
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV), vēlams Europass;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, t.sk., 3 gadu laikā profesionālās kompetences pilnveides dokumentu kopijas;
 • iestādes attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12);
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi darbam izglītības iestādē;
 • 2 (divas) rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

 

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

Ziņas