Izglītība

Rojas novada sporta skola

Sporta skolas direktore T.Kirilova
Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, LV-3264
tālr. 29617771
e-pasts:   sportaskola@roja.lv

Rojas novada sporta skola ir Rojas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas, organizē un veicina sporta darbu Rojas novadā. Skola nodibināta 2012. gada 8. martā.

Skolā strādā 7 treneri un medmāsa. Pieciem treneriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un B kategorijas sporta speciālista sertifikāts, bet 2 treneriem C kategorijas sporta speciālista sertifikāts.

 

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLA 2017./2018.m.g. turpina uzņemt audzēkņus šādās nodaļās:

Sporta veids

 

Dzimšanas gads

Treneris

Tālr.nr.

Basketbols (zēni, meitenes)

2008.-2011.

V.Dombrovskis

27080543

Basketbols (zēni)

2004.-2007.

R.Bārdiņa

26596360

Basketbols (zēni)

2001.-2003.

V.Dombrovskis

27080543

Basketbols (meitenes)

2003.-2006.

T.Kirilova,V.Dombrovskis

29617771

Vieglatlētika

2002.-2005.

A.Raspopova

20151466

Vieglatlētika

2006.-2009.

A.Raspopova

 

Burāšana

2002.-2005.

G.Reinholds

26434813

Burāšana

2006.-2009.

G.Reinholds

 

Koriģējošā vingrošana

2000.-2010.

L.Vērpēja

29176461

Vispārējā fiziskā sagatavotība sešgadīgiem audzēkņiem

2011.

L.Vērpēja

 

 

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Rojas novada Sporta skolā

(pamatojoties uz Prof.izgl.lik.7.panta 9.p.)

 1. Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);
 2. Dzimšanas apliecības vai pases kopija;
 3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka audzēknis drīkst nodarboties izvēlētajā sporta veidā.

Tālr. nr. informācijai 29617771, direktore T.Kirilova

Audzēkņu uzņemšana

Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, par pārcelšanu nākamajā grupā, par pāriešanu uz cita sporta veida programmu, par atskaitīšanu no sporta skolas.

Izdots saskaņā ar IZM 04.08.2010. rīkojumu nr.394 1.3 punktu  un Rojas novada  Sporta skolas nolikuma 4.punktu, kas apstiprināts ar Rojas novada Domes  21.02.2012. sēdes lēmumu Nr.7.2.

 

1.Audzēkņu uzņemšana Sporta skolā

1.1. Audzēkņu uzņemšana skolā notiek atbilstoši akreditētajām un licencētajām mācību programmām.

1.2. Audzēknim un viņa vecākiem vai aizbildnņiem ir tiesības iepazīties ar izglītības iestādes dokumentiem.

1.3. Sporta skolas audzēkņu apmācība notiek no 7 līdz 25 gadu vecumam. Skola uzņem audzēkņus neatkarīgi no viņu dzīves vietas.

1.4. Mācību gads sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada 31.augustā.

1.5. Jaunu treniņu grupu komplektēšana notiek no 1.-30 septembrim, audzēkņus uzņemam visu mācību gadu.

1.6. Nepieciešamie dokumenti stājoties Sporta skolā:

 1. audzēkņa un vecāku vai aizbilņu iesniegums (pēc noteiktas formas),
 2. dzimšanas apliecības vai pases kopija,
 3. ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

1.7. Bērnus un jauniešus, kuri sasnieguši augstus sporta rezultātus un izpilda savai apmācību grupai atbilstošus kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt mācību-treniņu grupās ārpus kārtas, neveicot iepriekšējo apmācības etapu.

1.8. Dokumentus uzņemšanai Sporta skolā pieņem direktore vai attiecīgā sporta veida treneris.

1.9. Pamatojoties uz audzēkņa iesniegtajiem dokumentiem, direktors izdod rīkojumu par audzēkņa uzņemšanu Sporta skolā.

2. Audzēkņu pārcelšana mācību- treniņu nākamā apmācību gada grupā

2.1. Audzēkņus pārceļ mācību- treniņu nākamā apmācību gada grupā, pamatojoties uz IZM rīkojumā noteiktajiem mācību treniņu grupas komplektēšanas pamatnosacījumiem:

2.1.1. pārcelšanas vai uzņemšanas normatīvu izpilde,

2.1.2. piedalīšanās sacensībās,

2.1.3. sasniegtie rezultāti sportā  /izcīnītās vietas/,

2.1.4. izpildītā sporta klase / individuālie sporta veidi/.

2.2. Jautājumu par audzēkņa pārcelšanu mācību- treniņu nākamajā apmācību gadā izskata sporta skolas pedagoģiskā padome. Lēmumu par audzēkņa pārcelšanu noformē ar skolas direktora rīkojumu.

3. Audzēkņu pāriešana uz cita sporta veida programmu

3.1. Uz vecāku un audzēkņa iesnieguma pamata atļauts pāriet uz cita sporta veida apmācības programmu, ja audzēknim nav pietiekami labi sasniegumi izvēlētā sporta veidā vai arī audzēknis vēlas nodarboties ar citu sporta veidu.

