Pārvalde

Bāriņtiesa

Rojas novada bāriņtiesā Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā apmeklētājus un iesniegumus pieņem bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Zaķe (tālr. 63269173, mob. 27234284).

Pieņemšanas laiki
Otrdienās: 09.00-17.00 (ar pusdienas pārtraukumu 13.00-14.00)
Ceturtdienās: 09.00-17.00 (ar pusdienas pārtraukumu 13.00-14.00)

Bāriņtiesā, bāriņtiesas telpās Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā, pieņem apmeklētājus un veic apliecinājumus: Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks Jānis Pāvuliņš (tālr. 63220841, mob. 29421943)
Pirmdienās: 10.00-13.00 un 14.00-18.00
Ceturtdienās: 09.00-13.00


Bāriņtiesa, Latvijas Republikas Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Rojas novadā sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 • par darījuma akta, ja darījuma summa nepārsniedz Ls 6000, projekta sagatavošanu - EUR 11,38;
 • par darījuma akta, ja darījuma summa nepārsniedz Ls 6000, apliecināšanu - EUR 7,11;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - 18,50;
 • par testamenta pieņemšana glabāšanā - EUR 34,15;
 • par pilnvaras (izņemot universālpilnvaru) sagatavošanu - EUR 4,27;
 • par pilnvaras apliecināšanu - EUR 2,85;
 • par paraksta apliecināšanu - EUR 2,85;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – EUR 1,42 (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu – EUR 1,42 (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana – EUR 0,43 (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu – EUR 4,27;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – EUR 4,27;
 • par nostiprinājuma lūguma, Zemesgrāmatai, sastādīšanu – EUR 7,11;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - EUR 4,27;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu – EUR 48,38
 • par cita veida dokumenta sastādīšanu – EUR 4,27 (par katru lappusi)

Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

 

APSTIPRINĀTS ar Rojas novada domes 2011.gada 18.janvāra sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.3)

ROJAS NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS

Izstrādāts saskaņā ar:

Bāriņtiesu likuma 3.panta trešo daļu,

Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu

 1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Rojas novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) ir Rojas novada domes (turpmāk tekstā – Novada dome) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura Rojas novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas. Bāriņtiesa ir tieši pakļauta Novada domes izpilddirektoram.

1.2. Bāriņtiesa savā darbībā ievēro Satversmi, Saeimas ratificētos Starptautiskos līgumus, Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, Ministru kabineta noteikumus, publisko tiesību principus, Latvijas Republikas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas rīkojumus, Novada domes lēmumus, Novada domes nolikumu un Darba kārtības noteikumus, šo Bāriņtiesas nolikumu, Novada domes priekšsēdētāja, izpilddirektora rīkojumus un norādījumus.

1.3. Bāriņtiesas darbu aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu un citu rīcībnespējīgu peronu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības, un citos Bāriņtiesu likumā noteiktos jautājumos, uzrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

1.4. Bāriņtiesai metodisko palīdzību sniedz Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildē.

1.5. Bāriņtiesai ir savs zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un Bāriņtiesas pilnu nosaukumu.

1.6. Bāriņtiesai ir savs zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un Bāriņtiesa pilnu nosaukumu.

1.7. Bāriņtiesa iekšējā un ārējā sarakstē lieto veidlapu ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu. Parakstīt dokumentus uz Bāriņtiesas veidlapas ir tiesīgs Bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai ar rīkojumu noteikts priekšsēdētāja vietas izpildītājs.

1.8. Bāriņtiesas atrašanās adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas LV-3264;

1.9. Bāriņtiesas juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads,  rajons, LV-3264.

1.10. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Novada dome. 

2. Bāriņtiesas darbības mērķis un kompetence

2.1.   Bāriņtiesas mērķis ir nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

2.2.   Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:

         2.2.1.   Bāriņtiesa aizstāv bērna un citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

         2.2.2.   izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

         2.2.3.   piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

         2.2.4.   sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociāliem dienestiem, policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;

         2.2.5.   informē Rojas novada domes sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un, kurām nepieciešama palīdzība;

         2.2.6.   neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;

         2.2.7.   sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies Bāriņtiesā;

         2.2.8.   Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā;

         2.2.9.  bāriņtiesas priekšsēdētājs vai pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma –bāriņtiesas loceklis Civillikuma paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī savā darbības teritorijā izdara apliecinājumus un citus uzdevumus, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz  8537 euro.

