Ziņas

Valsts noteiktie atvieglojumi un atbalsts pensijas vecuma personām 2018.gadā

Atpakaļ

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Atvieglojuma

apmērs

Tiesību akti, būtība

 1.  

Darbinieki, kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par pieciem gadiem

Atviegloti nosacījumi

Darba likuma 108.pants.

“(1) Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšrocības turpināt darba attiecības ir tiem darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija.

(2) Ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības palikt darbā ir tiem darbiniekiem:

8) kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par pieciem gadiem.

 1.  

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

30,87%

(vispārīgā gadījumā – 35,09%)

Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, 6.panta (2) daļa.

Darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.

 1.  

Pensionāra neapliekamais minimums

3000 euro gadā

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta piektā daļa noteic pensionāra neapliekamā minimuma piemērošanu personām, kurām piešķirta pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim) vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, vai noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam).

 1.  

Papildpensijas uzkrājumu veidošana dzelzceļa speciālistu profesijās nodarbinātajiem (dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu)

Diferencēts

Dzelzceļa likuma 37.panta 6. un 7.daļa,

Ministru Kabineta 09.06.2015. noteikumi Nr.288 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu”, ‘’Latvijas dzelzceļš’’ koncerna darba koplīgums.

 1.  

Pārdzīvojušā laulātā pabalsts

Mirušā laulātā (pensionāra) pensija x 2

Likums „Par valsts pensijām”, 37.panta (3) daļa.

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu mirušā laulātā divu pensiju apmērā. Tiesības uz vienreizējo pabalstu ir tad, ja mirušā laulātā nāves dienā pārdzīvojušais laulātais ir vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs un nāve iestājusies pēc 2007.gada 1.janvāra. Tiesības uz pabalstu ir, ja tas pieprasīts sešu mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas.

 1.  

Apbedīšanas pabalsts

Mirušā pensionāra pensija x 2

Likums „Par valsts pensijām”, 37.panta (2) daļa

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu pensijas apmērā.

 1.  

Patentmaksa pensionāriem saimnieciskās darbības veicējiem

17 euro gadā vai 9 euro pusgadā

(pārējiem patentmaksas maksātājiem –

600 euro -  1200 euro gadā)

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.10 panta devītā daļa noteic, ka maksātājam iedzīvotāju ienākuma nodokļa vietā ir tiesības maksāt samazināto patentmaksu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) tam ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu;

2) tā saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 3000 euro;

3) tas atbilst 11.10 panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem;

4) tas nav algas nodokļa maksātājs.

 1.  

Valsts nodeva par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu

(izņemot uzturēšanās atļauju)

Samazināta nodeva

Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumu Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu” 6.punkts, 6.3.apakšpunkts, 7. un 8.punkts.

Mērķa grupa – persona, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību.

Valsts nodevas apmērs par pases izsniegšanu:

1)       10 darbdienu laikā – 14,23 euro (vispārēji – 28,46 euro);

2)       divu darbdienu laikā – 28,46 euro (vispārēji – 56,91 euro).

Valsts nodevas apmērs par personas apliecības izsniegšanu:

1)       10 darbdienu laikā – 7,11 euro (vispārēji – 14,23 euro);

2)       divu darbdienu laikā – 14,23 euro (vispārēji – 28,46 euro).

 1.  

Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

 

Atbrīvojums no valsts nodevas samaksas

Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumu Nr.505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 4.punkts, 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunkts.

“2.3. informācijas saņemšana par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem (izņemot šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto informāciju):

2.3.1. piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 5,00 euro;

2.3.2. vienas darbdienas laikā (papīra formā) – 10,00 euro;

2.3.3. divu stundu laikā (papīra formā) – 20,00 euro;

2.3.4. triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu – 2,50 euro;

2.4. informācijas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, – 2,50 euro;

2.5. informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:

2.5.1. piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 euro;

2.5.2. vienas darbdienas laikā (papīra formā) – 25,00 euro;

2.5.3. divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 euro;

2.5.4. triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 10,00 euro;

 “4. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas, kuras pieprasa šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minēto informāciju:

4.3.  persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;

4.4.  persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija.”

