Ziņas

Skanot Līgo dziesmām, atklāj renovēto Kaltenes klubu

Atpakaļ

Biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā “Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētā rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros tika iesniegts projekts Nr. 16-08-FL06-F043.0203-000001 “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru”. Tā kopējās izmaksas ir 227050,88 eiro, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 200000 eiro. EJZF finansējums ir 180000 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums - 27050,88 eiro.

Projekts veiksmīgi noslēdzies, un pašā Līgo vakarā renovētais klubs vēra durvis saviem pirmajiem apmeklētājiem. Kā jau iepriekš ticis rakstīts, tagad klubs būs Rojas Jūras zvejniecības muzeja paspārnē, tādēļ kluba atklāšanas pasākumā ar svinīgu uzrunu pie pasākuma apmeklētājiem vērsās Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone. Ar patiesu prieku viņa sveica klātesošos kluba atdzimšanas pasākumā. No Ineses uzzinām, ka ēkas pirmsākums meklējams tālajā 1890. gadā, kad barons fon Firkss to uzbūvē kā savu vasarnīcu. Lai arī laika gaitā ēkai bijuši daudzi īpašnieki, tomēr to visu laiku vienojusi viena iezīme – tā allaž pulcējusi ap sevi daudz ļaužu. Kopš kluba ēka ir Rojas novada pašvaldības īpašumā, tajā izvietota Kaltenes bibliotēka un tagad tā pildīs arī Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles funkcijas. Inese uzsvēra, ka viens no pašvaldības lolotajiem sapņiem ir šo ēku atdzīvināt. Muzejam ir iecere veidot klubā dažādus pasākumus – izstādes, koncertus, kopīgi ar kalteniekiem un novadniekiem svinēt svētkus, tikties vēstures pēcpusdienās, piedalīties radošajās darbnīcās, lai viens no otra mācītos. Uz Kalteni tiks aicināti arī viesi, jo Kaltene ir burvīga vieta. Inese Indriksone: ”Vēlamies viesiem rādīt Kaltenes skaistās vietas, stāstīt Rojas novada un Kaltenes bagāto vēsturi, un cienāsim ar mūsu tradicionālo zivju zupu”. Plāni ir lieli, tāpēc Inese aicināja visus kalteniekus nākt talkā ar idejām, domām, padomu un darbiem, lai visi kopā draudzīgi apdzīvotu šo ēku.

Muzeja vadītāja pateicās visiem tiem cilvēkiem, kuri pielikuši savu roku projekta veiksmīgā realizācijā – Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājai Juzefai Kļavai, Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vecākajam referentam Jānim Dimantam, Talsu rajona partnerības administratīvajai vadītājai Lolitai Pļaviņai, Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, izpilddirektoram Jānim Pūcem, Agnesei Veckāganei,  Ligitai Šnorei, Alisei Krūmiņai, projektētājiem Indrai un Aināram Kļaviņiem, Jānim un Janai Klāviņiem, Andrim Rutkovskim, Uldim Feldbergam, Raivo Zandbergam, Indulim Lūsim, Oskaram Paulam, Edijam Krūmiņam un Ingai Jefremovai, Jānim Podniekam, Eināram Kalniņam. Paldies ik vienam celtniekam un meistaram, kuru darbam pateicoties, ēka ir atjaunota. Paldies tika teikts arī Skaidrītei Kučānei par kluba ēkas uzraudzīšanu, bibliotekārei Egitai Jansonei par sadarbību, Gundegai Balodei un Ainai Finkei par pētnieciskā materiāla sagatavošanu.

Tā kā svinīgais pasākums notika pašā Līgo vakarā, neiztrūka arī Jāņu dziesmas un apdziedāšana, par ko paldies sieviešu kora “Kalva” dalībniecēm un jestro vārdu autorei Gundegai Balodei.

Kad visi paldies bija izskanējuši, klātesošie tika aicināti apskatīt renovētās kluba telpas. Kluba zālē Gundega Balode īsumā iepazīstināja klātesošos ar kluba vēsturi, bet jaunās telpas kārtīgi ieskandināja jauno mūziķu grupa “Dzintara pagale” jeb, kā viņi paši sevi nodēvēja – “Trīs Jāņi, no kuriem neviens nav Jānis”.

Dace Klabere

Ziņas