2.3.   Bāriņtiesas pienākumi:

         2.3.1.   atbilstoši noteiktajiem mērķiem, nodrošināt Bāriņtiesai noteikto funkciju un uzdevumu kvalitatīvu izpildi;

         2.3.2.   aizstāvot un nodrošinot bērna un citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās tiesības un intereses, pieņemt lēmumus, nosūtot uz konsultācijām un veicot citas darbības LR Civillikuma, Bāriņtiesu likuma un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

         2.3.3.   pēc pieprasījuma sniegt Novada domei informāciju par Bāriņtiesas darbību;

         2.3.4.   nodrošināt piešķirtā Novada domes finansējuma mērķtiecīgu, efektīvu un precīzu izlietošanu;

         2.3.5.   nodrošināt Bāriņtiesas darbinieku sociālās un darba garantijas;

         2.3.6.   nodrošināt Bāriņtiesas darbinieku amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši to lietošanas noteikumiem;

         2.3.7.   pārvaldīt Bāriņtiesas valdījumā nodoto Novada domes mantu, organizēt tās racionālu apsaimniekošanu.

2.4.   Bāriņtiesas tiesības:

2.4.1.   pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, novadu domēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu Bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;

2.4.2.   pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas – mantojuma atstājēja – kontu atlikumiem, kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem;

2.4.3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas Bāriņtiesas kompetencē saistīto jautājumu izlemšanai;

   2.4.4.   uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

   2.4.5.   iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;

   2.4.6.   veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;

2.4.7.   Bāriņtiesas psihologam veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;

   2.4.8.   pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus;

   2.4.9.   piedalīties Novada domes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;

2.4.10. sniegt priekšlikumus Novada domes vadībai par Novada domes darbības uzlabošanu un citiem ar Novada domi darbu saistītiem jautājumiem un realizētajiem projektiem;

   2.4.11. piedalīties Novada domes pastāvīgo komiteju un Novada domes sēdēs;

   2.4.12. citi Bāriņtiesas pienākumi un tiesības, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Bāriņtiesas izveidošana un struktūra

3.1.   Bāriņtiesu izveido Novada dome, pieņemot lēmumu.

3.2.   Bāriņtiesas nolikumu apstiprina Novada dome, pieņemot lēmumu.

3.3.   Bāriņtiesa sastāv no vēlētiem:

         3.3.1.   Bāriņtiesas priekšsēdētāja;

         3.3.2.   Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka;

         3.3.3.   trim Bāriņtiesas locekļiem.

3.4.   Bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un Bāriņtiesas locekļus ievēlē Novada dome uz pieciem gadiem. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ir tieši pakļauts Novada domes izpilddirektoram. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, Bāriņtiesas locekļi un darbinieki ir tieši pakļauti Bāriņtiesas priekšsēdētājam.

3.5.   Bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un Bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja Novada dome nav noteikusi citu termiņu.

3.6.   Bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un Bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš izbeidzas, kad stājas spēkā Novada domes lēmums par Bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, Bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no amata vai beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam.

3.7.   Bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un Bāriņtiesas locekļi pēc pilnvaru termiņa beigām var tikt ievēlēti atkārtoti.

3.8.   Bāriņtiesa savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, Novadu domēm, sabiedriskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām.

4. Bāriņtiesas darbība

4.1.   Bāriņtiesas priekšsēdētājs vada, organizē un kontrolē Bāriņtiesas darbu un pārstāv Bāriņtiesu atbilstoši Bāriņtiesu likuma un citu normatīvo aktu prasībām, šim Nolikumam, saskaņā ar Novada domes izpilddirektora apstiprinātu amata aprakstu.

4.2.   Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai ar rīkojumu noteikts Bāriņtiesas loceklis.

4.3.   Bāriņtiesas priekšsēdētājs, atbilstoši Bāriņtiesu likuma prasībām:

         4.3.1.   vada un nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Bāriņtiesas nolikumam;

         4.3.2.   nodrošina Bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību Novada domei pēc tās pieprasījuma;

         4.3.3.   pārstāv Bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;

         4.3.4.   nosaka Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, Bāriņtiesas locekļu un darbinieku darba pienākumus, izstrādājot amata aprakstus, kurus apstiprina Novada domes izpilddirektors;

         4.3.5.   iesaka Novada domei Bāriņtiesas locekļu un darbinieku skaita palielināšanu vai samazināšanu atbilstoši Bāriņtiesas darba apjomam;

         4.3.6.   organizē Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, Bāriņtiesas locekļu un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

         4.3.7.   pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus un sūdzības;

         4.3.8.   sagatavo lietas un piedalās lietu izskatīšanā Bāriņtiesas sēdēs, vada tiesas sēdes;

         4.3.9.   sagatavo un iesniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā valsts statistikas pārskatu par Bāriņtiesas darbu;

         4.3.10. veic citus Bāriņtiesu likumā un Novada domes izpilddirektora apstiprinātā amata aprakstā noteiktos uzdevumus/pienākumus.

4.4.   Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laikus Bāriņtiesas priekšsēdētājs nosaka saskaņojot ar Domes izpilddirektoru. Apmeklētājus Bāriņtiesa pieņem Rojā,  Zvejnieku ielā 3, Rojas novadā.

      4.4.1.    Pilnvarotais Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis veic notariālos apliecinājumus Rojā, Zvejnieku ielā 3, Rojas novadā  - Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas noteiktos laikos, kas saskaņoti ar Rojas novada Domes izpilddirektoru.

       4.4.2.   Bāriņtiesas kārtējās sēdes notiek divas reizes mēnesī, Rojas novada bāriņtiesas telpās, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Rojas novadā;

        4.4.3. Bāriņtiesas priekšsēdētājam steidzamos gadījumos ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdes.

 • Dokumentu izsniegšana un iepazīšanās ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem notiek Bāriņtiesas telpās Bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” noteiktajā kārtībā.
 • Dienā, kad lietu izskata Bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.
 • Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties:

4.7.1.   ar konkrētās lietas materiāliem – šajā lietā pieaicinātais tulks un konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, ja no administratīvā lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums;

4.7.2.   ar visu Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem - prokurors, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektors.

4.8.   Bāriņtiesas sēdes tiek nozīmētas pēc nepieciešamības, par to 10 (desmit) dienas pirms sēdes rakstiski /ar uzaicinājumu/ paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Nepieciešamības gadījumā – lietas apstākļu noskaidrošanai, atzinuma došanai – uz Bāriņtiesas sēdēm 10 (desmit) dienas pirms sēdes ar rakstisku uzaicinājumu var tikt pieaicināti: tulks, veselības aprūpes, izglītības, sociālā dienesta un policijas darbinieki, psihologs, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspektors.

4.9.   Bāriņtiesas sēdes gaita tiek protokolēta. Sēdes protokolu raksta Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots Bāriņtiesas loceklis, kurš šajā sēdē nepiedalās lietas izskatīšanā un izlemšanā.

4.10. Bāriņtiesas sēdes dalībniekiem pēc protokola parakstīšanas ir tiesības iepazīties ar Bāriņtiesas sēdes protokolu, triju darba dienu laikā no protokola parakstīšanas dienas iesniegt rakstveida piezīmes par protokolu, norādot tajā pieļautās nepilnības vai neprecizitātes.

4.11. Iesniegtās piezīmes Bāriņtiesas priekšsēdētājs izskata triju darba dienu laikā un, ja piekrīt piezīmēm, apliecina to pareizību un pievieno sēdes protokolam.

4.12. Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumu pieņem Bāriņtiesas sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Neviens no sēdes sastāva nav tiesīgs atturēties no balsošanas.

4.13. Bāriņtiesa lēmumu noformē rakstiski un tā norakstu 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas dienas nosūta vai izsniedz pret parakstu administratīvā procesa dalībniekiem.

5. Bāriņtiesas atbildība

5.1.   Bāriņtiesas priekšsēdētājs atbild par Bāriņtiesas darba nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.2.   Bāriņtiesas locekļi un darbinieki atbild par amata (darba) pienākumu un uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem. 

6. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšana

6.1.   Bāriņtiesas darbības tiesiskumu nodrošina Bāriņtiesas priekšsēdētājs.

6.2.   Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties, tie ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, izņemot Bāriņtiesu likumā noteiktos lēmumus, kuri apstiprināmi tiesā.

6.3.   Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6.4.   Bāriņtiesas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Bāriņtiesas priekšsēdētājam. 

7. Bāriņtiesas finansēšanas kārtība

7.1.      Novada dome nodrošina Bāriņtiesas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, tajā skaitā personāla darba algas (atalgojumu), un nosaka kārtību, kādā Bāriņtiesa tiek finansēta no Novada domes budžeta.

7.2.      Visu finanšu līdzekļu aprite tiek organizēta centralizēti Novada domē.

7.3.      Bāriņtiesas obligātā dokumentācija tiek veikta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 • Bāriņtiesas pamatbudžetu un tāmes apstiprina Novada dome.

8. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

8.1.   Grozījumus Bāriņtiesas nolikumā veic Novada  Dome, pieņemot lēmumu.

9. Pārejas noteikumi

9.1.   Šis nolikums stājas spēkā 2011.gada 01.februāri, kad zaudē spēku Nolikums, kas stājies spēkā 2008.gada 05.janvārī.

  

 Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa