Izglītība

Rojupes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"

Adrese: 
"Rojupes PII "Saulespuķe", Rude, Rojas novads, LV-3264

Darba laiks:
darbadienās no 7:30 -18:00

Kontaktinformācija: 
E-pasts: saulespuke@roja.lv
Tālr./fakss: 63269046

Vadītāja: Ilona Klāviņa 

Pašlaik pienākumus pilda: Linda Kleinberga
Pieņemšanas laiks: 
Pirmdien 10:00 -12:00, 
Otrdien 15:00-17:00, vai citā laikā, iepriekš vienojoties.

Metodiķe: Linda Kleinberga

Pašlaik pienākumus pilda: Sanita Maure – Burkova
Pieņemšanas laiks: 
Pirmdien no 8:00 - 9:00, 
Trešdien no 14:00 - 15:00, vai citā laikā, iepriekš vienojoties.

 Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien. (Paulu Koelju)

 Iestāde atvērta 1987. gada 1.septembrī, sākotnēji kā bērnudārzs ar 3 grupiņām un skola 1.- 4. klasēm. 2008. gadā Rojupes sākumskola reorganizēta par pirmsskolas izglītības iestādi „Saulespuķe".

2018./2019. mācību gadā iestādes 4 grupiņas :

Mūsu mērķis iestādē:

Pilnveidot pieejamu, mūsdienīgu izglītojamo izziņas, radošumu, domāšanu, tikumības un patstāvīgumu veicinošu mācību vidi, lai sekmētu izglītojamā psiholoģisko, fizisko, sociālo labklājību  un intelektuālo izaugsmi.

Mūsu vīzija:  

Mūsdienīga, droša un  uz vispārcilvēciskām vērtībām balstīta pirmsskolas izglītības iestāde.

  Uzdevumi: 

 • Nodrošināt izglītojamo drošības sajūtu ikdienā.
 • Radīt vidi, kas veicina garīgi, fiziski un emocionāli vesela, zinātkāra, radoša, pētnieciska, ieinteresēta un motivēta izglītojamā attīstību.
 • Izkopt izglītojamo sociālās, tikumiskās vērtībās balstītas saskarsmes un sadarbības spējas.
 • Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku profesionālās kompetences pilnveidi.
 • Ieinteresēt izglītojamo likumīgos pārstāvjus sadarboties un līdzdarboties izglītojamo izglītošanā un attīstībā.
 • Veicināt telpu un āra vides papildināšanu ar izglītojošiem un attīstošiem materiāliem, materiāltehniskiem līdzekļiem.
 • Nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus daudzpusīgu rotaļnodarbību plānošanai, nodrošināšanai un izglītojamo digitālo prasmju attīstībai.

 Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena 1.septembrī;
 • Tēvu diena;
 • Miķeļdiena-tirgus un Mārtiņdiena;
 • Latvijas dzimšanas dienas koncerts un svecīšu iedegšana pie bērnudārza;
 • Ziemassvētki un labdarības akcija dzīvnieku patversmei;
 • Draudziņdiena;
 • Lieldienas;
 • Māmiņas diena, ģimenes diena;
 • Vecmāmiņu un vectētiņu balle;
 • „Saulespuķes Cāļa" koncerts;
 • Lielais pavasara koncerts;
 • Daiļrunātāju konkurss;
 • Joku dienas jampadrači;
 • Izlaidums uz skolu;
 • Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības;
 • Regulāras tematiskas izstādes;
 • Sporta svētki un izpriecas;
 • Pikniki, pārgājieni, ekskursijas.

Labprāt uzņemam ciemos leļļu teātra un cirka izrādes, koncertus.

Mīļi gaidīsim mūsu pulciņā!

Izglītība