 1.  

Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu

4,27 euro (vispārēji 28,46 euro)

Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.849 „Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai” 3.punkts, 3.4.apakšpunkts.

“3. Valsts nodeva 4,27 euro apmērā ir noteikta šādām personām:

3.4. vecuma un izdienas pensijas saņēmējiem.”

 1.  

Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

Atbrīvojums no valsts nodevas samaksas

(4,27 euro)

Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” 4.punkts, 4.5. apakšpunkts.

“4. Valsts nodevu nemaksā:

4.5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nesasniedz valstī noteikto minimālo darba algu.”

 1.  

Valsts nodeva par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

Atbrīvoti pilnībā

Imigrācijas likuma 4.1 panta ceturtā daļa.

Ministru kabineta 28.06.2011. noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību” 4.punkts.

“4. Valsts nodevu (20 euro) nemaksā:

4.1. pensionāri, invalīdi un bērni līdz 18 gadu vecumam, ja tie uzrāda ārvalstī izdotu attiecīgo faktu vai statusu apliecinošu dokumentu; “

 1.  

Nedzīvojamo un dzīvojamo telpu nomas un viesnīcas pakalpojumu cena

Samazinājums 10% apmērā

Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.423 ,,Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 4.piezīme.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojuma noteikšanas metodika un izcenojuma apstiprināšanas kārtība" 14. punktu atvieglojumi 10 % apmērā tiek noteikti bērniem līdz 7 gadiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, personām, kurām ir noteikta invaliditāte, bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

 1.  

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atvaļinātām amatpersonām

Ne vairāk kā 250 euro kalendārā gadā

Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.93 ,,Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus” 7.punkts un 171.punkts.

Mērķa grupa – atvaļināta amatpersona.

 1.  

Mūža grants – pabalsts zinātniekiem

213,43 euro mēnesī

Zinātniskās darbības likums, 12.1.panta pirmā un trešā daļa

Izciliem, starptautiski atzītiem zinātniekiem pēc likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas var piešķirt valsts emeritētā zinātnieka statusu. Valsts emeritētajam zinātniekam piešķir mūža grantu — pabalstu, ko maksā papildus vecuma pensijai. To izmaksā Latvijas Zinātņu akadēmija no Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā zinātniskajai darbībai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 692 “Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība”

21.punkts nosaka, ka palielinot valsts emeritētā zinātnieka mūža granta apmēru, paredz, ka tas nepārsniedz 25 % no Ministru kabineta noteiktās profesora zemākās mēneša darba algas likmes un 23.punkts nosaka, ka no 2011.gada 1.janvāra valsts emeritētā zinātnieka mūža granta apmērs mēnesī ir 213,43 euro.

 1.  

Līgumi par atsevišķu darbu veikšanu, par ko tiek noteikta samaksa

Diferencēts

Augstskolu likums, 27.panta ceturtā daļa

Ar pensionēto akadēmisko personālu rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu piešķirto finansējumu var slēgt individuālus līgumus, arī līgumus par zinātnisko pētījumu veikšanu, paredzot konkrētu samaksu par noteiktu darba apjomu atbilstoši darbinieka kvalifikācijai. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā, profesoriem un asociētajiem profesoriem sasniedzot pensijas vecumu, augstskola var piešķirt goda nosaukumu — emeritus profesors.

 1.  

ESF atbalsts

Diferencēts

1. Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.474 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.474).

2. Noteikumu Nr.474 2.punkts, 18.1.apakšpunkts nosaka atbalsta veidu 3.1.apakšpunktā definētajai mērķa grupai – Eiropas Sociālā fonda atbalsts nodarbinātajām personām profesionālo kompetenču pilnveidošanai, tai skaitā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, karjeras konsultanta pakalpojumiem, kā arī papildus atbalstu  nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājumam nodarbinātai personai ar invaliditāti vai reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

3. Noteikumu Nr.474 3.1.apakšpunktā definēta mērķa grupa: nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tai skaitā ar zemu izglītības līmeni, ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, vai ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, prioritāri atbalstu sniedzot sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora piektās, septītās, astotās un devītās pamatgrupas profesijās, kā arī nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei.

 

Attiecīgi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi” 3.punkts nosaka, ka rekomendāciju saņēmēju specifiskā atbalsta mērķa grupa ir bezdarba riskam pakļautas personas vecumā no 50 gadiem, tai skaitā personas vecumā, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai personas, kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi) un kuras atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: personai obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem); personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni; personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros; persona nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80 procentiem no valstī noteiktās minimālās algas.

 1.  

Mūža ikmēneša pabalsts bijušiem izciliem sportistiem, treneriem, starptautiskās kategorijas sporta

tiesnešiem un sporta darbiniekiem par mūža ieguldījumu sportā

No 190 euro

450 euro mēnesī (diferencēts, saskaņā ar nolikumā noteikto sasniegumu)

Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojums  Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības formām”, 3.punkts:

“Latvijas Olimpiešu sociālā fonda nolikums par pabalstu piešķiršanu” (sk. zemsvītras atsaucē, apstiprināts nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” 2015. gada 28. decembra valdes sēdē); nolikuma 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. un 4.2.apakšpunkts.

Bijušie izcilie sportisti, treneri, starptautiskās kategorijas sporta tiesneši un sporta darbinieki; sporta veterāni; definētās mērķa grupas tuvinieki (t.s. pensijas vecuma personas).

 1.  

Materiālais pabalsts sporta veterāniem

No 30 euro – 300 euro

(neregulāri)

Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojums  Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības formām”, 3.punkts.

 “Latvijas Olimpiešu sociālā fonda nolikums par pabalstu piešķiršanu” (sk. zemsvītras atsaucē, apstiprināts nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” 2015. gada 28. decembra valdes sēdē); nolikuma 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. un 4.2.apakšpunkts;

Bijušie izcilie sportisti, treneri, starptautiskās kategorijas sporta tiesneši un sporta darbinieki; sporta veterāni; definētās mērķa grupas tuvinieki (t.s. pensijas vecuma personas[1].

 1.  

Pilnvara pensijas, pabalstu, uzturlīdzekļu saņemšanai

1,42 euro

Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību” 8.4.punkts

 

 1.  

Valsts nodeva par notariālo darbību izpildi

Atbrīvotas

Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumi Nr.1069 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi” 3.punkts

“2. Valsts nodevu maksā šādā apmērā:

2.1. par notariālā akta taisīšanu – 3,56 euro;

2.2. par izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšanu – 1,07 euro;

2.3. par paraksta īstuma apliecināšanu uz dokumenta (arī par tulkotāja paraksta īstuma apliecināšanu) (par vienu dokumentu) – 0,71 euro;

2.4. par dokumenta tulkojuma citā valodā pareizības apliecināšanu (par vienu lappusi) – 0,71 euro;

2.5. par dokumenta noraksta, kopijas pareizības apliecināšanu (par vienu lappusi) – 0,18 euro;

2.6. par fizisku un juridisku personu paziņojuma nodošanu citām fiziskām un juridiskām personām – 1,42 euro;

2.7. par saistības priekšmeta pieņemšanas glabājumā lietas vešanu – 9,25 euro;

2.8. par citām likumos paredzētām notariālām darbībām, kas nav minētas šajos noteikumos (piemēram, čeku protestiem un vekseļu protestiem) – 3,56 euro.

3. No valsts nodevas maksāšanas ir atbrīvotas šādas personas:

3.1. fiziskas personas – par dokumentiem uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas un saņemšanas lietās, aizbildniecības, adopcijas un paternitātes lietās;

3.2. pensionāri, kā arī 1. un 2.grupas invalīdi – par dokumentiem krimināllietās.”

 1.  

