Ziņas

Slēgta tipa automazgātavas būvniecības sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Atpakaļ

Rojas apvienotā Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) apkopojusi publiskās apspriešanas rezultātus par slēgta tipa automazgātavas būvi Upes ielā 2, Rojā, un pieņēmusi lēmumu - atļaut būvniecību.

Uzņēmums SIA “AMBER WAY LTD” vērsās Būvvaldē ar būvniecības ieceres ierosinājumu - būvēt slēgta tipa automazgātavu Upes ielā 2, Rojā. Rojas apvienotā būvvalde, saņemot būvprojektu minimālā sastāvā, 2020. gada 10. decembra sēdē izvērtēja tā atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam - grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Tika izvērtēta sabiedrības līdzdalības nepieciešamība atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī, ņemot vērā citos normatīvos aktos noteiktās prasības attiecībā uz dabas, vides, sabiedrības veselības, kultūrvēsturisko pieminekļu un nekustamā īpašuma aizsardzību. Būvvalde ņēma vērā arī 2020. gada 21. aprīļa Rojas novada domes deputātu pieņemto lēmumu, ka uzņēmējam jāorganizē publiskā apspriešana par tieši šī zemesgabala (Upes iela 2, Roja, kadastra Nr. 8882 008 1194) nodošanu ar apbūves tiesībām automazgātavas celtniecības mērķim.

Rojas novada teritorijas plānojums (apstiprināts ar Rojas novada domes 2011. gada 20. septembra sēdes lēmumu Nr. 17) pieļauj pakalpojuma objektu būvniecību publiskās apbūves zonā. Pēc Rojas novada teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem (6.10.2.2. apakšpunkts) būvniecības iecerē paredzētā slēgtā tipa automazgātava atbilst zonējumam kā pakalpojumu objekts.

Būvniecības ieceres publiskajā apspriešanā saņemtas 316 aptaujas anketas. No tām:

1. SIA “AMBER WAY LTD” izstrādās anketas iesniegušas 192 (viens simts deviņdesmit divas) privātpersonas un 1 (viena) juridiska persona, kuras iesūtītā anketa, parakstīta ar elektronisko parakstu, 50 (piecdesmit) būvniecības ieceres atbalstītāju vārdā.

160 (viens simts sešdesmit) privātpersonu un 1 (vienas) juridiskās personas, kurā parakstījušies 50 (piecdesmit) iesniegto anketu iesniedzēji, ir PAR automazgātavas būvniecības ieceri.

4 (četri) respondenti ir PRET.

2 (divas) anketas nav skaidri nolasāmas un saprotamas, vai respondents ir PAR vai PRET.

25 (divdesmit piecas) anketas saņemtas bez parakstiem, un visi respondenti ir PAR.

2. Ir saņemtas 22 (divdesmit divas) Rojas iedzīvotāju veidotas iesnieguma veidlapas, ko parakstījušas 65 privātpersonas, kur 65 ir PAR, 1 - PRET.

3. Ir saņemtas 23 (divdesmit trīs) Rojas iedzīvotāja izstrādātas aptaujas anketas, kuras parakstījušas 58 (piecdesmit astoņas) privātpersonas, un kurās respondenti sniedza konkrētas atbildes uz jautājumu - atbalsta vai neatbalsta būvniecības ieceri, vai ierosina automazgātavas būvniecību veikt citā vietā. PAR būvniecību ir 1 respondents, PRET 24 respondenti, par būvniecību citā vietā – 43 respondentu (parakstījušo privātpersonu skaits atšķiras no kopsavilkuma tabulā uzrādīto parakstu skaitu tāpēc, ka 10 (desmit) privātpersonas atzīmējušas 2 (divus) atbilžu variantus – “pret” un “citā vietā”).

No saņemtajām anketām būvniecības sabiedriskās apspriešanas rezultātā, lielākais vairums respondentu ir atbalstījuši būvniecības ieceri.

Vides un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša 2021. gada 8. februāra vēstulē norādījusi uz jautājuma sakārtošanu saistībā ar satiksmes organizāciju, par ko tika informēta Rojas novada pašvaldība. 2021. gada 12. februārī tika iesniegts iesniegums A/S “Latvijas Valsts ceļi” ar aicinājumu iesaistīties teritorijas Plūdoņa iela – Jūras iela – Upes iela – Selgas iela automašīnu un gājēju kustības drošības un satiksmes organizēšanas uzlabošanas projektā, kas attiecas uz laukumiem, trotuāriem, braucamās daļas un tiltu 500 – 700 m attālumā no veikala “Maxima”. Pašvaldība jau saņēmusi telefonisku informāciju no A/S “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes par atbalstu šajā projektā, un pēc oficiālas atbildes saņemšanas uz iesniegumu, tiks uzsākts darbs pie satiksmes organizēšanas projekta. Būvniecība ir vistiešāk saistīta gan ar privātpersonas īpašumtiesībām, gan ar sabiedrības interesēm un tiesībām uz labvēlīgu vidi, tādēļ Būvvaldei, izvērtējot konkrētos apstākļus, nav tiesiska pamata liegt akceptēt būvniecības ieceri un izdot būvatļauju.

Detalizēts pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem ir publicēts www.roja.lv mājaslapā, sadaļā “pakalpojumi”-“Būvvalde”.

Dace Klabere

Ziņas