Pārvalde

Rojas novada pašvaldības auto ceļu uzturēšana

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu) un Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2. sadaļā “Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības” noteiktajam, informējam, ka visiem Rojas novada pašvaldības auto ceļiem vasaras sezonā (no 01.aprīļa līdz 31.oktobrim) noteikta autoceļu ikdienas uzturēšanas D klase (vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – automašīnu skaits diennaktī no 0 – 100 automašīnām), saskaņā ar 2. pielikumu Ministra kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.