Tiesas maksas pakalpojumi

Atbrīvotas

Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumi Nr.96 “Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 5.punkts:

5.No samaksas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegto maksas pakalpojumiem atbrīvo šādos gadījumos:

5.1. ja pakalpojumu pieprasa:

(…)

5.1.3. pensionārs, kura pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu.

Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumi Nr.96 “Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 2.pielikums:

Tiesu sniegtie maksas pakalpojumi un samaksas apmērs

(Pielikums MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1021 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 446)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

1.

Dokumenta meklēšana arhīvā:

 

 

 

1.1.

ir zināmi lietas dati2

1 lieta

0,85

0,00

0,85

1.2.

nav zināmi lietas dati2

1 lieta

1,71

0,00

1,71

2.

Dokumenta atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skenēšana, elektroniska dokumenta izdrukāšana)

1 lappuse

0,14

0,00

0,14

3.

Personas datu aizklāšana (anonimizēšana) dokumenta atvasinājumā

1 lappuse

1,85

0,00

1,85

4.

Dokumenta cauršūšana

1 dokuments

0,43

0,00

0,43

5.

Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana

1 dokuments

2,85

0,00

2,85

6.

Dokumentu nosūtīšana pa faksu (Latvijas robežās)

1 sūtījums

0,71

0,00

0,71

7.

Izziņas izsniegšana

1 dokuments

2,85

0,00

2,85

8.

Skaņas ieraksta kopijas izgatavošana (viena skaņas ieraksta datne)

1 CD matrica

2,42

0,00

2,42

9.

Dokumentu ierakstīšana datu nesējā

1 CD matrica

2,42

0,00

2,42

10.

Laikrakstā ievietojama tiesas sludinājuma sagatavošana un izsniegšana

1 dokuments

1,71

0,00

1,71

11.

Tiesā iesniedzama dokumenta atvasinājuma izgatavošana

1 dokuments

Maksu aprēķina, izmantojot formulu3

0,00

Maksu aprēķina, izmantojot formulu3

12.

Rakstveida izziņas vai apliecinātas nodalījuma datorizdrukas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sagatavošana un izsniegšana4

1 dokuments

6,20

0,00

6,20

13.

Zemesgrāmatas nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšana4

1 hipotekārā vienība

8,96

0,00

8,96

14.

Neapliecinātas datorizdrukas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izsniegšana vai nosūtīšana elektroniskā veidā4

1 dokuments

2,52

0,00

2,52

15.

Nostiprinājuma lūguma apliecināšana4

1 dokuments

8,58

0,00

8,58

Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
2 Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas līdz 2002.gada 31.decembrim, – lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs) un pirmās instances nolēmuma pieņemšanas datums. Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas no 2003.gada 1.janvāra, – lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai – vārds, uzvārds vai personas kods; juridiskai personai – nosaukums vai reģistrācijas numurs) vai lietas numurs, vai arhīva numurs.
3 Maksu par pakalpojumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Cena = 0,14 x a + 3,27, kur
a – tiesā iesniedzama dokumenta lappušu skaits.
4 Pakalpojumu sniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

 1.  

Valsts nodeva par mednieku sezonas kartes izsniegšanu

4,27 euro

(pārējiem 14,23 euro)

Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr. 82 “Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām” 5. punkts.

Atvieglojums attiecināts uz vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu.

 1.  

Makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību karte

Atbrīvotas

(pārējiem 14,23 euro)

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 3. punkts.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.

 1.  

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību licence

 

Diferencēts vai atbrīvotas

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.

23. Publiskajos ūdeņos (tostarp Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos), kā arī ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences piešķir:

23.1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas ir vecākas par 65 gadiem;

26. Ja nolikumā ir norādīts personu loks, kurām ir tiesības iegādāties licenci par samazinātu maksu vai saņemt bezmaksas licenci, attiecīgās licences izsniedz saskaņā ar pašvaldības apstiprināto attiecīgo personu sarakstu un maksas samazināšanas pamatojumu.