3.2. Lai varētu mainīt sporta veidu, ir jāizpilda izvēlētā sporta veida uzņemšanas normatīvu prasības.

3.3. Audzēkņa pāreja uz attiecīgo sporta programmu tiek izskatīta Sporta skolas pedagoģiskajā padomē un noformēta ar direktora rīkojumu.

4. Audzēkņu atskaitīšana no sporta skolas

4.1. audzēkni atskaita no sporta skolas, pamatojoties uz audzēkņa iesniegumu, /audzēknim, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu/ vai trenera iesniegumu šādu apstākļu dēļ:

4.1.1. nevēlēšanās nodarboties ar sportu,

4.1.2. ja audzēknis nepamatoti kavējis vairāk kā 50% no treniņu nodarbību apmeklējuma,

4.1.2. veselības stāvokļa dēļ, pamatojoties uz ārsta slēdzienu,

4.1.3. pārcelšanas normatīvu prasību atkārtota neizpildīšana,

4.1.4. audzēkņa dzīves vietas maiņa,

4.1.5. audzēkņa mācību iestādes maiņa uz citu novadu,

4.1.6. pāriet uz citu sporta skolu, sporta klubu, sporta organizāciju,

4.1.7. ja audzēknis atkārtoti pārkāpis  iekšējās kārtības noteikumus un nepilda savus pienākumus,

4.1.8. citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.

4.2. Lēmumu par audzēkņa atskaitīšanu no Sporta skolas pieņem pedagoģiskā padome un Sporta skolas direktors to noformē ar  rīkojumu.

Sporta programmas

Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

 1. Basketbols
 2. Vieglatlētika
 3. Burāšana

Interešu izglītības sporta programmas:

 1. Vispārējā fiziskā sagatavotība PII
 2. Koriģējošā vingrošana

Nodarbību grafiks

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLAS NODARBĪBU SARAKSTS
2017./2018.m.g. 2.semestrī

Treneris

 

Grupa

Vieta

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

 

Svētdiena

 

V.Dombrovskis,

basketbols

SSG

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stadions

 

13:35-14:35

1,5 st.

 

14:25-15:45

2 st.

13:35-14:55

2 st.

 

 

A.Raspopova,

vieglatlētika

MT-2

 

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stadions

14:00-15:20

2 st.

 

15:10-16:30

2 st.

15:45-17:05

2 st.

14:00-15:40

2,5 st.

 

 

R.Bārdiņa,

basketbols

MT-4

 

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stadions

15:10-17:10

3 st.

14:25-16:05

2,5 st.

 

14:15-16:15

3 st.

14:55-16:55

3 st.

 

 

A.Raspopova,

vieglatlētika

MT-5

 

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stadions

15:20-17:20

3 st.

16:00-17:20

2 st.

16:30-18:10

2,5 st.

17:05 – 18:25

2 st.

15:40 – 17:20

2,5 st.

 

 

T.Kirilova,

basketbols meit.

MT-5

 

Trenažieru zāle,stadions

 

 

16:30-18:50

3,5 st.

 

 

 

 

V.Dombrovskis

basketbols meit.

MT-5

Sporta zāle

 

17:00-18:40

2,5 st.

 

17:00-19:00

3 st.

16:00-18:00

3 st.

 

 

V.Dombrovskis,

basketbols

MT-7

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stadions

17:00-19:00

3 st.

18:40-20:40

3 st.

17:30-19:30

3 st.

 

18:00-20:00

3 st.

11:00-13:00

3,5 st.

 

 

 

G.Reinholds,

burāšana

MT-1

Klases telpa nr.17

 

14:30-15:50

1,5 st.

 

 

 

 

 

Trenažieru zāle, stadions

 

 

14:30-15:50

2 st.

 

 

 

 

 

Vaivaru baseins

 

 

 

 

14:30-15:50

2 st.

 

 

 

 

Ledus burāšana, slēpošana, slidošana,pārgājiens

 

 

 

 

 

11:00-12:20

2 st.

 

 

 

G.Reinholds,

burāšana

MT-5

Klases telpa nr.17

 

16:00-18:00

3 st.

 

 

 

 

 

Trenažieru zāle, stadions

 

 

16:00-18:00

3 st.

 

 

 

 

Vaivaru baseins

 

 

 

 

16:00-18:00

3 st.

 

 

 

 

 

Ledus burāšana, slēpošana, slidošana,pārgājiens

 

 

 

 

 

12:30-14:30

3 st.

 

Ligija Vērpēja,

koriģ. vingroš.

Interešu izgl.

1.-4.kl.

Koriģ. vingrošanas telpa

12:45-14:05

2 st.

12:45-14:05

2 st.

12:45-13:25

14:25-15:05

2 st.

 

 

 

 

Ligija Vērpēja,

koriģ. vingroš.

Interešu izgl. 5.-12.kl.

 

Koriģ. vingrošanas telpa

 

 

8:15-8:55

1 st.

13:35-14:15

1 st.

 

 

 

Ligija Vērpēja,

VFS

Interešu izgl. 6-gad.

 

Sporta zāle, stadions

 

15:40-17:00

2 st.

 

 

 

 

 

Izglītība
Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv