Pārvalde

2 attēli

Rojas pagasta Dzimtsarakstu nodaļa

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV- 3264

Tālrunis: 63232056
Mob. tālr.: 29231680
E-pasts: dzimtsaraksti@roja.lv
WEB adrese: www.roja.lv
Darba laiks:
No pirmdienas līdz ceturtdienai 8.00–13.00 un 14.00–17.00,
piektdien 8.00-15.00

Laulības reģistrācija:
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecības.
Iesniedzami šādi dokumenti:
• Noteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot pases, vai arī to iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi – dzimtsaraksti@roja.lv, ja iesniegums ir abu personu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
• Personas, kas agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanu apliecinošus dokumentus (laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu par laulības šķiršanu).

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju gan dzimtsarakstu nodaļas telpās gan ārpus tām.
Rojas pagasta Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu izmaksas:
• par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas pagasta Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja un viena mākslinieka piedalīšanos – 30,00 EUR;
• par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas pagasta Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja, par mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām dzejā un prozā – 50,00 EUR;
• par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas pagasta Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāju, trīs mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām dzejā un prozā – 80,00 EUR;
• par laulības noslēgšanas svinīgās ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā telpā – 100,00 EUR;
• par laulības noslēgšanas svinīgās ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā – 150,00 EUR;
• reizi gadā, septembra mēneša otrajā svētdienā – Tēva dienā, savu dzīvesvietu Rojas pagastā deklarējušie vecāki, kuri nav noslēguši laulību un ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, reģistrējot laulību Rojas pagasta Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē, tiek atbrīvoti no minētā pakalpojuma samaksas;
• par izrakstiem, izziņām, apliecinātām kopijām no dzimtsarakstu arhīva – 5,00 EUR.

Norēķinu var veikt Rojas pagasta pārvaldē skaidrā vai bezskaidrā naudā, vai ar bankas pārskaitījumu.
Bankas rekvizīti:
Rojas pagasta pārvalde
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV – 3264
Reģistrācijas Nr. 90002644930

A/S Swedbank,
kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0028700130014

Pieprasiet atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus elektroniski, izmantojot www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.