27. Maksa par licenci netiek samazināta un bezmaksas licenci neizsniedz īpaši aizsargājamo ierobežoti izmantojamo zivju sugu – laša un taimiņa –, kā arī platspīļu vēžu ieguvei un zemūdens medībām.

 1.  

Rīgas Motormuzeja apmeklējums

Samazināta maksa (diferencēti)

Atbilstoši CSDD valdes 17.01.2017. apstiprinātajam pakalpojumu cenrādim.

-          Ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Rīgas Motormuzejā noteiktās akcijās, kā arī izglītības un kultūras, satiksmes nozares u.c. valsts institūciju organizēto grupu pārstāvjiem - bērns no 7 gadu vecuma, skolēns, students, seniors (virs 60 g.v.) - 2 euro

-          Ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Rīgas Motormuzejā ar līgumā noteiktu atlaidi - bērns no 7 gadu vecuma, skolēns, students, seniors (virs 60 g.v.) - 4 euro

-          Ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Rīgas Motormuzejā - seniors (persona, kas vecāka par 60 gadiem) – 5 euro.

-          Ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Rīgas Motormuzejā - grupa 10 un vairāk personu - bērns no 7 gadu vecuma, skolēns, students, seniors (virs 60 g.v.) – 4 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejam, Latvijas Nacionālais vēstures muzejam, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejam, Memoriālo muzeju apvienībai, Rakstniecības un mūzikas muzejam, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam atvieglojuma apmērs tabulā izteikts kā starpība starp dotā pakalpojuma cenu bez atlaidēm un cenu pensionāriem, ar atlaidi. Izņēmums ir Rundāles pils muzeja cenrādis, kur noteiktā dienā – katra mēneša pirmajā trešdienā 50 % atlaide pensionāriem tiek piedāvāta 15 pakalpojumiem.

 

Nr. p.k.

Atvieglojuma veids

Atvieglojuma

apmērs (euro)

Tiesību akti, būtība

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate individuālajiem apmeklētājiem

22.12.2015. Ministru kabineta noteikumi nr. 761 “Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – MK noteikumi nr. 761)

1.

LNMM galvenajā ēkā

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.1.1.2. Pensionāri:

-          Pastāvīgās ekspozīcijas apskate LNMM galvenajā ēkā – 1,50 euro

-          Izstādes apskate LNMM galvenās ēkas lielajā izstāžu zālē – 1,50 euro

-          Speciālās izstādes apskate LNMM galvenās ēkas lielajā izstāžu zālē – 2,00 euro

-          Apvienotā biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei, izņemot speciālo izstādi – 3,00 euro

2.

LNMM izstāžu zālē „Arsenāls”

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.2.1.1. – pensionāri

-          Izstādes apskate lielajā izstāžu zālē – 1,50 euro

-          Speciālās izstādes apskate lielajā izstāžu zālē – 2,00 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.2.3.1. – pensionāri:

-          Izstādes apskate mazajā izstāžu zālē "Radošā darbnīca – 0,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.2.4.2. – pensionāri:

-          Apvienotā biļete izstāžu apskatei lielajā izstāžu zālē un mazajā izstāžu zālē "Radošā darbnīca", izņemot speciālo izstādi – 1,50 euro

3.

LNMM Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā

Samazināta maksa

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.3.1.2. – pensionāri

-          Pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskate - 1,00 euro

4.

LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.4.1.2. – pensionāri

-          Pastāvīgās ekspozīcijas apskate 1,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.4.2.1. – pensionāri

-          Izstādes apskate lielajā izstāžu zālē 1,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.4.3.1. – pensionāri

-          Speciālās izstādes apskate lielajā izstāžu zālē 2,00 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.4.4.1. – pensionāri

-          Izstādes apskate 2. un 3. stāva vestibilā 0,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.4.5.2. – pensionāri

-          Apvienotā biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei, izņemot speciālo izstādi 2,50 euro

5.

LNMM Mākslas muzejā „Rīgas Birža”

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.5.1.2. – pensionāri

-          Pastāvīgās ekspozīcijas apskate - 1,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.5.2.1. – pensionāri

-          Izstādes apskate lielajā izstāžu zālē - 1,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.5.3.1. – pensionāri

-          Speciālās izstādes apskate lielajā izstāžu zālē - 2,00 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.5.4.1. – pensionāri

-          Izstādes apskate Boses zālē - 0,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 1.5.5.2. – pensionāri

-          Apvienotā biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei, izņemot speciālo izstādi - 3,00 euro

6.

Citi pakalpojumi visās LNMM struktūrvienībās

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 2.1. – pensionāri

-          Gada biļete pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskatei visās LNMM struktūrvienībās individuālajiem apmeklētājiem - 20,00 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 3.1. - pensionāri (grupā)

-          Gida pakalpojums latviešu valodā visās LNMM struktūrvienību pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk par 25 personām) - 4,00 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 4.2.1. – pensionāri

-          Audiogida vai mobilās ierīces izmantošana muzeja galvenajā ēkā un Mākslas muzejā "Rīgas Birža" izstāžu un pastāvīgo ekspozīciju apskatei (1 izmantošanas reize) - 1,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 5.2. – pensionāri

-          Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums muzeja pedagoģiskās programmas ietvaros individuālajiem apmeklētājiem (cenā nav ietverts muzeja pastāvīgo ekspozīciju vai izstāžu apmeklējums) - 1,50 euro vai 2,50 euro (atkarībā no lekcijas garuma – 45-60 min. vai 60-90 min.)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 761, punkts 5.3. – pensionāri

-          Tematiska pasākuma apmeklējums muzeja pedagoģiskās programmas ietvaros individuālajiem apmeklētājiem (cenā nav ietverts muzeja pastāvīgo ekspozīciju vai izstāžu apmeklējums) - 1,50 euro vai 3,00 euro vai 5,00 euro (atkarībā no pasākuma ilguma 45-60 min;60-90 min;90-120 min.)

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums

01.10.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.1016 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1016) “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

7.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums

 

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 1016, punkts 1.1.3. - pensionāri

-          LNVM pamatekspozīcijas apmeklējums - 1,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 1016, punkts 1.2.3. – pensionāri

-          LNVM veidotas izstādes apmeklējums - 1,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 1016, punkts 1.3.3. – pensionāri

-          Viesizstādes apmeklējums - 1,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 1016, punkts 1.4.3. – pensionāri

-          LNVM pamatekspozīcijas un muzeja veidotu tematisko izstāžu apmeklējums - 2,30 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 1016, punkts 1.7.3. - pensionāri

-          LNVM Dauderu nodaļas parka brīvdabas izstāžu apmeklējums - 0,14 euro

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM) pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums

29.09.2015. Ministru kabineta noteikumi nr. 549 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 549) “Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

8.

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM) pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums

 

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 549, punkts 1.2. - pensionāri

-          Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums vasaras sezonā (no 1. maija līdz 30. septembrim) - 1,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 549, punkts 2.2. - pensionāri

-          Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums ziemas sezonā (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) - 0,60 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 549, punkts 3.4.3. - pensionāri

-          Muzeja gada biļete pensionāriem - 14,00 euro

9.

Gida vai muzeja speciālista pakalpojumi ekskursijās, lekcijās, muzejpedagoģiskajās vai interaktīvajās programmās grupām (grupā no 10 līdz 25 personām)

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 549, punkts 4.1.2. - pensionāri grupās

-          Ekskursija, lekcija vai muzejpedagoģiskā programma latviešu valodā (60 minūtes) - 7,11 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 549, punkts 4.3.2. - pensionāri grupās

-          interaktīvā programma latviešu valodā (120 minūtes) - 42,68 euro

Memoriālo muzeju apvienība MMA muzeju ekspozīciju un izstāžu apmeklējums

22.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 790 “Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 790)

10.

Memoriālo muzeju apvienība MMA muzeju ekspozīciju un izstāžu apmeklējums

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 790, punkts 1.1. pensionāri

-          Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums - 1,00 euro

-          Kompleksā 24 stundu biļete divu muzeju apmeklējumam - 1,50 euro

11.

Muzeja izglītojošās programmas, lekcijas un tematiski pasākumi

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 790, punkts 3.2.1.1. – pensionāri

-          Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji 1,00 euro (1 personai)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 790, punkts 3.2.2.1. – pensionāri

-          Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 60–120 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji - 1,00 euro (1 personai)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 790, punkts 3.2.3.1. – pensionāri

-          Muzeja speciālista pēc pasūtījuma sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji - 2,00 euro (1 personai)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 790, punkts 3.3.1.2. – pensionāri

-          Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 45–60 minūtes) 0,50 euro (1 personai)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 790, punkts 3.3.2.2. – pensionāri

-          Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 90–120 minūtes) 2,00 euro (1 personai)

Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) ekspozīcijas un izstāžu apskate

15.09.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 523 “Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 523)

12.

Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) ekspozīcijas un izstāžu apskate

Samazināta maksa (diferencēti)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 523, punkts 1.1.2. – pensionāri

-          Pastāvīgās ekspozīcijas apskate - 0,50 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 523, punkts 1.2.2. – pensionāri

-          Izstāžu apskate - 1,00 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 523, punkts 1.3.2. – pensionāri

-          Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate - 1,00 euro

13.

RMM sagatavota pasākuma apmeklējums

Samazināta maksa

Pielikums MK noteikumiem Nr. 523, punkts 4.1.- pensionāri

-          Muzeja sagatavota tematiska pasākuma apmeklējums individuālajiem apmeklētājiem - 2,00 euro

14.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (RVKM) Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate

 

Samazināta maksa (diferencēti)

27.06.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360)

Pielikums MK noteikumiem Nr. 360, punkts 1.2. – pensionāri

-          Pastāvīgās ekspozīcijas apskate RVKM - 2,00 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 360, punkts 1.2. - (1 struktūrvien. apmeklējums 1 personai) – pensionāri

-          Pastāvīgās ekspozīcijas apskate Mencendorfa namā, Latvijas Fotogrāfijas muzejā - 1,00 euro

Pielikums MK noteikumiem Nr. 360, punkts 1.2. - pensionāri

-          Kompleksā 24 stundu biļete 3 muzeju apmeklējumam:
RVKM, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs - 3,00 euro

-          Pastāvīgās ekspozīcijas apskate Ainažu jūrskolas muzejā - 0,50 euro

Pielikums MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 360, punkts 1.5. (1 izstādes apmeklējums 1 personai) – pensionāri

-          Izstādes apmeklējums RVKM - 0,50 euro

-          Izstādes apmeklējums Mencendorfa namā, Latvijas Fotogrāfijas muzejā 0,00 euro

-          Speciālā izstāde Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Mencendorfa namā, Latvijas Fotogrāfijas muzejā - 2,00 euro

15.

Rundāles pils muzeja (RPM) pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums

50% atlaide

01.10.2013. Ministru kabineta noteikumi nr. 1031 Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis, 4. punkts: cenrāža (noteikumu 2.pielikumā) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14. un 1.18. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem katra mēneša pirmajā trešdienā noteikta 50 % atlaide šādiem muzeja apmeklētajiem, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu: 4.1. pensionāriem [..] – pensionāri:

1.1. Rundāles pils apskate (mazais loks);

1.2. Rundāles pils apskate (lielais loks);

1.3. Hercogienes apartamenti;

1.4. Sarkofāgu izstāde "Pompa Funebris";

1.5. Ekspozīcijas "No gotikas līdz jūgendstilam. Eiropas un Latvijas dekoratīvā māksla 15.–20. gs." apmeklējums;

1.6. Rundāles pils parka apmeklējums (maijs, oktobris);

1.7. Rundāles pils parka apmeklējums (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris);

1.8. Vienotā biļete Rundāles pils apskatei (lielais loks) un Rundāles pils parka apmeklējumam (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris);

1.9. Vienotā biļete Rundāles pils apskatei (lielais loks) un Rundāles pils parka apmeklējumam (maijs, oktobris);

1.10. Vienotā biļete Rundāles pils apskatei (mazais loks) un Rundāles pils parka apmeklējumam (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris);

1.11. Vienotā biļete Rundāles pils apskatei (mazais loks) un Rundāles pils parka apmeklējumam (maijs, oktobris);

1.12. Ģimenes biļete Rundāles pils apskatei (lielais loks)

1.13. Ģimenes biļete Rundāles pils parka apmeklējumam (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris);

1.14. Kurzemes hercogu kapeņu apmeklējums;

1.18. Telpaugu kolekciju izstāde oranžērijā

16.

Turaidas muzejrezervāta izstāžu un ekspozīciju apmeklējums

Diferencēti

01.10.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1029 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta publisko maksas pakalpojumu cenrādis (MK noteikumi Nr. 1029): 2. pielikums, punkts 1.2. - pensionāri

- Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (no 1.maija līdz 31.oktobrim)  - 0,70 euro

2. pielikums 01.10.2013.MK noteikumiem nr. 1029, punkts 2.2. pensionāri

- Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (no 1.novembra līdz 30.aprīlim) 0,85 euro

17.

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”

 

15%

24.02.2017. Nolikums “Par LNOB organizēto pasākumu biļešu realizēšanas principiem un atlaižu piemērošanu”, 3.1.3.punkts

Atlaide vienai biļetei repertuārā esošajai izrādei - 15%

18.

VSIA „Latvijas Koncerti”

 

50%

VSIA „Latvijas Koncerti” pamatdarbības rīkojums, 2017. gada 2. februārī, Nr. 1.1.-4/21, punkts. 2, atlaides piemērošana pensionāriem

- atlaides piemērošana VSIA „Latvijas Koncerti” koncertu biļešu iegādei

19.

VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris”

 

Diferencēti

Nolikums par Koncertu ielūgumu izsniegšanas kārtību 2.4.punkts. Mērķa grupa: LSO pensionētie darbinieki:

-          Bezmaksas 6 ielūgumi uz vienu LSO koncertu

Nolikums par Koncertu biļešu cenu kategorijas un atlaižu piemērošanas kārtību 4.2.1. punkts. Mērķa grupa: Pensionāri, invalīdi, skolnieki, studenti, sadarbības partneri, darbinieki u.c.

-          2 euro atlaide no pamatcenas

20.

VSIA „Valmieras drāmas teātris”

VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”

VSIA „Jaunais Rīgas teātris” (JRT)

VSIA „Daugavpils teātris”

VSIA „Latvijas Nacionālais teātris” (LNT)

VSIA „Dailes teātris” (Dailes t)

Diferencēti

Finansēšanas līgumi:

-          Ne mazāk kā 10 % apmērā no vidējās biļešu cenas, ne mazāk kā 12 000 (18 100 JRT, 1 030 DT, 20 000 LNT, 15 000 (Dailes t) apmeklētājiem (tajā skaitā pensionāriem un citām maznodrošināto sociālo grupu pārstāvjiem)

Iekšējie normatīvi par :

-          Atlaide vienai biļetei repertuārā esošajai izrādei 30 % apmērā (izņemot bērnu izrādes, viesizrādes un izrādes par īpašajām cenām)

-          Atlaide vienai biļetei repertuārā 20 % apmērā (Daugavpils teātris)

-          Atlaide vienai biļetei repertuārā esošajai izrādei 40 % - 50% apmērā (LNT)

-          Atlaide vienai biļetei repertuārā esošajai izrādei 30 % - 50% apmērā (Dailes t)

 

 

[1] Nolikumā noteiktie pabalsta apmēri tiek segti no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas “Sports” apakšprogrammas 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” līdzekļiem.

Ziņas